1309/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 8 d och 17 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 d § 2 mom. 2 punkten och 17 §, av dem 8 d § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i lag 981/2008, som följer:

8 d §
Sätt att ordna personlig assistans

Kommunen kan ordna personlig assistans


2) genom att ge den gravt handikappade en servicesedel som aves i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) och som uppgår till ett skäligt värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistent service, eller


17 §
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i ärenden som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014) och vad som föreskrivs nedan i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014
ShUB 27/2014
RSv 195/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.