1424/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i fastighetsbildningslagen (554/1995) 67 § 1 mom. 2 punkten samt 72, 74, 80 och 82 §, av dem 72 § sådan den lyder i lag 1476/2009, och

ändras 73 § 1 och 2 mom., 83 §, 88 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 90 och 93 §, av dem 88 § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 90 § sådana de lyder i lag 1159/2005, som följer:

73 §

Vid nyskifte anläggs de vägar och utförs de torrläggningsarbeten som behövs för att syftet med förrättningen ska nås.

Torrläggningsarbetena kan gälla också ägor utanför nyskiftesområdet, om deras ägare samtycker till detta. För att åtgärderna ska få vidtas krävs det att den behöriga lantbruksmyndigheten förordar dem och att det finns förutsättningar enligt vattenlagstiftningen för att vidta dem.


83 §

Vad som i 81 § föreskrivs om en byggnad som blivit på någon annans mark gäller i tillämpliga delar också sådana konstruktioner, anordningar, ledningar, planteringar och andra delar av fast egendom vars inlösning eller försäljning medför mindre egendomsförlust än vad ersättningen av kostnader och förluster på grund av flyttning av egendomen skulle göra.

88 §

Vid nyskifte uppgörs en nyskiftesplan som anger

1) de vägar som ska anläggas och torrläggningsarbeten som ska utföras samt planer för dessa,


3) bestämmelser om inlösning av byggnader eller annan reglering,


90 §

Nyskifte ska förrättas enligt nyskiftesplanen. Likväl får väg- och torrläggningsnäten kompletteras i någon mån samt andra smärre justeringar av planen företas. Om nyskiftesplanen har uppgjorts enligt 88 § 2 mom. utgående från en flygbildskarta eller annat kartmaterial och om en sådan inexakthet konstateras i kartmaterialet som har inverkat på innehållet i den fastställda nyskiftesplanen, ska saken rättas genom att nyskiftesplanen ändras eller genom att den avvikelse från delningsgrunden som beror på inexaktheten ersätts enligt 92 §.

93 §

Kostnaderna för projekt som avses i 73 §, byggnadsförlust enligt 81 § 2 mom., flyttningsersättning enligt 81 § 3 mom., egendomsförlust enligt 83 § samt ersättningar och kostnader enligt 84 § och 87 § 2 mom. fördelas så att varje sakägare betalar enligt den nytta som den har av åtgärden. Om nyttan inte kan värderas, fördelas kostnaderna och ersättningarna enligt någon annan skälig grund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 193/2014
JsUB 26/2014
RSv 231/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.