1395/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012) 4, 12, 13 och 15 § som följer:

4 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro, och utredningsprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 250 000 euro.  Arbets- och näringsministeriet beslutar också om beviljande av stöd för investeringsprojekt som hänför sig till införande av ny teknik och utredningsprojekt som hänför sig till utveckling av nya tjänster eller metoder.  I övriga fall är det närings-, trafik- och miljöcentralen som beslutar om beviljande av stöd.

Om stödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen, beslutar närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) om utbetalning, övervakning av användningen och återkrav av stödet.

12 §
Utbetalning av stöd

Energistödet betalas ut på ansökan (ansökan om utbetalning) i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader i en eller flera poster som nämns i beslutet om beviljande.

Den sista stödposten är minst 20 procent av det stöd som beviljats, om inte arbets- och näringsministeriet av särskilda skäl i ett enskilt fall i sitt stödbeslut avviker från detta.

I ett projekt som omfattar kostnader för leasing eller avbetalning eller motsvarande kostnader kan stödet betalas ut som ett engångsbelopp efter det att projektet slutförts.

Ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten (slutredovisning) ska lämnas till den som beviljat stödet inom tre månader från den dag då projektet har slutförts.  I slutredovisningen ska en kostnadsredovisning som omfattar hela projektets faktiska kostnader lämnas.  Den som beviljat stöd kan av särskilda skäl bevilja förlängd tid för lämnande av slutredovisning, om ansökan om detta lämnas in före utgången av den utsatta tiden. Om stödet har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen, kan förlängd tid för lämnande av slutredovisning beviljas av utvecklings- och förvaltningscentret. 

Efter att ha godkänt slutredovisningen betalar den som beviljat stödet ut den sista betalningsposten och fastställer samtidigt energistödets slutliga belopp.  Om stödet har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen, betalar utvecklings- och förvaltningscentret den sista betalningsposten och fastställer energistödets slutliga belopp. I fall där de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, uppgår det slutliga stödbeloppet till den mot stödprocenten svarande procentuella andelen av de faktiska godtagbara kostnaderna.

13 §
Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning och slutredovisning

Ansökan om utbetalning och slutredovisning ska göras på en blankett som fastställs av arbets- och näringsministeriet.

I samband med varje ansökan om utbetalning för ett investeringsprojekt ska det läggas fram ett utlåtande av stödmottagarens representant eller övervakaren om att projektet befinner sig i skede som i beslutet om beviljande av stöd har fastställts som förutsättning för utbetalningen.  Stödmottagaren ska också lägga fram en utredning om de kostnader som projektet fram till dess har gett upphov till.  

I ansökan om utbetalning av den första posten av stödet ska det dessutom läggas fram en utredning om hela finansieringen av projektet samt en utredning om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats mot skada.

Stödmottagaren är skyldig att i samband med slutredovisningen för ett utredningsprojekt ge en slutrapport om utredningens resultat och möjligheterna att utnyttja dem.

En godkänd revisor (CGR-, GRM-, OFR-revisor) ska ge ett utlåtande om huruvida slutredovisningen ger korrekta och tillräckliga uppgifter om projektet så att den sista posten av stödet kan betalas ut.  Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, ges utlåtandet av dess revisorer. I projekt där antalet betalningsverifikat understiger tio, kan den som beviljar stödet som ett alternativ till revisorsutlåtandet godkänna bestyrkta kopior av verifikat över sådana kostnader som föranletts av projektet och som ingår i företagets bokföring. Om stödet har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen kan alternativet till revisorsutlåtandet godkännas av utvecklings- och förvaltningscentret. 

Av särskilda skäl kan den som beviljar stödet i sitt beslut om beviljande av stöd i ett enskilt fall avvika från det som i 4 mom. anges om granskning och godkännande av slutredovisningen.  Om stödet har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen, kan beslut om avvikelse fattas av utvecklings- och förvaltningscentret.

15 §
Stödmottagarens utrednings- och anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska lämna en utredning om projektets effekter till den som beviljat stödet inom två år från utbetalningen av den sista stödposten.

Stödmottagaren ska underrätta den som beviljat stödet om sådana förändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av begränsningen av användning och överlåtelse av egendomen eller användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet omedelbart efter det att förhållandena förändrats, dock senast två månader senare.

 Om lagen om utsläppshandel börjar tillämpas på projektet, ska stödmottagaren inom två månader anmäla detta till den som beviljat stödet.

Om stödet har beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska den utredning och de anmälningar som avses ovan i 1–3 mom. göras till utvecklings- och förvaltningscentret. 


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.