1288/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift (140/2014) 10 §, som följer:

10 §
Fastighetsförrättningsavgift i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Fastighetsförrättningsavgiften som tas ut i form av en förrättningsersättning för ett i samband med en förrättning träffat avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet ska befrias från inteckningar är 42 euro för en inteckning när pantbrevet är skriftligt och inskrivningsmyndigheten inte utfärdar ett nytt pantbrev, och 33 euro för en inteckning när pantbrevet är elektroniskt.

Fastighetsförrättningsavgiften som tas ut i form av en förrättningsersättning för ett i samband med en förrättning träffat avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller ett område som överförs till en registerenhet ska befrias från en inskriven sytning är 55 euro för en sytning.

Fastighetsförrättningsavgiften som tas ut i form av en förrättningsersättning för befrielse av en styckningsfastighet från inteckningar som fastställts i delägarfastigheten eller från inskrivna sytningar som belastar delägarfastigheten med stöd av 28 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen utan samtycke av innehavaren av panträtten är 42 euro i fråga om inteckningarna och 55 euro i fråga om sytningarna oberoende av antalet inteckningar eller sytningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Förordningen gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.