1388/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 13—15, 47 och 49 §, och

ändras 16—18, 23, 32, 38, 39, 43—45, 48, 50, 51 och 53 §, av dem 17 och 32 § sådana de lyder i förordning 611/2013 samt 43 och 44 § sådana de lyder i förordning 55/2014, som följer:

16 §
Ansökan om och utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention betalas ut i efterskott i perioder på en månad, två månader eller tre månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Ansökan om utbetalning av lönesubvention ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom två månader från utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningsperioden går ut.

17 §
Kontroll av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av sysselsättningsanslag för lönekostnaderna för de personer som har sysselsatts med anslagen. De månatliga uppgifterna ska lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret inom en månad från utgången av den period som de använda sysselsättningsanslagen riktat sig till.

18 §
Ansökan om och utbetalning av startpeng

Startpeng betalas för de dagar då en enskild kund som får startpeng arbetar i sitt företag.

Startpeng betalas ut månatligen i efterskott. Ansökan om utbetalning av startpeng ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret inom två månader från utgången av utbetalningsperioden.

23 §
Meddelanden och uppgifter i anslutning till utbetalning av kostnadsersättning

För utbetalning av kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån meddela arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten

1) uppgift om huruvida arbetssökanden deltar i service inom sin pendlingsregion, utanför pendlingsregionen eller inom sin pendlingsregion, men utanför sin hemkommun,

2) uppgift om arbetssökandens ferieperioder under tiden för arbetskraftsutbildning, under frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt under frivilliga studier enligt 22–24 § i lagen om främjande av integration (1386/2010),

3) uppgift om arbetssökandens deltagardagar i jobbsökarträning, karriärträning och prövning,

4) när det gäller en arbetssökande som deltar i arbetsprövning och inte har fyllt 25 år uppgift om yrkesutbildning som arbetssökanden har genomfört.

Arbets- och näringsbyrån får meddela arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. med hjälp av elektronisk linjeöverföring.

32 §
Tilläggsstöd som beviljas kommuner

Kommunen ska kvartalsvis lämna utvecklings- och förvaltningscentret en redogörelse för utbetalning av tilläggsstöd enligt 11 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för godkännande.

38 §
Beslut som gäller flera år

Om arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralen med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller denna förordning fattar beslut som gäller flera år om beviljande av stöd eller ersättning, anskaffning av service eller anvisande eller beviljande av sysselsättningsanslag och det i statsbudgeten inte har anvisats fullmakt eller reservationsanslag för att fatta ett sådant beslut, ska beslutet fattas på villkor att de anslag som behövs står till förfogande.

Ett i 1 mom. avsett villkor tas dock inte in i beslut som följer av sysselsättningsskyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

39 §
Verksamhet som stöds med sysselsättningspolitiskt understöd

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspolitiskt understöd till aktörer som för arbetslösa arbetssökande ordnar och utvecklar arbetsmöjligheter eller arbetsprövningar samt service och handlingsmodeller som hänger samman med dessa.

Dessutom kan understöd beviljas i det syfte som anges i 3 § 1 mom. i lagen om sociala företag (1351/2003).

Arbets- och näringsbyrån kan vid beviljandet av understöd ställa sådana villkor för erhållandet av understöd som är behövliga med tanke på uppnåendet av syftet med understödet.

43 §
Understödets belopp

Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Sociala företag och sådana andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, med undantag av kommuner och samkommuner, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

Vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i den verksamhet som understöds samt antalet personer som hör till verksamhetens målgrupp och behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den understödda verksamheten beaktas.

44 §
Beloppet av understöd som beviljas kommuner och samkommuner i vissa fall

Sådana kommuner eller samkommuner som deltar i bedömningen av servicebehovet hos samt planeringen och uppföljningen av serviceprocessen för dem som har fått arbetslöshetsförmån under minst 500 dagar på grund av arbetslöshet eller som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i tolv månader, och som inom sitt område koordinerar ordnandet av tjänster för arbetslösa arbetssökande som avses i denna paragraf, kan beviljas understöd till högst 75 procent av de kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt att kan täckas med understödet.

45 §
Understödets förhållande till övrig statlig finansiering

Understödet får tillsammans med övrig statlig finansiering som beviljats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån. Som statligt finansieringsstöd vid beräkningen av understödets maximibelopp betraktas statsandel och statsunderstöd som har betalats av ett anslag i statsbudgeten eller ur en av staten förvaltad fond som står utanför statsbudgeten, ränteförmån som hänför sig till ett lån som beviljats med lägre ränta än den ränta som avses i 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt räntestöd som hänför sig till räntor på andra lån.

48 §
Ansökan om understöd

Arbets- och näringsbyrån meddelar att understödet kan sökas offentligt för det ändamål som byrån fastställt.

Av understödsansökan som lämnas in till arbets- och näringsbyrån ska framgå verksamhetens innehåll, kostnadskalkyl och finansieringsplan samt andra uppgifter som behövs med tanke på beviljandet av understödet.

50 §
Utbetalning av understöd i förskott

Understöd kan betalas i förskott. Förskottet får uppgå till högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive utbetalningsperiod. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan dock hela det understöd som hänför sig till en utbetalningsperiod betalas i förskott.

Ansökan om utbetalning av förskott ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret före ingången av den utbetalningsperiod som förskottet hänför sig till. I ansökan om utbetalning av förskott ska mottagaren av understödet redogöra för de kostnader som mottagaren uppskattar att förfaller till betalning under följande utbetalningsperiod.

51 §
Utbetalning av understöd

Understödet betalas ut i efterskott i utbetalningsperioder på tre månader, om det inte i beslutet om beviljande av understöd anges en utbetalningsperiod av annan längd. Understödet betalas enligt de faktiska kostnader under utbetalningsperioden som godkänts att kan täckas med understödet. Utbetalningsansökan ska lämnas in till utvecklings- och förvaltningscentret inom två månader från utgången av den utbetalningsperiod som ansökan gäller.

Om understöd har betalats ut i förskott, ska en utbetalningsansökan där de faktiska kostnader under utbetalningsperioden som har godkänts att kan täckas med understödet framgår lämnas in i enlighet med 1 mom. 

53 §
Kontroll av hur anslaget används

Mottagare av understöd ska årligen i enlighet med vad som bestäms i beslutet om beviljande av understöd lämna arbets- och näringsbyrån en redogörelse för hur understödet använts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 39, 43, 44, 45, 48 och 53 § träder dock i kraft den 1 juni 2015. Bestämmelserna i upphävda 47 och 49 § tillämpas till och med den 31 maj 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.