1393/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001):  

1 §
Sökande av statlig ersättning

Kommunen ansöker hos närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter om statlig ersättning och utbetalning av den enligt 24 § 1 mom. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Kommunen ska till sin utbetalningsansökan foga en utredning om genomförandet av den rehabiliterande arbetsverksamheten på det sätt som förutsätts i 6 § 3 mom. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Om kommunen i enlighet med 6 § 1 mom. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte har ingått ett avtal om anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ska kommunen lämna utvecklings- och förvaltningscentret en kopia av avtalet eller någon annan utredning om att avtal har ingåtts.

2 §
Beviljande av ersättning, utbetalning, avbrytande av utbetalning och återkrav

Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut den statliga ersättningen till kommunen varje månad i efterskott eller med kommunens samtycke för en längre period.

Utvecklings- och förvaltningscentret kan avbryta utbetalningen av ersättningen, om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte inte uppfyller de krav som avses i 6 § 3 mom. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Utvecklings- och förvaltningscentret ger uppmaning om återbetalning och sörjer för återkravsåtgärderna, om ersättning har utbetalts på felaktiga grunder, till ett för stort belopp eller uppenbart utan grund.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (367/2013).

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.