1360/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas på sådana åtgärder enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som avses i artiklarna 15, 17.1 d, 28, 29, 31 och 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen, och artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, nedan den horisontella förordningen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) förordningen om direktstöd Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

2) administrationsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

3) genomförandeförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser,

4) aktiv jordbrukare en aktiv jordbrukare som avses i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013),

5) make jordbrukarens äkta make och personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden i enlighet med 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992),

6) familjemedlem jordbrukarens make och en person som lever varaktigt i jordbrukarens hushåll och som är släkt med jordbrukaren eller med jordbrukarens make i rakt upp- eller nedstigande led eller som är make till en sådan person,

7) jordbruksmark jordbruksmark enligt artikel 2.1 f i landsbygdsförordningen,

8) gårdsbruksenhet en produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader med mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra,

9) våtmarksinvestering anläggande av våtmarker som ska skötas, kedjor av små våtmarker samt översvämningsområden och översvämningsplatåer av våtmarkstyp på platser där de är naturligt förekommande, på åkrar som lätt svämmar över eller på invallade torrläggningsområden samt upprustning av vattenfåror i enlighet med principerna om naturenlig vattenbyggnad.

3 §
Ersättningsformer

Med stöd av denna lag kan det beviljas i landsbygdsförordningen avsett

1) stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt artikel 28 (miljöersättning),

2) stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar enligt artikel 31 (kompensationsersättning),

3) stöd för ekologiskt jordbruk enligt artikel 29 (ersättning för ekologisk produktion),

4) stöd för djurens välbefinnande enligt artikel 33 (ersättning för djurens välbefinnande),

5) stöd för icke-produktiva investeringar enligt artikel 17.1 d (ersättning för icke-produktiva investeringar).

Med stöd av denna lag kan det dessutom beviljas i artikel 15 i landsbygdsförordningen och i artikel 12 i den horisontella förordningen avsett stöd för rådgivningstjänster (ersättning för jordbruksrådgivning).

För en åtgärd som är föremål för ersättning som avses i 1 och 2 mom. kan beviljas sådan ytterligare nationell finansiering som avses i artikel 82 i landsbygdsförordningen.

Bestämmelser om ibruktagande av ersättning, ersättningsformer, ersättningsområden, ersättningens maximibelopp och årligt beviljande av ersättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Allmänna villkor för ersättning

Den som mottar ersättning enligt 3 § 1 mom., med undantag för ersättning för icke-produktiva investeringar enligt 3 § 1 mom. 5 punkten, ska iaktta de tvärvillkor som avses i artiklarna 91—95 i den horisontella förordningen.

Ett villkor för miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion är dessutom att den som får ersättningen iakttar det krav på att hålla jordbruksmark i skick som avses i artikel 4.2 a i förordningen om direktstöd och de minimikrav för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som avses i artiklarna 28.3 och 29.2 i landsbygdsförordningen.

Kraven enligt 1 och 2 mom. ska inte tillämpas till den del det är fråga om ett avtal som avses i 5 § 6 och 7 mom. eller om den ersättning för jordbruksrådgivning som avses i 10 §.

Ett villkor för godkännande av en sådan förbindelse, ingående av ett sådant avtal och beviljande av en sådan ersättning som avses i denna lag är att den fysiska person som är sökande eller sökandens make är minst 18 år den 31 december det år som föregår antingen stödåret eller det år då förbindelse- eller avtalsperioden började. En förbindelse av en person under 18 år kan dock godkännas, med denne kan ingås ett avtal och denne kan beviljas ersättning, om han eller hon har ingått äktenskap eller bedriver jordbruk som samägare tillsammans med en förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare eller i form av en sammanslutning, är ett villkor för beviljande av stöd att minst en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet.

Närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 och 2 mom. samt om användning av jordbruksmark för något annat än jordbruksverksamhet och om uttag av jordbruksmark ur jordbruksanvändning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om hur bas- och jordbruksskiften bestäms och hur stora de minst måste vara utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §
Miljöersättning

Miljöersättning kan beviljas på basis av följande förbindelser eller avtal:

1) en miljöförbindelse som gäller genomförande av åtgärder som omfattas av miljöersättningen,

2) ett miljöavtal som gäller iakttagande av villkoren för miljöersättning på det område som avtalet gäller eller ett miljöavtal som gäller uppfödning av lantraser,

3) ett avtal som gäller upprätthållande av en ursprungssort, ett avtal som gäller upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller ett avtal som gäller bevarande av lantrasers genom.

En miljöförbindelse kan ingås av en aktiv jordbrukare. Jordbrukaren ska förbinda sig till gårdsspecifika åtgärder som ska genomföras på åkrarna. En jordbrukare kan dessutom förbinda sig till en eller flera skiftesspecifika åtgärder. Ett villkor för att miljöersättning som baserar sig på en miljöförbindelse ska beviljas är att jordbrukaren under hela förbindelseperioden i sin besittning har minst fem hektar ersättningsberättigande åkerareal eller, om det är fråga om miljöersättning som hänför sig till odling av trädgårdsväxter, minst en hektar ersättningsberättigande åkerareal där det odlas trädgårdsväxter.

Ett miljöavtal kan ingås av en aktiv jordbrukare. I ett miljöavtal förbinder sig jordbrukaren till skiftesspecifika åtgärder på en åker eller ett annat område eller till uppfödning av lantraser. Ett villkor för att miljöersättning ska beviljas är att den areal som avtalet gäller är minst 0,30 hektar. Ett miljöavtal om upprätthållande av tran-, gås- och svanåkrar ska gälla en areal på minst fem hektar. Den som har ingått ett miljöavtal ska ha det område som avtalet gäller i sin besittning under hela avtalsperioden. Ett avtal kan ingås om en arrenderad åkerareal eller en annan arrenderad areal, förutsatt att arrendeavtalet är i kraft hela avtalsperioden.

Det krav på minimiareal som anges i 3 mom. gäller inte miljöersättningen till den del det är fråga om ett miljöavtal som gäller uppfödning av lantraser. Ett villkor för ingående av ett miljöavtal som gäller uppfödning av lantraser och beviljande av miljöersättning med stöd av avtalet är att mottagaren av ersättningen under hela den period som ersättningen gäller i sin besittning har

1) 0,9 djurenheter, när det är fråga om lamm eller getter,

2) 1 djurenhet, när det är fråga om nötkreatur,

3) 2 djurenheter, när det är fråga om hästar, eller

4) 20 djur, när det är fråga om höns och tuppar av lantras.

Ett miljöavtal kan också ingås av en registrerad förening i fråga om åtgärder som gäller skötsel av våtmarker eller landsbygdens mångfald eller landskapsvård och av en i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) avsedd vattenrättslig sammanslutning i fråga om åtgärder som gäller skötsel av våtmarker.

Ett avtal om upprätthållande av en ursprungssort kan ingås av en person som upprätthåller en ursprungssort som är registrerad i en i 5 § i lagen om handel med utsäde (728/2000) avsedd sortlista för odling av sorten i fråga.

Ett avtal om upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter kan ingås med den aktör som ansvarar för att växtgenetiska resurser bevaras. Ett avtal om bevarande av lantrasers genom kan ingås med den aktör som svarar för att djurgenetiska resurser bevaras. Ett villkor för godkännande av avtalet är att en åtgärdsplan för bevarande av de genetiska resurserna har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

En miljöförbindelse som avses i denna paragraf och ett miljöavtal samt ett i 6 och 7 mom. avsett avtal ingås för fem år, varefter de kan förlängas för ett år i taget.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning, åtgärder som omfattas av miljöersättningen, att frångå och byta åtgärder, ersättningsperiod, finansiering, ersättningsberättigad sektor, definitionen av annat område eller annan areal enligt 3 mom., områden som ersättningen riktas till, det maximala ersättningsbeloppet och ersättningsbelopp per enhet, höjning och sänkning av ersättningsbeloppet per enhet, miljöavtal och deras villkor, företrädesordning när förbindelser och avtal ingås, åtgärder för bevarande av jordbrukets genetiska resurser och beloppet av ersättningen för det, åtgärdsplanens innehåll och övriga villkor för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om det tekniska genomförandet av åtgärder som omfattas av miljöersättningen på en gårdsbruksenhet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Kompensationsersättning

Kompensationsersättning kan beviljas en aktiv jordbrukare som iakttar villkoren för bidraget på all sin jordbruksmark och som brukar jorden på sin gårdsbruksenhet under ersättningsperioden. Ett villkor för att ersättning ska beviljas är att jordbrukaren under den tid som ersättningen gäller i sin besittning har minst fem hektar ersättningsberättigande jordbruksmark eller, om det är fråga om en gårdsbruksenhet som ligger i ett skärgårdsområde, tre hektar ersättningsberättigande jordbruksmark på skärgårdsområdet.

Kompensationsersättningen kan höjas, om djurtätheten på gårdsbruksenheten är i genomsnitt minst 0,35 djurenheter per ersättningsberättigande åkerhektar.

Nivån på kompensationsersättningen kan sänkas gradvis om gårdsbruksenheten ökar i storlek.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning, areal som berättigar till ersättning, ersättningsperiod, finansiering, lokal differentiering av ersättningen, grunderna för höjning av kompensationsersättningen och höjningens storlek, djurenheter, beräkning av genomsnittlig djurtäthet, gradvis sänkning av bidraget på basis av gårdsbruksenhetens storlek, det maximala ersättningsbeloppet och ersättningsbeloppet per enhet, höjning och sänkning av ersättningsbeloppet per enhet, övriga ersättningsvillkor och skärgårdsområdena får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande kan beviljas en aktiv jordbrukare som ingår en förbindelse att genomföra minst en åtgärd som främjar djurens välbefinnande.

En förutsättning för ersättning för djurens välbefinnande är att mottagaren av ersättningen under hela den period som ersättningen gäller i sin besittning har åtminstone

1) 15 djurenheter i genomsnitt, när det är fråga om ersättning som betalas för nötkreatur eller svin,

2) 5 djurenheter i genomsnitt, när det är fråga om ersättning som betalas för får eller getter,

3) 14 djurenheter, när det är fråga om ersättning som betalas för höns,

4) 70 djurenheter, när det är fråga om ersättning som betalas för broilrar,

5) 60 djurenheter, när det är fråga om ersättning som betalas för kalkoner.

Vid beräkningen av det djurantal som avses i 2 mom. ska produktionsavbrott som är typiska för produktionsformen beaktas.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning, det maximala ersättningsbeloppet och ersättningsbeloppet per enhet, finansiering, höjning och sänkning av ersättningsbeloppet per enhet, företrädesordning för dem som ansöker om ersättning, djurenheter, beräkning av djurenheter, beaktande av produktionsavbrott enligt 3 mom. och övriga villkor för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om det tekniska genomförandet av åtgärder som omfattas av ersättningen på en gårdsbruksenhet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet

8 §
Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för ekologisk produktion kan beviljas för ekologisk produktion eller övergång till ekologisk produktion till en aktiv jordbrukare som ingår en fem år lång förbindelse att bedriva ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion och som har anmält sig till kontrollsystemet för ekologisk produktion.

Ett villkor för att ersättning för ekologisk produktion som betalas på basis av en förbindelse som gäller ekologisk produktion ska beviljas är att jordbrukaren under hela förbindelseperioden i sin besittning har minst fem hektar ersättningsberättigande åkerareal eller, om det är fråga om ekologisk produktion som gäller odling av trädgårdsväxter, minst en hektar ersättningsberättigande åkerareal där det odlas trädgårdsväxter.

Ett villkor för att ersättning för ekologisk produktion som betalas med stöd av en förbindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion ska beviljas är att jordbrukaren under hela förbindelseperioden i sin besittning och i ekologisk husdjursproduktion har i genomsnitt minst 0,3 djurenheter per förbindelsehektar som berättigar till ersättning för ekologisk husdjursproduktion.

En förbindelse som avses i 1 mom. kan efter en förbindelseperiod på fem år förlängas för ett år i taget.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning för ekologisk produktion, areal som berättigar till ersättning, finansiering, det maximala ersättningsbeloppet och ersättningsbeloppet per enhet, höjning och sänkning av ersättningsbeloppet per enhet, företrädesordning när förbindelser ingås, djurenheter, beräkning av genomsnittlig djurtäthet och övriga villkor för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan beviljas en aktiv jordbrukare, en registrerad förening eller en i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning för en våtmarksinvestering. Ersättning för icke-produktiva investeringar kan dessutom beviljas en aktiv jordbrukare eller en registrerad förening för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

Ett villkor för att ersättning för icke-produktiva investeringar ska beviljas är att det i fråga om skötseln av investeringsobjektet ingås ett i 5 § 5 mom. avsett avtal, som ska gälla en areal på minst 0,30 hektar.

Bestämmelser om användning av ersättningen för att anskaffa varor och tjänster och om upplåtande på entreprenad finns i lagstiftningen om offentlig upphandling.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning för icke-produktiva investeringar, ersättningsbelopp och övriga villkor för ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ersättning för jordbruksrådgivning

Ersättning för jordbruksrådgivning kan beviljas för jordbruksrådgivning enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen.

Rådgivning kan ges om tvärvillkor, krav som gäller förgröningsstöd, begränsning av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenvård och markskydd, innovationer, miljöersättningen, bevarande av jordbruksmark, ekologisk produktion, växtskydd och integrerad bekämpning, produktionsdjurens välbefinnande och hälsa, effektiviserad energianvändning, förnybar energi och andra faktorer i anslutning till miljöeffektivitet.

Ersättningen betalas till en rådgivare som är godkänd i enlighet med 45 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) eller, om rådgivaren är anställd hos någon, till rådgivarens arbetsgivare.

Närmare bestämmelser om villkoren för beviljande av ersättning för jordbruksrådgivning, ersättningsbelopp, rådgivningens innehåll, finansieringen och grunderna för fastställande av ersättningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Villkor för utbetalning av ersättning

Ett villkor för att miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion ska betalas ut är att den som tar emot ersättningen årligen sänder den myndighet som beviljar ersättningen en betalningsansökan på en blankett som Landsbygdsverket har fastställt. Uppgifterna kan lämnas på en blankett också i elektronisk form. Som ersättning för icke-produktiva investeringar och som miljöersättning som betalas på basis av ett i 5 § 7 mom. avsett avtal betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar beloppet på den beviljade ersättningen.

En rådgivare ska till närings-, trafik- och miljöcentralen överlämna en förhandsanmäla om rådgivning. Ett villkor för utbetalning av ersättning för jordbruksrådgivning är att jordbrukaren har bestyrkt att rådgivningsåtgärden har vidtagits och att ersättningen söks inom sex månader från förhandsanmälan.

Ett villkor för utbetalning av ersättning är att beloppet av den ersättning som ska betalas ut för förbindelse-, avtals- eller ersättningsåret är minst 100 euro per mottagare och enskild ersättning.

Närmare bestämmelser om villkoren för utbetalning av ersättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om de grunder som ska användas vid beräkning av den nedre gränsen för ersättningen får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om ersättning och den förhandsanmälan som avses i 2 mom. får meddelas av Landsbygdsverket.

12 §
Ändring, anpassning och överföring av förbindelser och avtal

En förbindelse, ett miljöavtal och ett i 5 § 6 mom. avsett avtal om odling av en ursprungssort kan ändras på det sätt som anges i artikel 14.2 i genomförandeförordningen. En förbindelse som gäller ekologisk produktion kan ändras så att den gäller ekologisk husdjursproduktion. En förbindelse som gäller ekologisk husdjursproduktion kan ändras så att den gäller ekologisk produktion, om den ekologiska husdjursproduktionens krav på antal djurenheter per hektar inte längre är uppfyllt. En förbindelse eller ett miljöavtal kan ändras genom att ersättningsberättigande areal läggs till på de villkor som anges i artikel 15 i genomförandeförordningen.

Den åtgärdsplan för upprätthållande av klonarkiv för ursprungsväxter eller bevarande av lantrasers genom som avses i 5 § 7 mom. får ändras.

Överföring av en förbindelse eller ett miljöavtal eller en del av dem ska sökas inom 15 arbetsdagar från det att ägande- eller besittningsrätten av den areal eller de djur som dessa gäller har överförts.

En förbindelse, ett miljöavtal eller ett annat i 5 § avsett avtal får anpassas på det sätt som anges i artikel 48 i landsbygdsförordningen för att beakta ändringar i den lagstiftning som gäller villkoren för ersättningen i fråga. Om mottagaren av ersättningen inte godkänner anpassningen, förfaller förbindelsen, miljöavtalet eller andra i 5 § avsedda avtal utan att den ersättning som redan har betalats ut återkrävs.

Närmare bestämmelser om villkoren för ändring, överföring och anpassning av en förbindelse eller ett avtal får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Upphörande av förbindelser och avtal

En förbindelse eller ett miljöavtal som avses i denna lag förfaller, om den ersättningsberättigande arealen på grund av en överföring av förbindelsen eller avtalet blir mindre än den minimiareal som krävs.

En förbindelse, ett miljöavtal eller ett annat i 5 § avsett avtal kan frånträdas under pågående giltighetsperiod i situationer som innebär sådan force majeure eller sådana exceptionella omständigheter som avses i artikel 2.2 i den horisontella förordningen.

Ett miljöavtal eller ett annat i 5 § avsett avtal kan hävas, om mottagaren av ersättning har hemlighållit någon omständighet av väsentlig betydelse med avseende på avtalet eller lämnat en väsentligen oriktig uppgift om en sådan omständighet, eller om jordbrukaren eller gårdsbruksenhetens senare ägare, till vilken avtalet har överförts, i väsentlig grad bryter mot avtalsvillkoren.

Om en förbindelse eller ett avtal upphör tillämpas på återkrav lagen om verkställighet av jordbruksstöd.

Närmare bestämmelser om villkoren för frånträde från en förbindelse eller ett avtal får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Överföring av en rätt enligt stödbeslut om ersättning för icke-produktiva investeringar

Den rätt till ersättning som följer av ett beslut om ersättning för icke-produktiva investeringar får överföras till någon annan, om villkoren för beviljande av ersättning uppfylls och den som får överföringen uppfyller de förutsättningar som gäller mottagare av ersättningen.

15 §
Förvägran och sänkning av ersättning

En förbindelse eller ett avtal enligt denna lag behöver inte godkännas och ersättning behöver inte beviljas, om förhållanden eller åtgärder, i syfte att få ersättning, har getts en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte. En förbindelse eller ett avtal behöver inte heller godkännas, om sökanden under förbindelse- eller avtalsperioden har frånträtt en motsvarande förbindelse eller ett motsvarande avtal och det inte har gått två år sedan förbindelsen eller avtalet frånträddes.

Ersättningen kan minskas eller lämnas obetald, om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning eller om mottagaren av ersättningen inte har iakttagit de ersättningsvillkor som grundar sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp med vilket ersättningen minskas påverkas av hur allvarlig, omfattande, långvarig och återkommande försummelsen av ersättningsvillkoren är.

Närmare bestämmelser om grunderna för sänkning och förvägran av ersättning och om det belopp med vilket ersättningen minskas utfärdas genom förordning av statsrådet i den omfattning som krävs i Europeiska unionens lagstiftning.

16 §
Bevarande av handlingar

Den som mottar en ersättning ska bevara handlingar, anteckningar och intyg som gäller villkoren för ersättning enligt denna lag och som inte sänds till den myndighet som beviljar ersättningen i minst fyra år efter det att förbindelse- eller avtalsperioden upphörde, om det är fråga om ersättning som avses i 5 eller 8 §. Om det är fråga om någon annan ersättning som betalas ut med stöd av denna lag, ska mottagaren bevara motsvarande handlingar i fyra år efter utgången av det år då ansökan om ersättning gjordes.

Närmare föreskrifter om bevarandet av handlingar får meddelas av Landsbygdsverket.

17 §
Avbrytande av utbetalningen av ersättning och återkrav i vissa situationer

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts till straff för djurskyddsbrott enligt 17 kap. 14, 14 a eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts till straff för en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen (247/1996) och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska ersättning som beviljas med stöd av denna lag och som grundar sig på djurhållning inte beviljas eller betalas för djurarten i fråga för det förbindelse- eller avtalsår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn. Djurarten beaktas inte heller för året i fråga vid beräkning av de i denna lag angivna kraven på djurantal per hektar för ersättningarna.

Om jordbrukaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts till djurhållningsförbud, ska ersättning som beviljas med stöd av denna lag och som grundar sig på djurhållning inte beviljas eller betalas för den djurart som omfattas av förbudet för den tid då djurhållningsförbudet är i kraft och inte heller för tiden mellan gärningsåret och den tidpunkt då den lagakraftvunna domen meddelades. Djurarten beaktas inte heller vid beräkning av de i denna lag angivna kraven på djurantal per hektar för ersättningarna.

Utbetalningen av ersättning som betalas med stöd av denna lag och som grundar sig på djurhållning ska avbrytas för djurarten i fråga och djurarten i fråga ska inte beaktas vid beräkning av de i denna lag angivna kraven på djurantal per hektar för ersättningarna, om åtalsprövning har inletts i ett ärende som gäller ett brott eller en förseelse som avses i 1 mom.

18 §
Utlämnande av uppgifter för övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen och kommunen har rätt att av den som mottar en ersättning få de utredningar och övervakningsuppgifter som behövs för övervakningen och utvärderingen av effekterna.

Närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Tekniskt bistånd

I fråga om användning av tekniskt bistånd enligt artikel 51 i landsbygdsförordningen för att verkställa stöd enligt denna lag föreskrivs särskilt.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna lag upphävs lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

21 §
Övergångsbestämmelse

På ansökningar som har blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De avtal om miljöspecialstöd för jordbruket i enlighet med lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag omvandlas till i denna lag avsedda miljöförbindelser, miljöavtal eller förbindelser som gäller ekologisk produktion, om avtalet innehåller ett villkor om anpassning av avtalet på grund av ändringar i lagstiftningen. Avtalet om miljöspecialstöd för jordbruket upphör då att gälla. Om mottagaren av stödet inte godkänner omvandlingen förfaller avtalet om miljöspecialstöd utan att mottagaren blir skyldig att återbetala stödet.

På de avtal om miljöspecialstöd för jordbruket i enlighet med lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag och som inte innehåller något villkor om anpassning av avtalet på grund av ändringar i lagstiftningen, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 177/2014
JsUB 25/2014
RSv 230/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.