Ursprungliga författningar: 2014

350/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon
349/2014
Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
348/2014
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens televisions- och radiofond
347/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
346/2014
Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods  
345/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i IBC-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
344/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
343/2014
Statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol
342/2014
Lag om ändring av teater- och orkesterlagen
341/2014
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
340/2014
Lag om ändring av 6 § i tingsrättslagen
339/2014
Lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken
338/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen
337/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen angående bringande i kraft och tillämpning av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och ikraftträdandet av lagen angående godkännande av konventionens vissa bestämmelser samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall
336/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet och om tillämpning av tilläggsprotokollet
335/2014
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om utvärdering av utbildning
334/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
333/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
332/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
331/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
330/2014
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2012—2013
329/2014
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
328/2014
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om planläggningsmätning
327/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
326/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
325/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
324/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
323/2014
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
322/2014
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
321/2014
Lag om ändring av hästhushållningslagen
320/2014
Lag om ändring av djurskyddslagen
319/2014
Lag om djuravelsverksamhet
318/2014
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om köpvittnen
317/2014
Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen
316/2014
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
315/2014
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
314/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
313/2014
Justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val
312/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom
311/2014
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
310/2014
Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
309/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget
308/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden
307/2014
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i rättegångsbalken
306/2014
Lag om ändring av 4 kap. 2 § i lagen om rättegång i brottmål
305/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
304/2014
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
303/2014
Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och tillämpning av konventionen
302/2014
Lag om ändring av strafflagen
301/2014
Lag om ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.