Ursprungliga författningar: 2014

300/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet
299/2014
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vapenhandelsfördraget
298/2014
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämd ersättning för skördeskador som inträffat 2013
297/2014
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2014
296/2014
Statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper
295/2014
Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden
294/2014
Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen
293/2014
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna
292/2014
Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet
291/2014
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2014
290/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för läsfärdigheten
289/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
288/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013
287/2014
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014
286/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten
285/2014
Statsrådets förordning om verkställighetshandlingar, meddelanden och gottgörelser i samband med militärdisciplinstraff
284/2014
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
283/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ändring av överenskommelsen om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
282/2014
Statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan
281/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av klassisk svinpest
280/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
279/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om reklam, annan säljfrämjande verksamhet och produktinformation som gäller starka alkoholdrycker
278/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
277/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
276/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Azerbajdzjan om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen
275/2014
Lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
274/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
273/2014
Lag om ändring av vägtrafiklagen
272/2014
Lag om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret
271/2014
Lag om ändring av 1 § i räntelagen
270/2014
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
269/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Förenande Arabemiraten om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
268/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
267/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om penninginsamlingar
266/2014
Lag om ändring av 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
265/2014
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
264/2014
Lag om ändring av 4 § i matrikellagen
263/2014
Lag om ändring av 28 § i lagen om militär krishantering
262/2014
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
261/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
260/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om utlänningsregistret
259/2014
Lag om ändring av 25 och 48 § i vägtrafiklagen
258/2014
Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredningar
257/2014
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om verkställighet av böter
256/2014
Lag om ändring av strafflagen
255/2014
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
254/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
253/2014
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning
252/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
251/2014
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.