1448/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Finlands skogscentral (418/2011):

1 kap.

Skogscentralens direktion

1 §
Tillsättande av direktionen och direktionens närmare sammansättning

Förutom företrädaren för jord- och skogsbruksministeriet och företrädaren för personalen ska det i direktionen för Finlands skogscentral finnas företrädare för skogsägarna och virkesförädlingsindustrin.

Till företrädare för personalen väljs två anställda vid skogscentralen så att den ena är närvarande vid behandlingen av ärenden som gäller offentliga förvaltningsuppgifter och den andra vid behandlingen av ärenden som gäller affärsverksamhetsenheten. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer vilken av företrädarna som i första hand ska företräda personalen vid behandlingen av personalärenden och andra ärenden som är gemensamma för enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten. Den andra företrädaren för personalen har dock rätt att närvara utan rösträtt vid direktionens sistnämnda möten.

2 §
Behörighet för direktionens medlemmar

Till medlem i direktionen får inte utses en person vars övriga uppgifter eller ställning kan stå i strid med skogscentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

När företrädarna väljs ska man se till att en anställd eller förtroendevald vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med den affärsverksamhet som affärsverksamhetsenheten bedriver som i sin verksamhet kan utnyttja uppgifter som betraktas som affärsverksamhetsenhetens affärshemlighet, inte utses till medlem i direktionen.

3 §
Beviljande av avsked samt komplettering av direktionen

Direktionens ordförande och vice ordförande beviljas på begäran avsked av jord- och skogsbruksministeriet. Andra direktionsmedlemmar beviljas på begäran avsked av direktionen.

Om en medlem av direktionen avgår eller avlider under mandattiden, utses i stället för honom eller henne i samma ordning som den ursprungliga medlemmen har utsetts, en ny medlem för den återstående mandattiden.

4 §
Vissa uppgifter för direktionen

Direktionen ska vid resultatavtalsförhandlingarna med jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till hur de medel som anvisats för skogscentralen ska användas.

5 §
Direktionens konstituering och verksamhet

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Ordföranden sammankallar direktionen minst en gång i kvartalet.

Ett direktionsmöte kan också ordnas med hjälp av datakommunikationsförbindelser eller andra tekniska hjälpmedel.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som direktionens beslut gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

Om direktionen har tillsatt sektioner, föredras de ärenden som gäller verksamheten i enheten för offentliga tjänster i direktionen av direktören och de ärenden som gäller affärsverksamheten av affärsverksamhetsdirektören eller sektionsordföranden. Sektionsordförande har när direktionen så beslutar rätt att vara närvarande när direktion behandlar ärenden som sektionen har berett.

6 §
Förfarande vid direktionens möten

Direktionen ska försäkra sig om att affärsverksamhetsdirektören eller någon annan anställd vid affärsverksamhetsenheten inte är närvarande vid direktionens möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som gäller enheten för offentliga tjänster. Direktionen ska också försäkra sig om att direktören eller någon annan anställd vid enheten för offentliga tjänster inte är närvarande vid direktionens möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens affärsverksamhet.

Direktionens ordförande och sekreterare ska försäkra sig om att föredragningslistan för direktionens möte och det material som hänför sig till den samt mötesprotokollet bereds och distribueras till direktionsmedlemmarna så att de ärenden som gäller offentliga förvaltningsuppgifter och de ärenden som gäller affärsverksamhet behandlas och distribueras som tydligt avskilda helheter och vid olika tidpunkter. I kallelsen till direktionens möten ska de ärenden som kommer att behandlas tydligt delas in i sådana som gäller enheten för offentliga tjänster och sådana som gäller affärsverksamhetsenheten. Materialet och protokollen från direktionens möten ska också lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet utan dröjsmål.

Direktionens ordförande ska också se till att företrädaren för personalen deltar i ett möte endast vid behandlingen av sådana ärenden enligt 1 § 2 mom. som han eller hon har valts att behandla och att företrädaren då får endast de handlingar som gäller dessa ärenden.

2 kap.

Skogsråden på landskapsnivå

7 §
Namn och verksamhetsområden för skogsråden på landskapsnivå

I arbetsordningen för enheten för offentliga tjänster ska ingå namnen och verksamhetsområdena för skogsråden på landskapsnivå. Skogsrådens verksamhetsområden ska avgränsas så att de följer landskapsindelningen. Skogsråden ska bildas på ett ändamålsenligt sätt så att verksamheten främjar lokalt samarbete. Verksamhetsområdena ska vara ändamålsenliga också med tanke på främjandet av de skogliga näringarna.

8 §
Tillsättande av skogsråd på landskapsnivå och andra förfaranden

Skogsråden på landskapsnivå ska ha medlemmar som har lokalkännedom om de näringar som grundar sig på skogar i rådets verksamhetsområde. När man utser medlemmar till ett skogsråd, ska man ta hänsyn till medlemmarnas sakkunskap i sakhelheter som gäller skogarnas ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet.

En medlem av ett skogsråd på landskapsnivå får om medlemmen så vill meddela skriftligt om frånträdandet av skogsrådets medlemskap. Meddelandet ska lämnas in till skogsrådets sekreterare.

Om en medlem av ett skogsråd frånträder medlemskapet enligt 2 mom., upphör den personliga ersättarens medlemskap i skogsrådet samtidigt. Då en medlem eller hans eller hennes ersättare frånträder, överväger skogscentralen huruvida centralen begär förslag till en ny medlem i stället för den som frånträtt eller fortsätter skogsrådet i en snävare sammansättning.

9 §
Konstituering och verksamhet av skogsråden på landskapsnivå

Skogsråden på landskapsnivå sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Skogscentralens enhet för offentliga tjänster är sammankallare till det första mötet för skogsråd på landskapsnivå.

Ett skogsråd på landskapsnivå är beslutfört när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Som beslut av skogsråden på landskapsnivå gäller den åsikt som omfattats av mer än hälften av de närvarande eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat.

Skogsrådsmöten på landskapsnivå kan också ordnas med hjälp av datakommunikationsförbindelser eller andra tekniska hjälpmedel.

De ärenden som ska behandlas i ett skogsråd på landskapsnivå föredras av en företrädare för skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Enheten för offentliga tjänster ska reservera tillräckliga resurser för skogsrådens arbete.

3 kap.

Befattningar vid enheten för offentliga tjänster

10 §
Förfarandet vid sökande och tillsättande av befattningar

När en sådan befattning vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster tillsätts som omfattar utövning av offentlig makt, ska bestämmelserna om förfarandet vid sökande och tillsättande av statliga tjänster iakttas. När en befattning som inte omfattar utövning av offentlig makt är vakant, ska detta meddelas på behörigt sätt.

11 §
Tillsättandet av befattningar samt intyg

Direktören kan befullmäktiga skogsdirektören eller finansierings- och granskningschefen att tillsätta befattningar som föredragande och inspektör. När det gäller andra befattningar, kan direktören befullmäktiga en anställd i chefsställning som svarar för arbetsledningen eller en ledande anställd som svarar för förvaltningsärenden att tillsätta vissa befattningar.

Jord- och skogsbruksministeriet ger direktören ett intyg om uppsägning eller om att anställningsförhållandet upphör.

12 §
Ställföreträdare

En eller flera finansierings- och granskningschefer ska förordnas av direktören till skogsdirektörens ställföreträdare. Ordningen för ställföreträdarna ska anges i förordnandet.

Om både direktören och skogsdirektören är förhindrade att sköta sina uppgifter, ställföreträds direktören av den finansierings- och granskningschef som enligt ställföreträdarordningen är skogsdirektörens första ställföreträdare. Om denna finansierings- och granskningschef eventuellt har förhinder, följer man ställföreträdarordningen i 1 mom.

Till ställföreträdare för en finansierings- och granskningschef ska förordnas en annan finansierings- och granskningschef.

4 kap.

Utövning av offentlig makt

13 §
Ordnande av skötseln av uppgifter

I befattningsbeskrivningen för sådana befattningar vid enheten för offentliga tjänster som omfattar utövning av offentlig makt ska ingå personens tillåtna arbetskombinationer i de uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt samt i de övriga uppgifterna.

Befattningsbeskrivningarna för befattningarna vid enheten för offentliga tjänster ska fastställas så att en och samma anställd inte inspekterar eller övervakar administrativa helheter som omfattar ärenden som den anställda har till uppgift att föredra för avgörande.

I befattningsbeskrivningen för en befattning som omfattar utövning av offentlig makt får inte ingå att bevilja skogsägare eller andra parter understöd för skogsbruk. Allmän rådgivning som gäller skogsbruk och lagstiftning kan dock enligt bestämmelserna i 8 § i förvaltningslagen (434/3003) ingå i den anställdas befattningsbeskrivning. Allmän utbildning som gäller skogsbruk och lagstiftning kan också ingå i den anställdas befattningsbeskrivning.

14 §
Förordnande av anställda som utövar offentlig makt

Direktören bestämmer vilka anställda som utöver henne eller honom, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna får utöva offentlig makt när de sköter sina uppgifter. I förordnandet ska det specificeras huruvida den anställda har ställning av föredragande eller inspektör. Förordnandet ska hållas uppdaterat, framlagt till påseende och kunna levereras elektroniskt. På begäran ska kopior av förordnandet ges.

Direktören förordnar anställda att sköta föredragning och inspektion.

15 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om avgörande av ärenden som gäller utövning av offentlig makt och som avgörs efter föredragning finns i 14 § i lagen om Finlands skogscentral (418/2011). Också de ärenden som ska avgöras av direktionen avgörs efter föredragning. Föreskrifter om föredragning av andra ärenden finns i arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster.

Beslut i ärenden som omfattar utövning av offentlig makt undertecknas av den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden. Besluten får undertecknas maskinellt när detta särskilt föreskrivits.

Remisser, meddelanden och därmed jämförbara brev undertecknas av den föredragande som avses i 2 mom.

5 kap.

Bokföring, rapportering och revision

16 §
Skyldighet att ha separat redovisning

Särredovisade verksamheter med separat redovisning vid skogscentralen enligt 6 § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) är enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten.

17 §
Räkenskapsperiod och bokslut

Skogscentralens räkenskapsperiod är kalenderåret. Det bokslut som görs upp för varje räkenskapsperiod ska omfatta resultaträkning, balansräkning och noter till dem i enlighet med bokföringslagen (1336/1997), en verksamhetsberättelse samt separata bokslut och finansieringskalkyler för enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten. En utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen i enheten för offentliga tjänster ska följa som bilaga till verksamhetsberättelsen.

Skogscentralen ska, om den på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig sammanslutning, göra upp en koncernbalansräkning jämte bilagor som ska tas in i bokslutet om detta behövs för att få korrekt och tillräcklig information.

18 §
Undertecknande och fastställande av bokslutet samt rapportering

Direktören för enheten för offentliga tjänster undertecknar bokslutet till den del det gäller verksamheten inom enheten för offentliga tjänster. Dessutom fastställer direktionen bokslutet för hela skogscentralen.

Det fastställda bokslutet samt i fråga om enheten för offentliga tjänster dessutom en resultatrapport och ett personalbokslut för varje räkenskapsperiod ska lämnas till jord- och skogsbruksministeriet senast den 7 maj det år som följer på räkenskapsperioden.

Resultatrapporten ska innehålla en beskrivning av verkningarna av de överföringsutgifter som beviljats skogscentralen och resultatet av den verksamhet som finansierats med dem samt en beskrivning av verkningarna av de investeringsutgifter som beviljats och om deras effektivitet och lönsamhet. Uppgifterna om resultatet ska också innehålla en jämförelse med de fastställda resultatmålen.

Personalbokslutet ska innehålla de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet anser nödvändiga för tillsynen över skogscentralen.

19 §
Revisionsberättelsens innehåll

I skogscentralens revisionsberättelse ska utöver det som anges i 15 § i revisionslagen (459/2007) finnas ett yttrande om

1) huruvida skogscentralens förvaltning och ekonomi har skötts i enlighet med bestämmelser och föreskrifter,

2) huruvida bokslutet har gjorts upp i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller det,

3) huruvida bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten och ekonomin under räkenskapsperioden,

4) huruvida verksamhetsberättelsen ger riktiga uppgifter om användningen av medel,

5) användningen av medel enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk till den del sådana medel används vid skogscentralen,

6) huruvida statsbidrag eller därmed jämförbara tillgångar har använts i enlighet med gällande lagstiftning och beslutet om statsbidrag,

7) huruvida en utredning om bindningar till närstående personer har gjorts och en utvärdering av om den är saklig, och om

8) fastställande av bokslutet.

Revisorn ska också lämna revisionsberättelsen in till jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Revisors anmärkningar och anmälningar

Om en revisor konstaterar att skogscentralens ekonomi och förvaltning har skötts i strid med bestämmelser och föreskrifter eller om den ansvarar för skötseln annars har gjort sig skyldig till en handling eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet, ska revisorn göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen. Gäller anmärkningen direktionens verksamhet, ska revisorn meddela jord- och skogsbruksministeriet detta och ministeriet beslutar om de åtgärder som saken kräver.

Om en revisor under räkenskapsperioden konstaterar att det är skäl att rikta en kraftig anmärkning mot förvaltning och ekonomi vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster, ska revisorn utan dröjsmål anmäla detta till skogscentralens direktör och direktion samt till jord- och skogsbruksministeriet. Om iakttagelserna gäller skogscentralens affärsverksamhet, ska en anmälan utan dröjsmål göras till skogscentralens affärsverksamhetsdirektör, direktion och direktionens sektionsordförande samt till jord- och skogsbruksministeriet.

21 §
Revisors oberoende ställning

Utöver vad som bestäms i 24 och 25 § i revisionslagen är den revisor som utför en revision jävig, om han eller hon är

1) medlem eller ersättare i skogscentralens direktion eller anställd vid skogscentralen,

2) styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i en sammanslutning där skogscentralen har bestämmanderätt enligt bokföringslagen, eller den som har i uppgift att sköta sammanslutningens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över den,

3) en person som står i sådant förhållande som avses i 28 § 2 mom. i förvaltningslagen till en medlem eller ersättare i skogscentralens direktion, till direktören eller dennes ställföreträdare eller till den som ansvarar för skogscentralens bokföring eller medelsförvaltning,

4) anställd vid ett sådant penninginstitut som skogscentralen har ett stadigvarande kundförhållande till,

5) medlem i styrelsen för en skogsvårdsförening eller anställd vid en sådan förening,

6) anställd vid en sammanslutning eller annan organisation som konkurrerar med skogscentralens affärsverksamhetsenhet,

7) i någon annan sådan ställning som kan äventyra hans eller hennes oberoende.

22 §
Skyldighet att biträda revisor

Skyldigheten att biträda revisor enligt 18 § i revisionslagen gäller direktören och skogsdirektören för enheten för offentliga tjänster, och affärsverksamhetsdirektören vid affärsverksamhetsenheten.

6 kap.

Ordnande av uppgifterna vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster

23 §
Direktörens uppgifter

Direktören sköter samarbetet med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna samt landskapsförbunden.

Direktören främjar de skogliga näringarna i samarbete med näringsverksamhetsfrämjande och näringsverksamhetsbedrivande organisationer och organ på regional nivå och landskapsnivå.

Direktören utser en tillräcklig representation till organen för skogscentralens samarbetsparter.

24 §
Upphandling

Upphandling som skogscentralens enhet för offentliga tjänster gör hos affärsverksamhetsenheten betraktas inte som upphandling som utförs som eget arbete.

25 §
Extern kommunikation och verksamhet

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska i sin information, rådgivning och utbildning samt i den övriga kommunikationen med kunderna klart föra fram att det är fråga om kommunikation med en sammanslutning som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.

Enheten för offentliga tjänster får inte bedriva kommunikation eller på annat sätt främja verksamheten vid skogscentralens affärsverksamhetsenhet så att den egna verksamhetens oberoende och opartiskhet äventyras.

26 §
Delgivning av stämning

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster anses ha fått del av en stämning eller något annat tillkännagivande som gäller verksamheten vid enheten för offentliga tjänster när stämningen eller tillkännagivandet har delgivits skogscentralens direktör, skogsdirektören eller finansierings- och granskningschefen.

Om stämningen eller tillkännagivandet delges skogsdirektören eller finansierings- och granskningschefen, ska direktören genast informeras om saken.

27 §
Arvoden och ersättningar

Medlemmarna i direktionen och sektionerna betalas arvode för mötesdeltagandet i enlighet med den rekommendation av finansministeriet som gäller för den aktuella tidpunkten. För mötesdeltagandet betalas inte några andra arvoden.

I de arvoden som avses i 1 mom. ingår inte ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer också grunderna för dagtraktamenten och resekostnadsersättningar för medlemmarna och ersättarna i skogscentralens direktion, sektioner och skogsråden på landskapsnivå.

28 §
Fastställande av affärsverksamhetsenhetens egendom

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer en fördelning av skogscentralens tillgångar och annan egendom samt skulder och andra åtaganden mellan enheten för offentliga tjänster och affärsverksamhetsenheten före bolagisering av affärsverksamhetsenheten.

7 kap.

Ikraftträdande

29 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verksamhetsstället för centralenheten och om regionenheterna vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster (1101/2011) och statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral (1102/2011). Bestämmelserna om synenämnder i 22—26 § i den sistnämnda upphävda förordningen tillämpas dock tills den lagstiftningsreform som gäller finansiering av skogsbruket har trätt i kraft.

Innan jord- och skogsbruksministeriet har fastställt det beslut av direktören som avses i 14 § 1 mom. i lagen om Finlands skogscentral, arbetar ledande föredragande som finansierings- och granskningschefer i verksamhetsområdena för skogscentralens regionenheter som existerade den 31 december 2014.

  Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Avdelningschef
Juha Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.