1292/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (636/2013) 2 § 13 och 14 punkten, 4 § 3 punkten samt i bilagan 17 punkten och föreskrifter för tillämpning av avgiftstabellen, samt

fogas till 2 § en ny 15 punkt och till bilagan en ny 22 punkt, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är


13) anmälningar och ändringsanmälningar, godkännanden, intyg och förnyanden av intyg som nämns i miljöskyddslagen (527/2014) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) anordnande av ett behörighetsprov inom branscherna för släckanläggningar, högspänningsbrytare och luftkonditioneringsanläggningar i fordon,

b) underhåll och avfallshantering av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon och högspänningsbrytare samt tillvaratagande av lösningsmedel,             

14) godkännanden, anmälningar, examina och prov, behörighetsintyg, förnyanden och ändringar som nämns i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), när de gäller

a) fast installerbara branddetektorer och liknande system, automatiska släckanläggningar samt rörelser som installerar och underhåller dessa anläggningar och system,

b) handbrandsläckare och rörelser som underhåller och besiktar dem,

c) bedömningsorgan som bedömer överensstämmelsen med kraven i fråga om anordningarna inom räddningsväsendet,

d) besiktningsorgan som besiktar branddetektorer och automatiska släckanläggningar,

15) beslut och utlåtanden enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), till den del de gäller ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Säkerhets- och kemikalieverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:


3) biblioteks- och informationstjänster samt Ackrediteringstjänsten FINAS utbildningstjänster,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Industriråd
Tapani Koivumäki

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Säkerhets- och kemikalieverkets avgifter Grundavgift, € Tilläggsavgift, €/h Maximiavgift för prestationen, €
— — — — — — — — — — — — — —
17 Elanläggningar och hissar samt jämförbara lyft- och flyttningsanordningar
Anmälan om anläggning 102
Anmälan om anläggning, ändring    62
Elanläggning, utlåtande eller liknande    157 95
Hiss, utlåtande eller liknande    157 95
Entreprenadsanmälan    102
Entreprenadsanmälan, ändring    62
Entreprenadsanmälan, objektbestämd    62
Certifieringsrätt för eget arbete    201 95
Anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie    844
Hissäkerhetsexamen 167
— — — — — — — — — — — — — —
22 Ackrediterings- och bedömningstjänster
22.1 Laboratorier, kontrollorgan och arrangörer av jämförelsemätningar
Ansökningsavgift 690
Grundavgift för bedömning
   Prisklass L1 2 300 119
   Prisklass L2 3 190 119
   Prisklass L3 4 110 119
   Prisklass L4 5 050 119
Teknisk bedömning fall för fall
Beslutsfattande 119
Årsavgift
   Prisklass L1 1 350 119
   Prisklass L2 1 880 119
   Prisklass L3 2 450 119
   Prisklass L4 3 030 119
   Prisklass L5 3 700 119
   Prisklass L6 4 300 119
   Prisklass L7 4 900 119
   Prisklass L8 5 500 119
   Prisklass L9 6 100 119
   Prisklass L10 6 700 119
   Prisklass L11 7 500 119
   Prisklass L12 8 300 119
   Prisklass L13 9 200 119
   Prisklass L14 10 200 119
   Prisklass L15 11 200 119
   Prisklass L16 12 300 119
   Prisklass L17 13 300 119
   Prisklass L18 14 300 119
   Prisklass L19 15 300 119
   Prisklass L20 16 300 119
Teknisk bedömning fall för fall
Beslutsfattande 119
22.2 Certifieringsorgan och verifierare
Ansökningsavgift 690
Grundavgift för bedömning
   Prisklass S1 2 570 119
   Prisklass S2 4 200 119
   Prisklass S3 6 820 119
   Prisklass S4 9 300 119
Teknisk bedömning fall för fall
Beslutsfattande 119
Årsavgift
   Prisklass S1 1 480 119
   Prisklass S2 2 410 119
   Prisklass S3 3 350 119
   Prisklass S4 4 600 119
   Prisklass S5 5 800 119
   Prisklass S6 7 000 119
   Prisklass S7 8 300 119
   Prisklass S8 9 500 119
   Prisklass S9 10 700 119
   Prisklass S10 12 300 119
Teknisk bedömning fall för fall
Beslutsfattande 119

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

1. RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

1 – 1 Explosiva varor

För prestationer som gäller upplagring av ammoniumnitrat tas det ut 60 procent av avgiften för motsvarande prestationer som gäller explosiva varor.

1 – 2 Gruvor

a) Det är möjligt att ändra avgifterna för ett förbehållsbeslut i punkt 13.1, för malmletning i punkt 13.2 och för guldvaskning i punkt 13.3 med +/ 35 % enligt använd arbetstid, med undantag av beslut som gäller förfall av ett förbehållsbeslut och verkställande av ett beslut trots ändringssökande.

b) Fastställande av brytningsersättning för metallmalm i punkt 13.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften 50 % av grundavgiften.

c) Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metallmalm i punkt 13.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften 25 % av grundavgiften. Fastställande eller justering av brytningsersättning på ansökan av markägaren är avgiftsfritt.

d) För meddelande av avslag på ansökan om malmletningstillstånd innan det har informerats om ansökan debiteras enligt punkt 13.5 ”Annat beslut” i avgiftstabellen

1 – 3 Växtskyddsmedel

Av avgiften för godkännande av anordnare av examen gällande hantering och användning av växtskyddsmedel i punkt 9.9 tas ut 25 %, om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt ett godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av examen, tas på motsvarande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av anordnare av utbildning och godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av anordnare av utbildning och utbildningsprogrammet, dels godkännande av anordnare av examen tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och av det andra 25 % av avgiften.

1 – 4 Biocider

De grundavgifter, andra än avgifter som baserar sig på priset per timme, som i punkt 7.2 har märkts ut med en asterisk (*) fördubblas, om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.

Av avgiften för godkännande av examinator för utbildning i skadedjursbekämpning i punkt 8.11 tas det ut 25 % om sökanden redan har ett godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden redan har ett godkännande av examinator tas på motsvarande sätt ut 25 % av avgiften för godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram, dels godkännande av examinator tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och för det andra 25 % av avgiften.

2. FÖRSKOTTSAVGIFTER

2 – 1 Biocider

För alla prestationer i punkt 7 i avgiftstabellen faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in. Som förskottsavgift tas ut grundavgiften för prestationen. Säkerhets- och kemikalieverket kan av särskilda skäl ta ut en förskottsavgift som är lägre än grundavgiften.

2 – 2 Växtskyddsmedel

För alla prestationer som gäller växtskyddsmedel i punkt 9 och är betydande med avseende på arbetsmängden faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in.

3. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OM PRISSÄTTNINGEN

3 – 1 För besiktning som inhiberats på grund av bristfällig förberedelse tas ut en avgift enligt timtaxan.

3 – 2 För beslut och besiktningar som leder till avslagsbeslut tas avgiften ut till fullt belopp.

3 – 3 När processen för utvärdering av ansökan som gäller biocider avbryts, tas det ut en avgift för dittills arbetade timmar och slutdelen av den prestationsavgift som har tagits ut i förskott återbetalas.

3 – 4 Då arbetstiden utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme.

3 – 5 Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalt för de varor och tjänster som verket har köpt av andra för utförandet av en prestation, tas ut separat till fullt belopp. Dessutom tas för handläggningen ut en avgift, som utgör hälften av den gällande timavgiften. I samband med den avgift som tas ut för teknisk bedömning som hör till ackrediterings- och bedömningstjänsterna tas inte ut någon handläggningsavgift.

3 – 6 När handläggningen av ett malmletnings- och gruvtillstånd avbryts tas det ut en avgift enligt de dittills arbetade timmarna.

3 – 7 För utvidgning av kompetensområdet för ackrediteringen, ändring eller förnyad ackreditering tas inte ut någon ansökningsavgift. För avbruten bedömning debiteras de kostnader som har uppstått.

4. AVGIFTSSTRUKTUREN FÖR ACKREDITERINGS- OCH BEDÖMNINGSTJÄNSTERNA

Ackrediteringsavgifterna består av en fast ansökningsavgift, en fast grund- och årsavgift för bedömning, timavgift för bedömning och beslutsfattande samt en avgift för teknisk bedömning.

Den fasta ansökningsavgiften tas ut när bedömningsorganet ansöker om ackreditering eller därmed jämförbar kompetensbedömning för första gången.

Grund- och årsavgiften för bedömning bestäms enligt den prisklass som FINAS har fastställt för bedömningsorganet.

Timavgifterna för bedömning och beslutsfattande bestäms enligt använd arbetstid.

Avgiften för teknisk bedömning bestäms enligt den arbetstid som använts för den tekniska bedömningen. Bedömning som utförs av en utomstående bedömare eller expert faktureras enligt de faktiska kostnaderna.

På övriga bedömningstjänster tillämpas prislistan för ackrediteringstjänsterna enligt den typ av organ som bedöms.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.