Ursprungliga författningar: 2014

750/2014
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
749/2014
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
748/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
747/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
746/2014
Lag om ändring av 19 § i lagen om Försvarshögskolan
745/2014
Lag om ändring av lagen om export av försvarsmateriel
744/2014
Lag om upphävande av 16 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten
743/2014
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i polislagen
742/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om utlänningsregistret
741/2014
Lag om ändring av 3 kap. 70 § i utsökningsbalken
740/2014
Lag om ändring av 105 § i luftfartslagen
739/2014
Lag om ändring av 18 § i lagen om Räddningsinstitutet
738/2014
Lag om ändring av 9 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
737/2014
Lag om ändring av 59 § i lagen om privata säkerhetstjänster
736/2014
Lag om ändring av lagen om laddare
735/2014
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
734/2014
Lag om ändring av 21 § i lagen om näringsförbud
733/2014
Lag om ändring av straffregisterlagen
732/2014
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
731/2014
Lag om ändring av lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
730/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
729/2014
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
728/2014
Lag om ändring av lagen om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation
727/2014
Lag om ändring av lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet
726/2014
Säkerhetsutredningslag
725/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2014–2015
724/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies
723/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
722/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda samt om tillämpning av rådets beslut om Europeiska försvarsbyrån
721/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av högpatogen aviär influensa
720/2014
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
719/2014
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget
718/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av 9 § i inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2014
717/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
716/2014
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
715/2014
Statsrådets förordning om Naturresursinstitutet
714/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen
713/2014
Statsrådets förordning om miljöskydd
712/2014
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för anläggningar som producerar titandioxid
711/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder
710/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder
709/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
708/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
707/2014
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2014 års fastighetsbeskattning
706/2014
Statsrådets förordning om kemikaliedelegationen
705/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
704/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Statens kärnavfallshanteringsfond
703/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
702/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och av vissa lagar som har samband med den
701/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konsortieavtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR) och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.