Ursprungliga författningar: 2014

700/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder
699/2014
Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat
698/2014
Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag
697/2014
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial
696/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
695/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
694/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
693/2014
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
692/2014
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om Energimyndigheten
691/2014
Lag om ändring av 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
690/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
689/2014
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
688/2014
Lag om ändring av 11 kap. 1 § i vattenlagen
687/2014
Lag om ändring av lagen om Finlands ekonomiska zon
686/2014
Lag om ändring av 6 kap. 5 § i naturgasmarknadslagen
685/2014
Lag om ändring av 14 och 17 § i elmarknadslagen
684/2014
Lag om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen
683/2014
Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier
682/2014
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
681/2014
Lag om ändring av lagen om vattentjänster
680/2014
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet
679/2014
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
678/2014
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
677/2014
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
676/2014
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
675/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet
674/2014
Lag om ändring av 10 § i lagen om riksdagens justitieombudsman
673/2014
Lag om ändring av strafflagen
672/2014
Lag om ändring av förundersökningslagen
671/2014
Lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken
670/2014
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
669/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på orre i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen och Nyland och i vissa kommuner i landskapen Mellersta Finland, Lappland och Norra Savolax under jaktåret 2014–2015
668/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på ripa i landskapen Kajanaland och Norra Österbotten och i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2014–2015
667/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på järpe i vissa kommuner i landskapet Lappland under jaktåret 2014–2015
666/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder i landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten och i vissa kommuner i landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen och Norra Savolax under jaktåret 2014–2015
665/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av en internationell antikorruptionsakademi som en internationell organisation och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
664/2014
Miljöministeriets meddelande om miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders energiprestanda
663/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog
662/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Lantmäteriverket
661/2014
Lag om Södra Konnevesi nationalpark
660/2014
Lag om ändring av 9 § i semesterlagen för sjömän
659/2014
Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
658/2014
Lag om ändring av postlagen
657/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
656/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
655/2014
Statrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om icke-sjöfartsanvändning av internationella vattendrag
654/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
653/2014
Lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
652/2014
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
651/2014
Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.