1447/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december  2014

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 15 §, sådan den lyder i förordningarna 1351/1999, 1527/2011 och 1316/2013, som följer:

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållning verkställs enligt följande:

1) på ränta, vinstandel, eftermarknadsgottgörelse och på annan kapitalinkomst är förskottsinnehållningen 30 procent, om inte något annat föreskrivs,

2) på bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om förskottsuppbörd är förskottsinnehållningen 30 procent, om avgiften baserar sig på en rättighet som har erhållits genom arv eller testamente eller som förvärvats mot vederlag,

3) på dividender från offentligt noterade bolag som avses i 33 a § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalas i stället för dividender är förskottsinnehållningen 25,5 procent; om lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) tillämpas på bolaget är förskottsinnehållningen dock 30 procent,

4) på dividender från bolag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 b § i inkomstskattelagen samt på dividendersättningar som betalas i stället för dividender är förskottsinnehållningen 7,5 procent upp till 150 000 euro och 28 procent på den del som överstiger detta belopp,

5) på sådant överskott från offentligt noterade andelslag som avses i 33 e § 2 mom. i inkomstskattelagen och på överskottsersättningar som betalas i stället för överskott är förskottsinnehållningen 25,5 procent, och på sådant överskott från andelslag som inte är offentligt noterade och som avses i 33 e § 3 mom. i inkomstskattelagen och på överskottsersättningar som betalas i stället för överskott är förskottsinnehållningen 7,5 procent upp till 5 000 euro och 25,5 procent på den del som överstiger detta belopp,

6) på förskottsinnehållning på vinstandel och ränta betald för en inhemsk sparbanks grundfondsandel och placering i tillskottsfond samt på ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar tillämpas vad som i 5 punkten föreskrivs om förskottsinnehållning i fråga om andelslag.

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 20 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 100 euro är 14 procent.

Förskottsinnehållningen på sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd och som betalas till ett samfund, en samfälld förmån eller en sammanslutning som inte har införts i förskottsuppbördsregistret är 13 procent.

Förskottsinnehållningen verkställs efter att mervärdesskatteandelen har dragits av.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Överinspektör
Henna Ritari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.