1452/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Undervisnings-och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 § i lagen om Museiverket (282/2004), av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lagen om grunderna för avgifter till staten 348/1994 och 34 § sådan den lyder i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 495/2005:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Museiverket är beslut om tillstånd och inlösen som avses i lagen om fornminnen (295/1963).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utförseltillstånd som avses i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) uppbärs en fast avgift på 75 euro. För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom. behöver avgiften likväl inte tas ut enligt prövning av Museiverket.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Museiverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) arkeologiska fälttjänster inklusive de utredningar, undersökningar och andra särskilda åtgärder som avses i 13 och 15 § i lagen om fornminnen,

2) utbildningstjänster och särskilt beställda guide-, konserverings- och konsulttjänster samt undersökningar,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning samt bildtjänster, utom då de stöder Museiverkets övriga verksamhet,

4) fotokopior, digitala kopior och andra kopior,

5) utlåning av föremål som hör till museisamlingarna, framställning av formar och föremålskopior samt måttritningar,

6) överlåtelse av lokaler till utomstående,

7) samlingshanteringstjänster och informationshanteringstjänster för kulturmiljön, samt

8) andra beställda prestationer.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Museiverket med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Biblioteks- och informationstjänster

Lån ur bibliotekets egna samlingar samt användning av bibliotekets samlingar och material i bibliotekets lokaler är avgiftsfria.

För fjärrlån som ges eller förmedlas till statliga eller kommunala bibliotek eller bibliotek vid institutioner som får statsandel och likaså för på ömsesidighet baserade fjärrlån till utlandet uppbärs en avgift för försändelsekostnaderna och prestationen i vilken beaktas nivån på de avgifter som betalats till andra.

Övriga prestationer vars priser bestäms på företagsekonomiska grunder är kopior, informationssökningar och andra prestationer i form av informationstjänster, meddelanden som föranleds av kundens åtgärder, fjärrlån som ges till andra än de som avses i 2 mom., översättnings-, utbildnings-, konsultations- och konserveringsservice, publikationer och övriga prestationer som utförs på beställning.

5 §
Entréavgifter i museer

Museiverket beslutar om priset på entréavgifterna till de museer det upprätthåller och de specialutställningar det ordnar med iakttagande av bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Museiverket kan låta bli att ta ut entréavgiften som avses i 1 mom. eller sänka denna enligt den praxis som följs vid andra museer eller när det med tanke på undervisningen, forskningen eller det allmänna intresset i övrigt är ändamålsenligt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till den 31 december 2016.

  Helsingfors den 19 december 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringssekreterare
Antti Randell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.