1361/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) den svenska språkdräkten i rubriken för 1 § samt 1 § 1 mom., 6 § 2 mom., 8 § 1 mom. 1 och 7 punkten, 11 § 1 mom. 6 punkten och 12 § 2 mom. 2 punkten,

av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 40/2014, och

fogas till 8 § 1 mom. nya 8 och 9 punkter som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), nedan lagen om direktstöd, på verkställigheten av de stöd som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan lagen om nationella stöd, och på verkställigheten av ärenden som gäller de stöd som avses i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). På förvaltningen av de program och medel som hänför sig till ersättning som avses i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare tillämpas lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014).


6 §
Landsbygdsverket

Landsbygdsverket beslutar om det transportbidrag som avses i 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd samt om den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare när ersättningen grundar sig på ett sådant avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett sådant avtal om bevarande av lantrasers genom som avses i 7 mom. i den paragrafen. På handläggningen av ärendet vid Landsbygdsverket tillämpas denna lag.


8 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om

1) beviljande av den miljöersättning som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, när ersättningen grundar sig på ett miljöavtal som avses i 3 och 5 mom. eller på ett avtal som avses i 6 mom. i den paragrafen,


7) den ersättning för jordbruksrådgivning som avses i 10 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,

8) den ersättning för ekologisk produktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,

9) beviljande av den ersättning för icke-produktiva investeringar som avses i 9 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare.


11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om


6) beviljande av ersättning som avses i 5—7 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare, om inte Landsbygdsverket är behörig enligt 6 § 2 mom. i denna lag eller närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i denna lag.


12 §
Myndighetens regionala behörighet

Trots det som föreskrivs i 1 mom. är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde


2) det område som avtalet gäller finns, om den som ansöker om ett miljöavtal är en sådan registrerad förening eller vattenrättslig sammanslutning som avses i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 177/2014
JsUB 25/2014
RSv 230/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.