1270/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 

Statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av fordonslagen (1090/2002) och 3 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant det lyder i lag (1044/2014):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller i fråga om fordon i kategori L, traktorer, terrängfordon, motorredskap och andra fordon utan motor utöver bilars släpvagnar

1) säker användning samt komponenter och egenskaper som förutsätts för att begränsa energi- och miljökonsekvenser och godkännanden som krävs för dem,

 2) gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas för att begränsa energi- och miljökonsekvenser,

3) undantag som tillämpas vid godkännande.

Förordningen gäller också godkännanden som krävs för komponenter, system och separata tekniska enheter samt utrustning som har samband med samtliga fordons användning och som säljs separat.

I förordningen fastställs dessutom andelen fordonskomponenter närmare, definieras hopbyggda och reparerade fordon närmare och anges närmare förutsättningar för de tillstånd till undantag som beviljas av Trafiksäkerhetsverket. 

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) annat fordon än bil och tillhörande släpvagn ett fordon som ingår i kategori L, en traktor, ett terrängfordon, motorredskap eller andra fordon utan motor utöver bilars släpvagnar,

2) objekt för godkännande en komponent eller en egenskap, eller en komponent, ett system, en separat teknisk enhet eller en egenskap som har samband med fordon eller användning av fordon och som säljs separat eller som ska installeras i fordonet, vars överensstämmelse med kraven ska säkerställas i samband med ibruktagande eller godkännande för användning i trafik i enlighet med 6 § i fordonslagen.

3 §
Förhållande till vissa författningar

Utövar vad som bestäms i denna förordning föreskrivs det om skyldigheten att uppvisa ett fordon för registreringsbesiktning i 60 § i fordonslagen (1090/2002) och i  19 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon (1244/2002). Bestämmelser om skyldigheten att uppvisa ett fordon för ändringsbesiktning finns i 61 § i fordonslagen och i 25 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon.

Bestämmelser om de fordonsuppgifter som ska registerföras finns i 3 kap. i statsrådets förordning om uppgifter i fordonstrafikregistret (1116/2003). 

Dessutom föreskrivs det i statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) om grundläggande hälso- och säkerhetskrav för maskiner.

4 §
Godkännande av komponenter och utrustning för användning av fordon

Dubbar som är avsedda för vinterdäck till ett fordon eller tillhörande släpvagn som säljs för användning i vägtrafik eller som tas i bruk ska vara nationellt typgodkända. En sådan dubb behöver dock inte vara typgodkänd på nationell nivå, om dubben och installeringen av den i däcket har godkänts som en del av ett dubbdäcks nationella typgodkännande.

Följande komponenter och separata tekniska enheter för användning av fordon ska vara typgodkända eller ha konstaterats överensstämma med standarden:

1) skyddshjälm, som enligt 89 § i vägtrafiklagen (267/1981) är obligatorisk,

2) bilbarnstol,

3) skylt som betecknar långsamt fordon,

4) varningstriangel,

5) blinkande varningslykta.

2 kap.

Godkännande av annat fordon än bil och tillhörande släpvagn för användning i trafik

5 §
Objekt för godkännande av fordon i kategori L

Första gången ett fordon i kategori L tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik i fråga om de krav som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen omfatta kraven på komponenter och egenskaper för typgodkännandet enligt den EU-föreskrift som nämns i 30 § 1 mom. 2 punkten i fordonslagen.

6 §
Godkännande av komponenter, system eller separata tekniska enheter för fordon i kategori L

Komponenter, system och separata tekniska enheter som är avsedda för fordon i kategori L och som säljs separat eller som ska installeras ska vara EU-, EG- eller E-typgodkända och märkta med ett godkännandemärke, om det krävs i den EU-föreskrift som avses i 5 § eller i de genomförandebestämmelser som gäller den.

7 §
Gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av fordon i kategori L

Godkännandet av fordon i kategori L för användning i trafik ska omfattas av kraven i fråga om buller- och utsläppsgränsvärden i den EU-föreskrift som avses i § 5. Utöver de gränsvärden som gäller för ett enskilt fordon ska även toleranser som beaktar tillverknings- och mätningssättet och den nivå som förutsätts vid kvalitetssäkringen tillämpas.

8 §
Objekt för godkännande av traktorer

Första gången ett fordon i kategori T tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik i fråga om de krav som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen omfatta kraven på komponenter och egenskaper för typgodkännandet enligt den EU-föreskrift som nämns i 30 § 1 mom. 3 punkten i fordonslagen.

Första gången ett fordon och en trafiktraktor i kategori C tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik i tillämpliga delar omfatta de komponenter och egenskaper som avses i 1 mom. med beaktande av fordonets konstruktion.

9 §
Godkännande av komponenter, system eller separata tekniska enheter för traktorer

Komponenter, system och separata tekniska enheter som är avsedda för fordon i kategori T och C och som säljs separat eller som ska installeras ska vara EU- eller E-typgodkända och märkta med ett godkännandemärke, om detta krävs i den EU-föreskrift som avses i 8 § eller i de genomförandebestämmelser som gäller den.

Vid godkännande av komponenter, system eller separata tekniska enheter som är avsedda för trafiktraktorer och som säljs separat eller som ska installeras ska i tillämpliga delar tillämpas de krav som avses i 1 mom.

10 §
Gränsvärden för buller och utsläpp som tillämpas vid godkännande av traktorer

På godkännande av fordon och trafiktraktorer i kategori T för användning i trafik tillämpas kraven på gränsvärden för buller och utsläpp enligt den EU-föreskrift som avses i 30 § 1 mom. 3 punkten i fordonslagen. Utöver de gränsvärden som gäller för ett enskilt fordon ska även tillämpas toleranser som beaktar tillverknings- och mätningssättet och den nivå som förutsätts av kvalitetssäkringen.

Som gränsvärden för utsläpp från fordon i kategori C tillämpas kraven i 1 mom. i tillämpliga delar.

11 §
Objekt för godkännande och godkännande av cyklar och andra fordon utan motor utöver släpfordon

Första gången en cykel som är avsedd för annat än enbart idrotts- och tävlingsbruk och som har en sitshöjd på 0,635 meter eller mera tas i bruk ska godkännandet för användning i trafik i tillämpliga delar omfatta de komponenter och egenskaper som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen. 

På cyklar som är avsedda för att användas av vuxna och vars sitshöjd är under 0,635 meter och på sådana fordon utan motor som är jämförbara med cyklar, t.ex. sparkcyklar, tillämpas kraven i 1 mom. i tillämpliga delar.

Godkännandet för användning i trafik av vagnar och slädar som är avsedda för vägtrafik och som dras av djur ska omfatta de lyktor och reflexer som ska installeras enligt kraven.

De lyktor och reflexer som det är obligatoriskt att installera ska vara typgodkända eller stämma överens med internationell standard, om ett sådant krav gäller.

12 §
Objekt för godkännande och godkännande av terrängfordon och motorredskap

Första gången ett annat terrängfordon än en svävarfarkost samt ett annat motorredskap än ett som är avsett att styras av en gående person tas i bruk, ska godkännandet för användning i trafik omfatta de komponenter och egenskaper som avses i 25 § 1 mom. i fordonslagen, med följande undantag:

1) Backningsanordning krävs inte om fordonets egenmassa är högst 300 kg eller om fordonet har manöverorgan för körning framåt och bakåt,

2) hastighetsmätare krävs inte i ett fordon vars högsta konstruktiva hastighet är högst 40 km/h, 

3) färdbroms krävs inte på motorredskap med hydrostatisk kraftöverföring, om en tillräcklig retardation kan åstadkommas med hjälp av kraftöverföringen och fordonet blir stående vid motorstopp,

4) luftkuddefartyg omfattas endast av kravet om en ljudsignalanordning.

Godkännandet av motorredskap som styrs av en gående person för användning i trafik ska omfatta nödvändiga reflexer. Reflexerna ska vara typgodkända eller om kravet på typgodkännande inte kan tillämpas på rimligt vis, ska de uppfylla centrala färg- och synlighetskrav.

De lyktor och reflexer som det är obligatoriskt att installera ska vara typgodkända eller om kravet på typgodkännande inte kan tillämpas på rimligt vis, ska de motsvara centrala krav för färg, ljusstyrka och synlighet.

13 §
Objekt för godkännande och godkännande av andra släpfordon än bilars släpvagnar

Första gången en släpvagn som tillhör ett annat släpfordon än en bil eller ett motorredskap som är avsett att styras av en gående person tas i bruk, ska godkännandet för användning i trafik i tillämpliga delar omfatta de komponenter och egenskaper som avses i 25 § 1 mom. Även en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som är avsedd för ett sådant fordon ska vara godkänd för användning i trafik.

Godkännandet av en släpvagn för ett motorredskap som styrs av en gående person för användning i trafik ska omfatta nödvändiga reflexer. Reflexerna ska vara typgodkända eller om kravet på typgodkännande inte kan tillämpas på rimligt vis, ska de uppfylla centrala färg- och synlighetskrav.

De obligatoriska lyktorna och reflexerna ska vara typgodkända eller om kravet på typgodkännande inte kan tillämpas på rimligt vis, ska de motsvara centrala krav för färg, ljusstyrka och synlighet.

3 kap.

Undantag vid godkännande av andra fordon än bilar och tillhörande släpvagnar

14 §
Undantag från kraven för förstörande provning  

Vid typgodkännande av små serier och godkännande av andra fordon än bilar eller tillhörande släpvagnar, eller av komponenter, system eller separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, vilka är tillverkade eller importerade i enstaka exemplar, ska de krav som anges i 25 § 1 mom. i fordonslagen eller i denna förordning som gäller förstörande provning inte gälla. Det ska dock påvisas att de väsentligaste kraven uppfylls.

15 §
Undantag från kraven att begränsa energi- och miljökonsekvenser

Andra fordon än bilar eller tillhörande släpvagnar som på grund av ett byte av drivkraft eller byte av bränsletyp har ändrats efter det datum när de först togs i bruk ska omfattas av kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen kan inverka på huruvida fordonet genom den nya drivkraften eller bränsletypen uppfyller de gränsvärden som gällde då fordonet först togs i bruk. Vid fastställandet av det gränsvärde som gällde vid tidpunkten för det första ibruktagandet beaktas fordonets naturliga slitage i enlighet med 7 § 1 mom. i fordonslagen.

Vid godkännande av små serier och av andra fordon än bilar eller tillhörande släpvagnar för användning i trafik tillämpas kraven på begränsning av energi- och miljökonsekvenser endast till den del ändringen direkt hänför sig till påvisandet av att gränsvärdena uppfylls. Förutom genom provning för typgodkännande kan påvisandet även ske genom annan provning som lämpar sig för fordonet, om det tillräcklit tillförlitligt kan påvisas att resultaten av provningen motsvarar gränsvärdena för godkännandet.  

16 §
Undantag från kraven för fordon från tredje länder

Andra fordon än bilar eller tillhörande släpvagnar som har tillverkats som en del av en större serie i enlighet med andra godkännandekriterier än de som föreskrivs i denna förordning, kan godkännas för trafik om det kan påvisas att den tekniska nivån på kraven för fordons serietillverkning som tillämpats vid fordonens tillverkning motsvarar den tekniska nivå på säkerhet och på begränsning av energi- och miljökonsekvenser som krävdes för godkännande i Finland på eller efter det datum när fordonet togs i bruk.

17 §
Andra särskilda undantag

Angående andra centrala krav, än krav för lyktor, som föreskrivs i 25 § 1 mom. i fordonslagen eller i denna förordning, kan de krav som tillämpades vid den första registreringen eller som gällde vid tidpunkten för ibruktagandet i det tidigare registreringslandet eller nyare krav tillämpas på ett annat fordon än en bil och tillhörande släpvagn som förts in i landet som flyttgods, som innehas eller tidigare har innehavits av en främmande stats representation eller medlem av diplomatkåren, som har erhållits från utlandet som arv eller genom testamente eller som anskaffats på en tullauktion eller någon annan av staten arrangerad auktion.

Som ett av kraven för avgasutsläpp ska ett fordon som avses i 1 mom. åtminstone uppfylla kraven för avgasutsläppstest som var tillämpliga vid motsvarande tidpunkt på kontroller av ett fordons skick när det togs i bruk i Finland. Angående buller ska fordonet åtminstone uppfylla kraven i de bestämmelser och föreskrifter om ändrade fordon som har utfärdats med stöd av 7 § i fordonslagen.

4 kap.

Hopbyggda och reparerade fordon

18 §
Fastställande av andelen fordonskomponenter

Andelen fordonskomponenter och komponentenheter av ett fordon anges i bilagan. Ersättande av sådana komponenter som inte anges i bilagan anses inte minska stamfordonets andel eller inverka på andelen komponenter som härstammar från stamfordonet.

Om man endast använder en komponent av en komponentenhet enligt bilagan, som inte specificeras i tabellen, ska besiktningsstället eller den som beviljar godkännandet bestämma andelen genom en uppskattning. Stamfordonets andel minskar dock inte vid ombyggnad av karossramen eller karossutrustningen i en bil i original, om material som huvudsakligen härstammar från en ursprunglig komponent används, under förutsättning att det efter ändringen går att identifiera komponentens ursprungliga modell och konstruktion. Vid behov ska en tillförlitlig redogörelse lämnas om den ursprungliga komponentens konstruktion och modell.

Andra än de i bilagan specificerade komponenterna jämställs med ursprungliga komponenter om de på grund av normalt slitage eller som en följd av normalt bruk har gått sönder och har ersatts av komponenter som motsvarar de ursprungliga komponenterna.  Med ursprungliga komponenter avses också sådana komponenter som inte är specificerade i bilagan, om de härstammar från ett begagnat likadant fordon och används för att reparera ett fordon så att det motsvarar dess original.

19 §
Definition av reparerat fordon

I ett reparerat fordons register och registreringsintyg antecknas uppgifter om ersatta komponenter och deras procentandelar samt anmärkningen "REPARERAT FORDON".

20 §
Fastställande av hopbyggt fordon

Ett hopbyggt fordon anses vara ett självbyggt märke eller ett eget märke som den som har anmält fordonet för registrering särskilt har uppgett för fordonet. I registreringsintyget antecknas identifieringsuppgifterna om de fordon från vilka majoriteten av det hopbyggda fordonets komponenter härstammar samt anmärkningen ”HOPBYGGT FORDON”.

Om mer än 50 procent av det hopbyggda fordonets komponenter härstammar från ett fordon av ett visst märke och om den som har anmält det hopbyggda fordonet för registrering har rätt enligt varumärkeslagen (7/1964) att använda fordonets märke, ska det hopbyggda fordonet antecknas i registret som det märke från vilket mera än 50 procent av fordonskomponenterna härstammar.

Dagen för ibruktagandet av det hopbyggda fordonet anses vara den dag då det hopbyggda fordonet har registrerats första gången. Dagen för ibruktagandet av ett hopbyggt fordon som har importerats som begagnat anses dock vara den tidpunkt då fordonet färdigställdes eller, om detta inte tillförlitligt kan klarläggas, den tidpunkt då fordonet registrerades första gången eller togs i bruk i utlandet.

5 kap.

Undantag som beviljas av Trafiksäkerhetsverket

21 §
Förutsättningar för beviljande av undantag vid typgodkännande

Trafiksäkerhetsverket kan vid nationellt typgodkännande med stöd av 39 b § i fordonslagen bevilja smärre undantag från de krav som meddelas i EU-föreskriften eller föreskrivs eller bestäms med stöd av fordonslagen, om det krävs på grund av omfattningen av fordonets tillverkningsserie eller fordonets användningsändamål eller avvikande konstruktion. 

22 §
Förutsättningar för undantag vid tillämpning av ny teknologi

När undantag vid EU-typgodkännande beviljas för sådana fordon, system och separat tekniska enheter som tillämpar ny teknologi ska Trafiksäkerhetsverket säkerställa att villkoren i de EU-föreskrifter som nämns i 30 § 1 mom. i fordonslagen uppfylls.

23 §
Förutsättningar för tillstånd att bevilja undantag för enskilda fordon, personer och sammanslutningar

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillstånd till undantag som avses i 27 § 4 mom. och i 29 § 4 mom. i fordonslagen enligt följande:

1) undantag som gäller för viss tid och endast i Finland för ett enskilt fordon, ett system, en komponent, en separat teknisk enhet och utrustning som ännu inte beviljats det godkännande som krävs, om fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten eller utrustningen har testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller kraven för godkännande,

2) för ett oregistrerat fordon som har importerats till eller tillverkats i Finland minst fyra år före registreringen och som inte har använts, så att det tas i bruk enligt de krav som gällde då fordonet importerades eller tillverkades,

3) för förnyat undantag för viss tid eller för nytt undantag för viss tid för en person eller en sammanslutning som tidigare beviljats undantag från kraven på fordon, eller för förnyat undantag för viss tid för en annan person eller sammanslutning,

4) för högst fyra års undantag för viss tid från fordonskraven för ett eller flera fordon som ska användas i hastighetstävlingar, då fordonet används i samt är på väg till och från en tävling eller vid besök till tävlingsbesiktning,

5) av annat särskilt skäl för undantag för ett eller flera separat specificerade fordon, från kraven för godkännande för användning i trafik som föreskrivs i fordonslagen eller som föreskrivs eller bestäms med stöd av den eller som föreskrivs i EU-förordningen. 

24 §
Säkerställande av förutsättningarna för undantag i fråga om de sista fordonen i serien

Trafiksäkerhetsverket ska vid beviljande av ett undantag som avses i 69 § 1 mom. i fordonslagen för de sista fordonen i serien säkerställa att kraven uppfylls och förfarandena iakttas i enlighet med de EU-föreskrifter som avses i 30 § 1 mom. i fordonslagen.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

26 §
Övergångsbestämmelser

Undantag som har beviljats innan förordningen har trätt i kraft gäller som sådana.

Ett ärende som är anhängigt när denna lag träder i kraft får behandlas i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

  Helsingfors den 18 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga

Fordonsdelarnas andel

På andra fordon än de som hör till de fordonskategorier som nämns i bilagan tillämpas den tabell i bilagan som bäst lämpar sig för fordonet i fråga med beaktande av fordonets konstruktion.

A. Delarnas andelar av ett fordon (kategori M1 och N1)

1. Karossen med utrustning1 34 %

- karossram 2 22 %   

- tak 2 %

- bakstänkskärmar 1 %/st 

- framlucka/motorhuv 1 %

- baklucka 1 %

- framstänkskärmar 3 1 %/st

- dörrar 4 4 %

- stötfångare 0,5 %/st

- frontgrill 1 %

- värmeaggregat5 2 %

2. Ram- eller bottenplåt 1 24 %

3. Motorn med hjälpanordningar 26 %

- själva motorn 14 %

- växellåda och kraftöverföringsaxel 8 %

- kylare 2 %

- bränsletank 2 %

4. Axelsystem 6 8 %

- framaxelsystemet 4 %

- bakaxelsystemet 4 %

5. Inredning 4 %

- säten7 2 %

- instrumentpanel 2 %

6. Lyktor 4 %

- främre positionslyktor 2 %

- bakre positionslyktor 2 %

Sammanlagt punkter 1.-6. 100 %

1 I fråga om självbärande karosser fastställs ingen andel för ram- eller bottenplåten, utan karossramens andel i konstruktionen är sammanlagt 46 %, karossen med utrustning 58 %.

2 Om ett fordon i kategori N1 har ett flak, en container eller ett annat för godstransport avsett utrymme som är avskilt från karossramen, räknas dessa inte med i karossramens andel eller i någon annan komponentenhet som graderats i tabellen.

3 Om fordonet inte har separata framstänkskärmar, utökas karossramens andel och på motsvarande sätt självbärande karossramens andel med framstänkskärmarnas andel 2 %.

4 4-dörrars fordon 1 %/st, 2-dörrars fordon 2 %/st.

5 Om det inte ursprungligen har funnits ett värmeaggregat i fordonet, utökas karossramens andel och på motsvarande sätt självbärande karossramens andel med värmeaggregatets andel 2 %.

6 Med undantag av bromsar och styrsystem.

7 Tvåsitsiga fordon 1 %/st, övriga fordon 0,5 %/st för framsäten och 1 % för baksäte.

B. Procenttabeller för motorcyklar och trehjulingar (kategori L3e, L4e och L5e)

1. Motorn med hjälpanordninga 28 %

- själva motorn 14 %   

- vevhus och kardanaxel 8 %     

- cylindrar och kolvar 3 %     

- topplock 3 %  

- primärdrivning 4 %

- växellåda 10 %

2. Ram 1 28 %

- andelen av delram 2 %

3. Bakgaffel, bakaxelsystem och bakfjädring 8 %

- bakgaffel eller bakaxelsystem2 4 %

- fjädrar och stötdämpare 4 %

4. Framgaffel 8 %

- t-rör 3 %

- innerrör för teleskop 2 %

- ytterrör för teleskop 3 %

5. Hjul 3

a) Motorcyklar (L3e och L4e) 16 %

- nav, fram 4 %

- nav, bak 4 %

- fälgkrans, fram 4 %

- fälgkrans, bak 4 %

b) Trehjulingar(L5e)4 16 %

- nav, fram 4 %

- nav, bak 2 %/st

- fälgkrans, fram 4 %

- fälgkrans, bak 2 %/st

6. Bränsletank 4 %

7. Säte 4 %

8. Avgassystem 2 %

- grenrör 1 %

- ljuddämpare 1 %

9. Körljus 2 %

- framljus 1 %

- bakljus 1 %

Sammanlagt punkter 1.-9. 100 %

1 Andelen för ramen och bakgaffeln på en motorcykel med ofjädrad bakaxel är sammanlagt 36 %. Om en fjädrad ram byggs om till ofjädrad, minskar stamfordonets andel 8 %.

2 Bakgaffel för tvåhjulingar (kategori L3e) och motorcyklar med sidovagn (kategori L4e), bakaxelsystem för trehjulingar (kategori L5e). Om en trehjuling har två hjul fram och ett bak tillämpas på framaxeln beräkningsreglerna för bakaxeln och på bakaxeln beräkningsreglerna för framaxeln.

3 Med undantag av bromsar.

4 Om en trehjuling har två hjul fram och ett bak tillämpas på framaxeln beräkningsreglerna för bakaxeln och på bakaxeln beräkningsreglerna för framaxeln.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.