1246/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 95 § 1 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014):

1 §
Tillämpningsområde 

I denna förordning finns bestämmelser om användningen av de radiofrekvenser som används för sådan koncessions beroende televerksamhet som avses i 6 § i informationssamhällsbalken (917/2014), för sådan digital televisions- och radioverksamhet som kräver programkoncession och som avses i 22 § och för sådan analog radioverksamhet som kräver programkoncession och som avses i 34 § samt för produktutveckling, testning och undervisning som gäller mobilkommunikationssystem på dessa frekvensområden.

Förordningen tillämpas inte på

1) televisions- och radioverksamhet som sker via satellit och som utövas på de frekvensområden som anvisats för verksamheten,

2) televisionsverksamhet enligt 9 § i informationssamhällsbalken som pågår högst tre månader och där televisionssändaren har en strålningseffekt på högst 2 kW.

2 §
Televisionsnät 

De frekvensområden som ska användas för televisionsverksamhet är 174–230 megahertz och 470–790 megahertz. Det frekvensområde som ska användas för televisionsverksamhet är 470–790 megahertz till och med den 31 december 2016 och 470–694 megahertz från och med den 1 januari 2017.

På frekvensområdet 470–790 megahertz används sex kanalknippen gemensamt i den riksomfattande och regionala televisionsverksamheten. Ett av dessa kanalknippen är primärt reserverat för Rundradion Ab för skötseln av allmännyttig verksamhet och för förmedling av programutbudet enligt den koncession som beviljats Rundradion Ab. För regional televisionsverksamhet i regionerna Helsingfors, Vasa och Seinäjoki finns ett kanalknippe tillgängligt i respektive region till och med den 31 december 2016. På frekvensområdet 470–694 megahertz används fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och ett regionalt kanalknippe gemensamt i televisionsverksamhet från och med den 1 januari 2017.

På frekvensområdet 174–230 megahertz används två kanalknippen gemensamt i den riksomfattande televisionsverksamhet som är koncessionspliktig. Dessutom finns det på frekvensområdet 174–230 megahertz ett nästan riksomfattande kanalknippe.

Frekvensområdena 174–230 megahertz, 470–694 och 694–790 megahertz får dessutom användas för radiomikrofoner. Frekvensområdet 694–790 megahertz får dock användas för radiomikrofoner endast till och med den 31 december 2016.

3 §
Kognitiva radionät  

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i de kognitiva radiosystemen är 470–790 megahertz till och med den 31 december 2016 och 470–694 megahertz från och med den 1 januari 2017. De kognitiva radiosystemen får dock inte skydd mot störningar från annan radiokommunikation och de får inte orsaka störningar i annan radiokommunikation.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som ska användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5–108 MHz.

Fem riksomfattande, ett delvis riksomfattande och två regionala och lokala radionät har reserverats för skötseln av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

Bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda för användning i radionät och om de kommuner där radiosändare ska placeras ges i en föreskrift som Kommunikationsverket meddelar med stöd av 96 § i informationssamhällsbalken. Bestämmelser om radiosändarens högsta tillåtna strålningseffekt och om andra tekniska uppgifter ges i de villkor för radiotillstånd som Kommunikationsverket ställer med stöd av 42 § 1 mom. i informationssamhällsbalken.

De frekvensområden som ska användas för analog AM-modulerad radioverksamhet är 148,5–283,5 kilohertz, 526,5–1 606,5 kilohertz, 2 300–2 498 kilohertz, 3 200–3 400 kilohertz, 3 950–4 000 kilohertz, 5 900–6 200 kilohertz, 7 200–7 450 kilohertz, 9 400–9 900 kilohertz, 11 650–12 100 kilohertz, 13 570–13 870 kilohertz, 15 100–15 800 kilohertz, 17 480–17 900 kilohertz, 21 450–21 850 kilohertz och 25 670–26 100 kilohertz.

5 §
Andra generationens mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är 880–915 megahertz och 925–960 megahertz (frekvensområde 900 megahertz) och 1710–1785 megahertz och 1805–1880 megahertz (frekvensområde 1800 megahertz).

Det finns tre riksomfattande digitala GSM-mobiltelenät som fungerar både i frekvensområdet 900 megahertz och i frekvensområdet 1800 megahertz.

6 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1 900–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz.

Det finns tre riksomfattande digitala UMTS-mobiltelenät som fungerar i frekvensområdena 1 900–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz.

Ett teleföretag som har rätt att utöva GSM-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 880–915 megahertz och 925–960 megahertz samt 1 710–1 785 megahertz och 1 805–1 880 megahertz eller rätt att utöva UMTS-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 1 920–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz får använda dessa frekvenser i samma utsträckning också för mobilteleverksamhet med tekniken UMTS, LTE och Wimax.

7 §
Digitalt bredbandigt 2000-mobiltelenät

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i det digitala 2000-mobiltelenätet är 2 010–2 025 megahertz.

8 §
Digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för verksamheten i det riksomfattande digitala bredbandiga 450-mobiltelenätet är 453,700–456,925 megahertz och 463,700–466,925 megahertz. Också frekvensområdena 452,425–453,700 megahertz och 462,425–463,700 megahertz är tillgängliga.

Det finns ett enda riksomfattande digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät.

9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster  

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får använda frekvensområdet 694–790 megahertz.

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdena 791–821 megahertz och 832–862 megahertz.

För markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster är dessutom frekvensområdet 2 500–2 690 megahertz tillgängligt på riksomfattande nivå och frekvensområdena 3 400–3 600 megahertz och 3 600–3 800 megahertz tillgängliga på regional nivå.

På frekvensområdena 2 500–2 570 megahertz och 2 620–2 690 megahertz kan det beviljas 14 duplexband på 2 x 5 megahertz. Frekvenserna på området 2 570–2 620 megahertz beviljas som ett enda frekvensband på 50 megahertz.

10 §
Begränsningar i användningen

För de frekvensområden som avses i 2, 5, 6, 8 och 9 § gäller de användningsbegränsningar som anges i bilagan.

11 §
Myndighetsradionät

De frekvensområden som ska användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är 380–386 megahertz och 390–396 megahertz.

Det finns ett enda riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

12 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Kommunikationsverket ska på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar samma slag av mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl finns orsak att iaktta ett annorlunda förfarandet.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Förordningens 9 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2017.

  Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Bilaga

Begränsningar i användningen av de frekvensområden som fastställts för koncessionspliktig televerksamhet

1 Geografiska områden med begränsningar i användningen

På följande geografiska områden A–F finns det begränsningar i användningen av frekvenserna för mobiltelenät, om inte Kommunikationsverket bestämmer annat i de villkor för radiotillstånd som verket utfärdar med stöd av 42 § i informationssamhällsbalken:

Område A: Den rektangel vars hörnpunkter är 24E3636/60N1658, 24E5226/60N1658, 24E5226/60N0940 och 24E3636/60N0940. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda.

Område B: Den cirkel vars mittpunkt är 23E5157/61N2603 och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Lempäälä, Kangasala och Tammerfors.

Område C: Den cirkel vars mittpunkt är 23E4601/61N2909 och radie 4 km. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Birkala och Tammerfors.

Område D: Den triangel vars hörnpunkter är 25E2151/65N0607, 25E3900/65N0413 och 25E3124/64N5838. Begränsningarna gäller följande kommuner eller delar av dem: Haukipudas, Kiiminki och Uleåborg.

Område E: Den cirkel vars mittpunkt är 23E0651/60N2253 och radie 4 km. Begränsningarna gäller en del av Salo kommun.

Område F: Den cirkel vars mittpunkt är 23E0408/60N2519 och radie 4 km. Begränsningarna gäller en del av Salo kommun.

2 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i andra generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de geografiska områden som anges i punkt 1:

Område A, B, C, D och F: frekvenserna 1732,5–1737,5 MHz/1827,5–1832,5 MHz (GSM-radiokanalerna 624–648) och frekvenserna 1782,3–1784,9 MHz/1877,3–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 873–885).

Område D: frekvenserna 1731,7–1738,3 MHz/1826,7–1833,3 MHz (GSM-radiokanalerna 620–652) och frekvenserna 1781,7–1784,9 MHz/1876,7–1879,9 MHz (GSM-radiokanalerna 870–885).

3 Användning för produktutveckling, testning och undervisning i tredje generationens mobiltelenät

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 1937,6/2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4/2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4/2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

Område B: frekvenserna 1937,6/2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4/2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område C: frekvenserna 1937,6/2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1942,4/2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662).

Område D: frekvenserna 1937,6/2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638), 1942,4/2132,4 MHz (UMTS-radiokanal 10662) och 1962,4/2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

Område E: frekvenserna 1937,6/2127,6 MHz (UMTS-radiokanal 10638) och 1962,4/2152,4 MHz (UMTS-radiokanal 10762).

4 Begränsningar i användningen av det digitala bredbandiga 450-mobiltelenätet

Frekvenserna 452,425–453,700 MHz och 462,425–463,700 MHz får i regel inte användas för det bredbandiga 450-mobiltelenätet på mindre än 150 kilometers avstånd från Helsingfors (24E57 och 60N10). Kommunikationsverket kan dock fatta beslut från fall till fall om tillåtelse att använda det bredbandiga 450-mobiltelenätet på 130–150 kilometers avstånd från Helsingfors.

I Jämsä används privata radionät där användningsskyddet begränsar användningen av det bredbandiga 450-mobiltelenätet i dessa kommuner och i deras grannkommuner. Kommunikationsverket fastställer begränsningarna i de villkor för radiotillstånd som verket utfärdar med stöd av informationssamhällsbalken.

I Rundradion Ab:s privata radionät används dessutom frekvensen 452,450 MHz, vars nyttjanderätt täcker hela Finland. Kommunikationsverket kan i enlighet med informationssamhällsbalken bevilja Rundradion Ab nyttjanderätt till denna frekvens, vilket dock inte begränsar användningen av 450-mobiltelenätet.

5 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning i markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

Begränsningarna gäller följande frekvenser som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de områden som anges i punkt 1:

Område A: frekvenserna 2560–2570 MHz / 2680–2690 MHz och 2570–2585 MHz.

Område B: frekvenserna 2540–2550 MHz / 2660–2670 MHz och 2570–2585 MHz.

Område D: frekvenserna 2520–2530 MHz / 2640–2650 MHz och 2570–2585 MHz.

Område E: frekvenserna 2500–2510 MHz / 2620–2630 MHz och 2570–2585 MHz.

Begränsningarna gäller frekvensområdet 3495–3505 MHz, som har anvisats för användning inom produktutveckling, testning och undervisning på de geografiska områdena A, B, D och E som anges i punkt 1.

6 Användning inom produktutveckling, testning och undervisning på frekvensområdena för koncessionspliktig televisionsverksamhet

På följande geografiska områden H och I finns det begränsningar för koncessionspliktig televisionsverksamhet:

Område H: Den cirkel vars mittpunkt är 24E5522/60N0950 (KKS) och radie 10 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Esbo och Helsingfors

Område I: Den cirkel vars mittpunkt är 22E2010/60N2650 (KKS) och radie 9 km. Begränsningarna gäller delar av följande kommuner: Lundo, Reso, Rusko, S:t Karins, Väståboland och Åbo.

Inom område H får inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 22, 23 och 41 föranleda större fältstyrka än 56 dBμV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 22, 23 och 41 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBμV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Inom område I får inte den koncessionspliktiga televisionsverksamheten på kanalerna 38 och 48 föranleda större fältstyrka än 56 dBμV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10 meters höjd från markytan.  Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televisionskanalerna 38 och 48 på sändare placerade på område I på det sättet att inte fältstyrkan för någon kanal överskrider värdet 78 dBμV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.