Ursprungliga författningar: 2014

400/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet med Amerikas förenta stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete
399/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
398/2014
Statsrådets förordning om ändring av 8 a § i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
397/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet
396/2014
Statsrådets förordning om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd
395/2014
Statsrådets förordning om tekniskt bistånd av medel som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden 2014–2020
394/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om tekniskt bistånd till utvecklingsprogrammet för landsbygden
393/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer
392/2014
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av restriktionsområden för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros och renibakterios hos fiskar
391/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
390/2014
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
389/2014
Lag om ändring av 44 kap. 5 § 2 mom. i strafflagen
388/2014
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i läkemedelslagen
387/2014
Lag om medicinsk behandling av djur
386/2014
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
385/2014
Lag om ändring av 50 och 53 § i fordonsskattelagen
384/2014
Lag om ändring av bilskattelagen
383/2014
Lag om upphävande av lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare
382/2014
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
381/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
380/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare
379/2014
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning
378/2014
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
377/2014
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
376/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
375/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de multilaterala avtalen M 261, M 269 och M 273 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
374/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2014
373/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av punkt a) 0.1 i avsnitt II i del A i bilaga I i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
372/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt vattenförvaltningsområde
371/2014
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
370/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
369/2014
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare
368/2014
Lag om ändring av förvaltningslagen
367/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
366/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
365/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
364/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
363/2014
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen 2014
362/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning  om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering 
361/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
360/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
359/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
358/2014
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna
357/2014
Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
356/2014
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
355/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om anordnande av hästavelsverksamheten
354/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon 
353/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon
352/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon
351/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.