Ursprungliga författningar: 2014

1450/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel III, V och XI-I i bilan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1449/2014
Statsrådets förordning om stöd för nyskiften
1448/2014
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
1447/2014
Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
1446/2014
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1445/2014
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1444/2014
Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet
1443/2014
Statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015—2020
1442/2014
Statsrådets förordning om den anmälan om misstänkta överträdelser och misstänkta allvarliga överträdelser som ska ges till Landsbygdsverket
1441/2014
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2015
1440/2014
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
1439/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina
1438/2014
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1437/2014
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om högskolornas examenssystem
1436/2014
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet
1435/2014
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
1434/2014
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
1433/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan
1432/2014
Lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
1431/2014
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen
1430/2014
Lag om ändring av elmarknadslagen
1429/2014
Energieffektivitetslag
1428/2014
Lag om ändring av 2 § i renskötsellagen
1427/2014
Lag om ändring av 8 § i jaktlagen
1426/2014
Lag om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske
1425/2014
Lag om systemet med Flegtlicenser
1424/2014
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
1423/2014
Lag om stöd för nyskiften
1422/2014
Lag om ändring av 6 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
1421/2014
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral
1420/2014
Lag om ändring av 9 § i lagen om garantipension
1419/2014
Lag om extra pension för idrottsutövare
1418/2014
Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 26 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1417/2014
Lag om ändring av 18 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1416/2014
Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen
1415/2014
Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning
1414/2014
Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård
1413/2014
Lag om ändring av 35 § i gymnasielagen
1412/2014
Lag om ändring av 43 § i lagen om grundläggande utbildning
1411/2014
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1410/2014
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1409/2014
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
1408/2014
Lag om ändring av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen
1407/2014
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning
1406/2014
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1405/2014
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1404/2014
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
1403/2014
Lag om ändring av 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen
1402/2014
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1401/2014
Lag om ändring av 5 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.