Ursprungliga författningar: 2014

500/2014
Lag om ändring av tullagen
499/2014
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
498/2014
Lag om ändring av 169 § i gruvlagen
497/2014
Lag om upphävande av lagen om standardisering och lagen om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter
496/2014
Lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
495/2014
Lag om ändring av punktskattelagen
494/2014
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård
493/2014
Lag om temporär ändring av 8 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder
492/2014
Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift
491/2014
Lag om upphävande av 2 a § i socialvårdslagen
490/2014
Lag om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
489/2014
Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
488/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
487/2014
Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
486/2014
Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
485/2014
Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
484/2014
Lag om temporär ändring av 45 a § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
483/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område
482/2014
Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
481/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
480/2014
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte
479/2014
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
478/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indien om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
477/2014
Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner
476/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
475/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds
474/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
473/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2014–2015
472/2014
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
471/2014
Statsrådets förordning om mätinstrument
470/2014
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
469/2014
Statsrådets förordning om stöd per djur som betalas för renskötselåret 2014/2015
468/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
467/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 2 § i lagen om centralmyndighet i Finland i vissa internationella ärenden som gäller underhållsbidrag
466/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om tillämpning av rådets förordning om underhållsskyldighet
465/2014
Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner
464/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 8 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
463/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om beskattningsförfarande
462/2014
Tilläggsbudgeten för 2014
461/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014
460/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar
459/2014
Finansministeriets förordning om upphävande av 1 § i finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket
458/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Ilmari Tapiovaara och inredningskonsten
457/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet med Islamiska republiken Afghanistan
456/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
455/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalningsdag för förmåner och betalning av statens andel enligt folkpensionslagen
454/2014
Statsrådets förordning om betalningsdagen för fronttillägg och extra fronttillägg och om betalning av statens andel
453/2014
Statsrådets förordning om betalningsdagen för handikappförmåner och om betalning av statens andel
452/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Penningautomatföreningen
451/2014
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.