Ursprungliga författningar: 2014

1400/2014
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1399/2014
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1398/2014
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013 och 2014
1397/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2015
1396/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företagsgemensamma projekt
1395/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd
1394/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arvode och kostnadsersättning till företrädare för barn utan vårdnadshavare
1393/2014
Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1392/2014
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna
1391/2014
Lantmäteriverkets arbetsordning  
1390/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2015
1389/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2015 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1388/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1387/2014
Statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning
1386/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 a § i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1385/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 11 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014
1384/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
1383/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2013—2022
1382/2014
Justitieministeriets förordning om anmälan till handelsregistret om skuldsaneringsärenden
1381/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1380/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 6 § i justitieministeriets förordning om arvode och kostnadsersättning till utredare i skuldsaneringsärende
1379/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner
1378/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1377/2014
Statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1376/2014
Lag om ändring av lagen om främjande av integration
1375/2014
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1374/2014
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1373/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om utkomststöd
1372/2014
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1371/2014
Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 2 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1370/2014
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1369/2014
Lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1368/2014
Lag om upphävande av 7 kap. 3 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1367/2014
Lag om temporär ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen
1366/2014
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1365/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd
1364/2014
Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
1363/2014
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
1362/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1361/2014
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
1360/2014
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare
1359/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
1358/2014
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd
1357/2014
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1356/2014
Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
1355/2014
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1354/2014
Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
1353/2014
Lag om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1352/2014
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1351/2014
Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.