1358/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 11 § 1 mom. 3 punkten,

ändras 4 § 2—5 och 6 punkten, 6 § 3 mom., 8 § 1 mom. 5 punkten, 10 § 1 mom. 4 punkten, 11 § 1 mom. 5 punkten, 16 § 3 mom., 22 § 6 mom., 25 § 1—3 mom., 29 och 30 §, 31 § 3 mom. samt 32, 38 och 43 §, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 501/2014, en ny 2 a-punkt och till 11 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) förordningen om utbetalande organ kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet,

2 a) den delegerade förordningen om utbetalande organ kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron,

3) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

4) administrationsförordningen kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor,

5) kontrollförordningen kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor,


6) tvärvillkor de villkor för beviljande av stöd som avses i artiklarna 91—95 i den horisontella förordningen.

6 §
Landsbygdsverket

Landsbygdsverket är den förvaltnings- och kontrollmyndighet som avses i artikel 7.1 i den horisontella förordningen. Landsbygdsverket beslutar om behållande av belopp som avses i artikel 55 andra stycket och i artikel 100 i den horisontella förordningen.

8 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om


5) upphörande av de stödrättigheter som avses i 11 § i lagen om direktstöd,


10 §
Statens ämbetsverk på Åland

I landskapet Åland beslutar Statens ämbetsverk på Åland om


4) upphörande av de stödrättigheter som avses i 11 § i lagen om direktstöd.


11 §
Kommunen

Kommunen beslutar om


5) överföring och delning av de referenskvantiteter för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning som avses i 10 f § i lagen om nationella stöd,


Kommunen handhar den överföring av information till ett elektroniskt system som avses i artikel 17.3 b i kontrollförordningen.


16 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Sökanden är skyldig att meddela skriftligen till den behöriga myndigheten sådana förändringar i förhållandena som kan påverka stödbeloppet eller medföra att stödet återkrävs eller att utbetalningen avbryts eller inställs. Ett meddelande om force majeure och exceptionella omständigheter ska lämnas inom 15 arbetsdagar efter att det blev möjligt att lämna meddelandet. Också stödtagaren eller hans eller hennes rättsinnehavare är anmälningsskyldig på det sätt som avses ovan.

22 §
Tillsyn på plats och utvidgad tillsyn

Närmare bestämmelser om tillsyn på plats och utvidgad tillsyn får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om tillsynen över stödvillkoren i den omfattning som förutsätts i administrationsförordningen och kontrollförordningen, om minimiantalet inspektioner och förfarandet vid tillsynen, om bestämmandet av de yttre och inre gränserna för bas- och jordbruksskiften samt om mätmetoden, mätsätten, mätnoggrannheten och toleransen.

25 §
Särskilda bestämmelser i fråga om tvärvillkor

Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av naturvårdslagen (1096/1996) och miljöskyddslagen (527/2014) till den del tillsynen gäller iakttagandet av de lagbestämda verksamhetskrav i tvärvillkoren som hänför sig till miljön samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (23/2006), lagen om djursjukdomar (441/2013), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), foderlagen (86/2008), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) och djurskyddslagen (247/1996) till den del tillsynen gäller iakttagandet av andra tvärvillkor än de som avses i 1 mom. Utöver det som föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om tillsyn och tillsynsmyndigheter i de nämnda lagarna och i veterinärvårdslagen (765/2009) iakttas.

Närmare bestämmelser om tillsynen över att de lagbestämda verksamhetskraven samt att kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får bestämmelser som preciserar den horisontella förordningen utfärdas om tillsyn och det förfarande som ska iakttas vid tillsynen samt om objekten för den tillsyn som avses i de lagar som nämns i 2 mom.


29 §
Påföljder som föranleds av tillsynen

För fel som uppdagas vid administrativa kontroller, jämförande kontroller och tillsynen på plats bestäms påföljder i enlighet med lagen om nationella stöd, den horisontella förordningen, administrationsförordningen och kontrollförordningen samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

På försummelse av tvärvillkoren tillämpas det system för tidig varning som avses i artikel 99.2 andra stycket i den horisontella förordningen.

30 §
Meddelande om tillsyn

Stödsökanden meddelas om tillsyn så som föreskrivs i artikel 25 i kontrollförordningen.

31 §
Återkrav av stöd

Bestämmelser om återkrav av stöd som helt eller delvis finansierats av Europeiska unionen, beräkning av det belopp som ska återkrävas samt räntan och tidsfristen för återkravet finns i stödförordningen, den horisontella förordningen, kontrollförordningen och rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

32 §
Räntan på det belopp som återkrävs

På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

38 §
Landsbygdsverkets och Livsmedelssäkerhetsverkets rätt till insyn

I syfte att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning och användning av Europeiska unionens medel har Landsbygdsverket rätt att utöva tillsyn över myndigheter till den del de sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta enligt den delegerade förordningen om utbetalande organ. Livsmedelssäkerhetsverket utövar dock sådan tillsyn som avses i den delegerade förordningen om utbetalande organ till den del den hänför sig till den tillsyn regionförvaltningsverken utövar i fråga om tvärvillkor.

43 §
Bevarande av uppgifter

Uppgifterna bevaras i registret under en så lång tid som Europeiska unionens lagstiftning kräver eller så länge det annars är nödvändigt för förvaltningen av stödrättigheter enligt stödförordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 140/2014
JsUB 24/2014
RSv 229/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.