1416/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bibliotekslagen (904/1998) 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1709/2009, som följer:

9 §

Kommunerna beviljas inom ramen för anslaget i statsbudgeten statsunderstöd för skötseln av de uppgifter för central- och landskapsbibliotek som avses i 4 § och för verksamhet enligt denna lag så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt för investeringsprojekt för bibliotek och utveckling av lokaler så som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001). Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet för investeringsunderstöd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 258/2014
KuUB 15/2014
GrUU 44/2014
RSv 213/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.