1248/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014 — 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
 Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande och användning av regionalt transportstöd i enlighet med statsbudgeten.

2 §
 Definitioner

I denna förordning avses med

1) biltransport transport som sker med lastbil, paketbil, buss eller annat fordon på väg,

2) den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

3) små och medelstora företag små och medelstora företag enlig bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd,

4) Nordkalotten de län, landskap eller motsvarande administrativa områden i Finland, Sverige och Norge som helt eller delvis ligger norr om polcirkeln samt Murmanskområdet i Ryssland.

3 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Transportstöd kan beviljas för transport i Finland av produkter som har bearbetats av små och medelstora företag.

4 §
Stödmottagare

Transportstöd beviljas små eller medelstora företag som bearbetat de transporterade produkterna och som i egenskap av avsändare av en vara har betalat transportavgiften.

5 §
Allmänna hinder för beviljande av transportstöd

Transportstöd beviljas inte för transport av

1) begagnade varor,

2) råvaror,

3) jord- och stenmaterial,

4) malmer och anrikningskoncentrat,

5) flis, pelletar, briketter, spån och flisor,

6) klabbar och annan brännved,

7) biprodukter av ringa värde från industriella produktionsprocesser,

8) sådana icke-bearbetade eller endast litet bearbetade varor eller material som motsvarar de varor eller material som avses i 1–7 punkten.

6 §
Sektorspecifika hinder för beviljande av transportstöd

Transportstöd beviljas inte

1) stålindustrin,

2) kolsektorn,

3) varvssektorn,

4) syntetfiberindustrin,

5) sektorn för produktion och distribution av energi samt energiinfrastruktur,

6) jordbrukssektorn,

7) skogsbrukssektorn, 

8) fiskerisektorn och sektorn för bearbetning av fisk,

9) sektorn för gruvdrift och brytning. 

7 §
Europeiska unionens regler om statligt stöd som ska tillämpas på transportstöd

På transportstöd tillämpas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

Med avvikelse från 1 mom. beviljas transportstöd i form av de minimis -stöd enligt kommissionens förordning (EU) om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, om

1) den produkt som transporteras har bearbetats i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas,  Saarijärvi eller Viitasaari, eller

2) stöd beviljas ett företag inom bearbetning av jordbruksprodukter för transport av bearbetade jordbruksprodukter.

I 2 mom. avses med bearbetning av jordbruksprodukter sådan behandling av de jordbruksprodukter som räknas upp i bilaga I till fördraget efter vilken produkten fortfarande är en jordbruksprodukt enligt den bilagan.   

8 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet för de statsunderstöd som avses i denna förordning är  närings-, trafik- och miljöcentralen.

2 kap.

Ansökan om och beviljande av transportstöd

9 §
Stödansökan

Ansökan om stöd görs elektroniskt via den för ändamålet avsedda nättjänsten. Ansökan om stöd kan också göras med en blankett som ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen.

Till ansökan ska fogas en fraktsedel eller transporthandling eller någon annan av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänd tillförlitlig utredning om den transport för vilken transportstödet söks. Dessutom ska sökanden på begäran ge in andra uppgifter och utredningar som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.

10 §
Ansökningstid

Ansökningsperioden är ett kalenderår. Transportstöd ska sökas inom tre månader efter utgången av varje ansökningsperiod. Det datum då transporten inleds avgör till vilken ansökningsperiod transporten hör.

Med avvikelse från 1 mom. ska transportstöd för ansökningsperioden 2014 sökas senast den 1 juni 2015.

Av särskilda skäl kan transportstöd beviljas även om ansökan inte getts in inom föreskriven tid.

11 §
Stödbeslut

Transportstöd beviljas för varje ansökningsperiod i efterskott.

Transportstöd kan beviljas om transportavgiften har varit minst 30 euro per försändelse och det transportstöd som beviljas är minst 1 000 euro per ansökningsperiod.

Ett företag kan beviljas högst 500 000 euro i transportstöd per ansökningsperiod.

3 kap.

Stöd för järnvägs- och biltransporter

12 §
Tillämpningsområde

Transportstöd för järnvägs- och biltransporter kan beviljas för varutransporter som utförs i Finland, om produkten har bearbetats i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas,  Saarijärvi eller Viitasaari.

13 §
Villkor för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas för sådana transporter av produkter som bearbetats inom de i 12 § avsedda områdena som börjar på den ort där produkterna har bearbetats.

Transportstöd kan beviljas för

1) järnvägs- eller biltransporter där transportsträckans längd i Finland är minst 266 kilometer,

2) sådana järnvägs- och biltransporter som bildar en sammanhängande transportkedja där transportsträckans längd i Finland är minst 266 kilometer, och

3) den del av transportsträckan som sker i Finland av sådana minst 266 kilometer långa transporter som börjar på Nordkalotten i Finland och går någon annanstans på Nordkalotten eller via detta område för vidarebefordran.

Om bearbetningsplatsen ligger på en ö till vilken det inte finns någon fast vägförbindelse, kan stöd beviljas även för vattentransport från ön till fastlandet.

14 §
Godtagbara kostnader

Transportstöd beviljas för den i form av penningprestation betalda transportavgiften med frakttillägg och tilläggsavgifter som är antecknad i fakturan för transporten. Rabatter och avdrag som sökanden fått ska dras av från transportavgiften innan transportstödet beviljas.

Inom ramen för stödet godkänns inte mervärdesskatt, andra skatter och sådana avgifter som inte är slutliga kostnader för stödmottagaren.

Som transportkostnader kan godkännas högst det belopp som motsvarar de ersättningar som vanligen betalas för samma slags transporter.  

15 §
Transporter med företagets egna transportmedel

Transportstöd beviljas inte för transporter med företagets egna transportmedel.

Saknas det förbindelse för järnvägs- eller biltransport från den plats där produkterna bearbetats, godkänns dock den transportsträcka med företagets egen transport från bearbetningsplatsen till den närmaste ort från vilken ovannämnda förbindelse för vidaretransport finns som en sådan sträcka som beaktas när stödprocenten för transportstödet bestäms. Då bestäms stödprocenten för transportstödet enligt transportsträckans totala längd. Transportstöd beviljas dock inte för de kostnader som föranleds av företagets egen transportandel.

16 §
Transportstödets belopp

Transportstödet utgör den procentandel av de godtagbara kostnaderna som uträknas på basis av transportsträckans längd enligt följande:

Transportsträckan, kilometer Stödprocent
266 – 400       7
401 – 600       10
601 – 800 14
801 – 17

Om transporten inleds på Nordkalotten i Finland, inberäknas även transport som sker någon annanstans än på Nordkalotten i Finland vid uträkning av den minimisträcka som berättigar till transportstöd. Om transportsträckan på finskt område understiger 266 kilometer, bestäms stödprocenten enligt sträckan 266 kilometer.

4 kap.

Stöd för hamnverksamhet

17 §
Tillämpningsområde

Om produkten har bearbetats inom ett område som avses i 12 §, kan transportstöd beviljas för hamnverksamhet som sker i en hamn eller ett skeppningsställe vid Bottniska viken i Sastmola kommun eller norr om denna, eller i en hamn eller ett skeppningsställe inom Saimens vattendragsområde.

18 §
Transportstödets belopp för hamnverksamhet

Stöd för hamnverksamhet beviljas på basis av försändelsens vikt.

Transportstödets belopp är

1) 1,60 euro per ton för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Kalajoki kommun och norr om denna samt i hamnen i Joensuu och norr om denna i hamnar och skeppningsställen i Saimens vattendragsområde.

2) 0,80 euro per ton för hamnverksamhet som sker i hamnar eller skeppningsställen vid Bottniska viken i Sastmola kommun och mellan denna och Kalajoki kommun samt i andra hamnar och skeppningsställen i Saimens vattendragsområde än dem som avses i 1 punkten.

Vid omvandling av försändelsens volym till vikt för beräkning av transportstöd används 300 kilogram som vikt för en kubikmeter, om försändelsens vikt per kubikmeter understiger denna vikt.

19 §
Transport i anknytning till hamnverksamhet  

Om sådan hamnverksamhet som avses i 17 § ansluter sig till en järnvägs- eller biltransport, bestäms stödet för järnvägs- och biltransporten i stället för enligt tabellen i 16 § 1 mom. enligt följande tabell:

Transportsträckan, kilometer Stödprocent
101 – 400       7
401 – 600       10
601 – 800 14
801 – 17

I fråga om transport med företagets egna transportmedel tillämpas bestämmelserna i 15 §.

5 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Förordningen tillämpas på transporter som inleds tidigast den 1 januari 2014 och senast den 31 december 2017.

Transportstöd för transporter som inleds år 2017 får beviljas under 2018.

  Helsingfors den 18 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.