Ursprungliga författningar: 2014

950/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal
949/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur
948/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur
947/2014
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2015
946/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
945/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
944/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
943/2014
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om viltförvaltningen
942/2014
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
941/2014
Lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag
940/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd
939/2014
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
938/2014
Lag om allmänt bostadsbidrag
937/2014
Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
936/2014
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
935/2014
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
934/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi
933/2014
Lag om ändring av 49 § i universitetslagen
932/2014
Yrkeshögskolelag
931/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsandet av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2014
930/2014
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
929/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
928/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare
927/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverket
926/2014
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
925/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § och 15 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
924/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om virkesmätningsdelegationen
923/2014
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden
922/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information
921/2014
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter
920/2014
Lag om ändring av 23 § i lagen om alterneringsledighet
919/2014
Lag om ändring av 38 kap. 8 b § i strafflagen
918/2014
Lag om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen
917/2014
Informationssamhällsbalk  
916/2014
Lag om ändring av tobakslagen
915/2014
Lag om ändring av 6 a och 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen
914/2014
Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
913/2014
Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat
912/2014
Lag om ändring av 22 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
911/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet
910/2014
Lag om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik
909/2014
Lag om ändring av 43 § i lagen om leksakers säkerhet
908/2014
Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om marin utrustning
907/2014
Lag om ändring av 17 och 22 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
906/2014
Lag om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration
905/2014
Lag om ändring av 43 § i jaktlagen
904/2014
Lag om handel med sälprodukter
903/2014
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor
902/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer
901/2014
Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.