1440/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014):

1 §
Avgifter för undervisning

För öppen yrkeshögskoleundervisning enligt 10 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014) och för undervisning som ordnas som fristående studier får en avgift på högst 15 euro per studiepoäng som ingår i studierätten tas ut av den studerande.

Trots bestämmelserna i 1 mom. får en avgift på högst 120 euro per studiepoäng som ingår i studierätten tas ut av den studerande för specialiseringsutbildning enligt 11 a § i yrkeshögskolelagen.

2 §
Avgifter för läromedel och förnödenheter

Om yrkeshögskolan ger studeranden sådana läromedel eller arbetsredskap, anordningar, material eller andra förnödenheter avsedda för personligt bruk som studeranden efter slutförd utbildning får behålla, får yrkeshögskolan ta ut en avgift för dem enligt självkostnadsvärde.

Som sådana läromedel och förnödenheter som avses i 1 mom. betraktas inte arbetsredskap, maskiner, anordningar, skyddskläder, i bestämmelserna om skydd i arbetet föreskriven utrustning, i undervisningen behövligt material och förnödenheter som tillhör yrkeshögskolan samt annan motsvarande utrustning som används i undervisningen och som behövs för att undervisningen ska kunna ordnas i sådan i 12 § i yrkeshögskolelagen avsedd utbildning som leder till examen och i utbildning som avses i 1 § i denna förordning.

3 §
Avgiftsbelagda beslut och prov vid yrkeshögskolorna

Om en studerande har gått miste om sin studierätt på grund av att han eller hon har försummat sin i 29 § i yrkeshögskolelagen avsedda anmälningsskyldighet och studeranden ansöker om förnyad studierätt, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan. Om den studerande ansöker om extra tid för att slutföra studierna enligt 32 § i den lagen, tas 50 euro ut för behandlingen av ansökan.

För de yrkesprov, teoriprov och praktiska prov som en yrkeshögskola ordnar i enlighet med 8 § 4 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), och som är en förutsättning för att yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska kunna beviljas rätt eller tillstånd att utöva sitt yrke, får yrkeshögskolan ta ut de kostnader av provdeltagaren som ordnandet av provet förutsätter, totalt dock högst 1 300 euro.

En yrkeshögskola, som ordnar lämplighetsprov för andra yrkesutbildade personer än dem som avses i 2 mom., får med stöd av 8 § 4 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ta ut de kostnader som provet orsakar av en provdeltagare, totalt dock högst 500 euro. Om ett prov eller en del av ett prov förnyas får samma avgift tas ut som för en underkänd prestation. För intyg över godkänd prestation i ett lämplighetsprov får en avgift på 20 euro tas ut.

4 §
Yrkeshögskolornas avgifter för biblioteks- och informationstjänster

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av medierna samt sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv är avgiftsfria.

För fjärrlåneservice till statliga och kommunala bibliotek, till statliga och kommunala myndigheter samt till bibliotek som får statsunderstöd eller statsandel för sin verksamhet tas det ut en avgift som motsvarar sändningskostnadernas och produktionskostnadernas självkostnadsvärde.

För kopior och utskrifter tas det ut en avgift enligt självkostnadsvärde.

5 §
Andra avgifter

Yrkeshögskolan beslutar, med iakttagande av bestämmelserna i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.