Ursprungliga författningar: 2014

800/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
799/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning
798/2014
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2013
797/2014
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Emil Wikström
796/2014
Kommunikationsministeriets förordning om vidareutbildning och prov för utförare av enskilt godkännande av fordon
795/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar
794/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
793/2014
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
792/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
791/2014
Lag om ändring av 13 och 24 § i lagen om elev- och studerandevård
790/2014
Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
789/2014
Lag om ändring av 5 a § i lagen om studiestöd
788/2014
Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
787/2014
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
786/2014
Statsrådets förordning om ersättning av översvämningsskador under senare hälften av 2013
785/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
784/2014
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om bibliotek
783/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
782/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
781/2014
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
780/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel
779/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
778/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
777/2014
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2014, transportbidrag för mjölk för 2013 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2014
776/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken
775/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 4 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets förfarande vid fasttagande, förvarande och avlivande av djur
774/2014
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel
773/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
772/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
771/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning vid innesluten användning av genetiskt modifierade djur, om klassificering av innesluten användning samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder
770/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
769/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
768/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om den examenstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
767/2014
Lag om upphävande av 6 § i lagen om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag
766/2014
Lag om ändring av gentekniklagen
765/2014
Lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem
764/2014
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven
763/2014
Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och kemikalieverket
762/2014
Lag om ombildning av Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen till aktiebolag
761/2014
Lag om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
760/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest
759/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
758/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
757/2014
Lag om ändring av vägtrafiklagen
756/2014
Lag om ändring av 38 och 42 § i lagen om verkställighet av böter
755/2014
Lag om ändring av utlänningslagen
754/2014
Lag om ändring av 14 a § i tullagen
753/2014
Lag om ändring av 2 kap. 17 och 21 § i polislagen
752/2014
Lag om ändring av sjöräddningslagen
751/2014
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.