Ursprungliga författningar: 2014

550/2014
Lag om ändring av 30 § i terrängtrafiklagen
549/2014
Lag om ändring av 21 § i sjötrafiklagen
548/2014
Lag om ändring av 53 och 57 § i naturvårdslagen
547/2014
Lag om ändring av 134 § i markanvändnings- och bygglagen
546/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
545/2014
Lag om ändring av 17 § i begravningslagen
544/2014
Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
543/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om gödselfabrikat
542/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter
541/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
540/2014
Lag om ändring av 14 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
539/2014
Lag om ändring av 28 § i narkotikalagen
538/2014
Lag om ändring av 3 § i dammsäkerhetslagen
537/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
536/2014
Lag om ändring av 87 § i luftfartslagen
535/2014
Lag om ändring av 1 kap. 7 § i miljöskyddslagen för sjöfarten
534/2014
Lag om ändring av 3 § i avfallsskattelagen
533/2014
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
532/2014
Lag om ändring av 48 § i räddningslagen
531/2014
Lag om ändring av vattenlagen
530/2014
Lag om ändring av 3 § i gruvlagen
529/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om parkeringsövervakning
528/2014
Lag om ändring av avfallslagen
527/2014
Miljöskyddslag
526/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
525/2014
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om universiteten
524/2014
Statsrådets förordning om ändring av 13 d § i förordningen om ordningsbotsförseelser
523/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2014
522/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2014
521/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 7 kap. 20 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag
520/2014
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
519/2014
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
518/2014
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
517/2014
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
516/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
515/2014
Lag om ändring av järnvägslagen
514/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
513/2014
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning
512/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet
511/2014
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 22 § i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
510/2014
Lag om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner
509/2014
Lag om ändring av 20 kap. i strafflagen
508/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
507/2014
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
506/2014
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
505/2014
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
504/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriet förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
503/2014
Lag om ändring av livsmedelslagen
502/2014
Lag om ändring av foderlagen
501/2014
Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.