Ursprungliga författningar: 2014

850/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
849/2014
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
848/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
847/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om tillämpning av protokollet
846/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om användning av föräldralösa verk
845/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Schweiz om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
844/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
843/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 a § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
842/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
841/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frek-vensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
840/2014
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2014
839/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen on pension för arbetstagare
838/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
837/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
836/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av kartläggning och geografiska informationssystem
835/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
834/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
833/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
832/2014
Lag om EU-miljömärke
831/2014
Lag om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
830/2014
Lag om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
829/2014
Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
828/2014
Lag om ändring av lagen om finansiella säkerheter
827/2014
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
826/2014
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
825/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
824/2014
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
823/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om ordningsbotsförfarande
822/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om strafforderförfarande
821/2014
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
820/2014
Lag om ändring av 1 kap. 1 § och 2 kap. 3 § i häktningslagen
819/2014
Lag om ändring av 2 kap. 3 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
818/2014
Lag om ändring av förundersökningslagen
817/2014
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
816/2014
Statsrådets förordning om ändring av 24 och 25 § i jaktförordningen
815/2014
Statsrådets förordning om ändring av 24 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2014
814/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande
813/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
812/2014
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal
811/2014
II tilläggsbudgeten för 2014
810/2014
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
809/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 5 § 17 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem
808/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar
807/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur
806/2014
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar
805/2014
Statsrådets förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
804/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
803/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter
802/2014
Statsrådets förordning om producentorganisationer
801/2014
Statsrådets förordning om yrkesinriktade grundexaminas uppbyggnad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.