1399/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 d § 2 mom., sådant det lyder i lag 716/2004,

ändras 10 § 6 punkten, 33 d § 4 mom. och 53 § 8 punkten,

sådana de lyder, 10 § 6 punkten och 33 d § 4 mom. i lag 716/2004 samt 53 § 8 punkten i lag 896/2001, och

fogas till lagen nya 33 e, 33 f och 33 g § samt en ny mellanrubrik framför dem och till 53 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1465/1994, 896/2001 och 545/2007, nya 9 och 10 punkter som följer:

10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


6) dividend, överskott från andelslag och annan därmed jämförbar inkomst från ett finskt aktiebolag, andelslag eller annat samfund samt andel i finska sammanslutningars inkomst,


33 d §
Andra bestämmelser om dividendinkomst

Dividend och utbetalning av medel som ska betraktas som dividend och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, som ett aktiebolag, ett andelslag, en sparbank och ett ömsesidigt försäkringsbolag får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst så som bestäms i 6 a och 6 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Dividend och utbetalning av medel som ska betraktas som dividend och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet som ett annat samfund får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst i sin helhet.

Överskott och annan utbetalning av medel från ett andelslag
33 e §
Överskott från ett andelslag

Med överskott från ett andelslag avses ränta på andelskapital och annat överskott enligt 16 kap. 1 § 1 mom. i lagen om andelslag (421/2013) som andelslaget har delat ut.

Av överskott från ett offentligt noterat andelslag utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Ett andelslag är offentligt noterat då dess andel eller aktie vid tidpunkten för beslutet om utbetalning av överskott är föremål för handel såsom avses i 33 a § 2 mom.

Av överskott från andelslag som inte är offentligt noterade utgör 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till 5 000 euro, om inte något annat följer av 4 mom. Till den del beloppet av sådana överskott som den skattskyldige får överstiger 5 000 euro utgör 85 procent av överskottet skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Om det överskott som den skattskyldige får utgör inkomst i näringsverksamhet eller gårdsbruk, anses beloppet 5 000 euro hänföra sig till den personliga inkomsten, inkomsten av gårdsbruk och inkomsten av näringsverksamhet, i denna ordning.

Med avvikelse från 3 mom. av överskott från ett andelslag som vid utgången av räkenskapsperioden som föregår beslutet om utbetalning av överskott har under 500 medlemmar som betalat en insats, utgör 75 procent skattepliktig förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst till den del som överskottet från andelslaget överskrider ett belopp, som motsvarar en årlig avkastning på 8 procent på det belopp som vid utgången av räkenskapsperioden som föregår beslutet om utdelning av överskottet har tagits upp på andelslags eget kapital för de samtliga andelar eller aktier som den skattskyldige innehar i andelslaget.

Överskott som ett aktiebolag, ett andelslag, en sparbank och ett ömsesidigt försäkringsbolag får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst enligt vad som föreskrivs i 6 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Överskott som ett annat samfund får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst i sin helhet.

Bestämmelserna i denna lag om överskott tillämpas dessutom på vinstandel i och ränta på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder som en inhemsk sparbank betalar samt på ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar betalar.

På överskott tillämpas vad som föreskrivs om dividendinkomst i 16 § 3 och 4 mom., 22 § 1 mom. 3 punkten, 31 § 4 och 5 mom., 32 §, 33 b § 3 mom., 33 d § 1 och 3 mom., 34 a § 6 mom. samt i 58 och 62 §.

33 f §
Utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i ett andelslag

Sådan utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i ett andelslag och som avses i 16 kap. 1 § 1 punkten i lagen om andelslag ska betraktas som överskott från ett andelslag och på detta tillämpas vad som föreskrivs i 33 e § i denna lag.

Utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i ett andelslag som inte är offentligt noterat ska, under de förutsättningar som föreskrivs i 45 a §, betraktas som skattepliktig överlåtelse och uträkningen av överlåtelsevinst sker enligt bestämmelserna i 46 a §.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. betraktas utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet vid upphörande av medlemskapet i ett andelslag, i stället för återbetalning av insatsen, som skattepliktig överlåtelse till den del som utbetalningen motsvarar insatsen som har betalats. Uträkningen av överlåtelsevinst sker då enligt bestämmelserna i 46 a §.

Utbetalning av medel som ska betraktas som överskott och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, som ett aktiebolag, ett andelslag, en sparbank och ett ömsesidigt försäkringsbolag får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst enligt vad som föreskrivs i 6 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet. Utbetalning av medel som ska betraktas som överskott och som har gjorts från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet, som ett annat samfund får och som ska beskattas enligt denna lag utgör skattepliktig inkomst i sin helhet.

33 g §
Överskott från utländska andelslag

Vad som i 33 e och 33 f § föreskrivs om överskott och utbetalning av medel tillämpas på motsvarande prestation från ett utländskt andelslag, om andelslaget uppfyller de förutsättningar som avses i 33 c § 1 och 2 mom. Överskott eller utbetalning av medel från ett annat utländskt andelslag är skattepliktig inkomst i sin helhet.

53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster

Skattepliktig inkomst är inte


8) det sammanlagda beloppet av en fysisk persons eller ett dödsbos valutakursvinster i anslutning till annan verksamhet än förvärvsverksamhet upp till 500 euro per år,

9) en fysisk persons förmån, utgående från medlemskap i andelslag, i form av minskning av levnadskostnaderna då denna uppstår av inköp till ett pris som underskrider det gängse priset men inte underskrider de kostnader som har uppstått för andelslaget för producering av nyttigheterna eller tjänsterna,

10) överskottsåterbäring från ett andelslag till en fysisk person i förhållande till gjorda inköp, till den del som det återburna överskottet har uppstått av inköp som anknyter till levnadskostnaderna för återbäringens mottagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2015.

RP 130/2014
FiUB 32/2014
RSv 209/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.