1396/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företagsgemensamma projekt

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) 2 och 14 § som följer:

2 §
Statsbidragsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd som enligt denna förordning beviljas för utställningsprojekt, exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av statsunderstöd för utställningsprojekt, exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram.  När det gäller statsunderstöd för andra projekt är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.  Om det ansökta statsunderstödets belopp överstiger 500 000 euro är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.

14 §
Redovisning för användningen av understödet

Statsunderstödstagaren ska inom sex månader från det att den användningstid för understödet som anges i beslutet har löpt ut till ställa statsbidragsmyndigheten en redovisning för hur statsunderstödet har använts.

Redovisningen om användningen av det understöd för utställningsprojekt, exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som närings-, trafik- och miljöcentralen har beviljat lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret.

Redovisningen ska innehålla

1) en redogörelse för genomförandet av projektet jämfört med det planerade projektet,

2) en redogörelse för projektets faktiska utgifter och inkomster; vid långvariga projekt ska inkomsterna och utgifterna specificeras för varje enskilt evenemang,

3) ett revisorsutlåtande, om inte annat bestäms i beslutet,

4) en bedömning av projektets resultat och effekter.

Statsunderstödstagaren ska på begäran lämna statsbidragsmyndigheten också andra uppgifter med anknytning till genomförandet och uppföljningen av projektet och till användningen av statsunderstödet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.