Ursprungliga författningar: 2014

1000/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utfärdande av offentliga intyg över uppfyllda kriterier för förflyttning av djur och animaliska produkter
999/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om samarbete i Mekongregionens energi- och miljöpartnerskapsprojekt med Demokratiska folkrepubliken Laos regering
998/2014
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
997/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i de ändringar som senare införts i bilagan
996/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
995/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget mellan Finland och Nya Zeeland för ett system med feriearbete
994/2014
Lag om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
993/2014
Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
992/2014
Lag om ändring av lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
991/2014
Lag om upphävande av lagen om lästavgift
990/2014
Lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och om indragning av konsumentforskningscentralen
989/2014
Lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry
988/2014
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
987/2014
Lag om säkerhetsskydd i statsrådet
986/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
985/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014
984/2014
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
983/2014
Lag om ändring av 8 kap. 7 § i polislagen
982/2014
Lag om ändring av 80 d § i gränsbevakningslagen
981/2014
Lag om ändring av 12 a § i lagen om samhällstjänst
980/2014
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel
979/2014
Lag om ändring av 31 § i lagen om åklagarväsendet
978/2014
Lag om statens skadeståndsverksamhet
977/2014
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
976/2014
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
975/2014
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
974/2014
Lag om ändring av 126 § i värnpliktslagen
973/2014
Lag om ändring av passlagen
972/2014
Lag om ändring av utlänningslagen
971/2014
Lag om ändring av medborgarskapslagen
970/2014
Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
969/2014
III tilläggsbudgeten för 2014
968/2014
Lag om förfarandena vid ombildande av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio till ett aktiebolag
967/2014
Lag om ändring av 3 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
966/2014
Lag om ändring av passlagen
965/2014
Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 3 § och 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
964/2014
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2015
963/2014
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
962/2014
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
961/2014
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2015 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
960/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
959/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordning om fodertillsatser
958/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer
957/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter från dessa på Europeiska unionens inre marknad
956/2014
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor
955/2014
Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad
954/2014
Statsrådets förordning  om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
953/2014
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasier, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2015
952/2014
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
951/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyldighet för aktörer inom läkemedelsbranschen att föra journal enligt 22 § i lagen om medicinsk behandling av djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.