1244/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 95 § 1 mom. i informationssamhällsbalken (917/2014):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om användningen av de radiofrekvenser som med stöd av 95 § i informationssamhällsbalken (917/2014) anvisas för koncessionspliktig televerksamhet samt televisions- och radioverksamhet i landskapet Åland.

Förordningen tillämpas inte på

1) frekvensområden som anvisats för televisions- och radioverksamhet som sker via satellit,

2) televisionsverksamhet enligt 9 § i informationssamhällsbalken som pågår högst tre månader och där televisionssändaren har en sändareffekt på högst 2 kilowatt.

2 §
Televisionsnät

Det frekvensområde som ska användas för televisionsverksamhet är 470–790 megahertz till och med den 31 december 2016 och 470–694 megahertz från och med den 1 januari 2017.

Frekvensområdena 470–694 och 694–790 megahertz får dessutom användas för radiomikrofoner. Frekvensområdet 694–790 megahertz får dock användas för radiomikrofoner endast till och med den 31 december 2016.

För sådan koncessionspliktig televisionsverksamhet i landskapet anvisas två kanalknippen.

Bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda att användas i televisionsnät och de största tillåtna strålningseffekterna hos radiosändare som används i näten finns i bilagan.

Med samtycke av dem som utövar televisionsverksamhet i ett kanalknippe kan överföringskapacitet som inte behövs för televisionsverksamheten användas för annan verksamhet.

3 §
Kognitiva radionät

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i de kognitiva radiosystemen är 470–790 megahertz till och med den 31 december 2016 och 470–694 megahertz från och med den 1 januari 2017. De kognitiva radiosystemen får dock inte skydd mot störningar från annan radiokommunikation och de får inte orsaka störningar i annan radiokommunikation.

4 §
Analoga radionät

Det frekvensområde som ska användas för analog FM-modulerad radioverksamhet är 87,5–108 megahertz.

I landskapet finns radionät för regional och lokal koncessionspliktig radioverksamhet enligt vad Ålands landskapsregering bestämmer.

De frekvensområden som ska användas för analog AM-modulerad radioverksamhet är 148,5–283,5 kilohertz, 526,5–1 606,5 kilohertz, 2 300–2 498 kilohertz, 3 200–3 400 kilohertz, 3 950–4 000 kilohertz, 5 950–6 200 kilohertz, 7 100–7 300 kilohertz, 9 500–9 900 kilohertz, 11 650–12 050 kilohertz, 13 600–13 800 kilohertz, 15 100–15 600 kilohertz, 17 550–17 900 kilohertz, 21 450–21 850 kilohertz och 25 670–26 100 kilohertz.

Bestämmelser om de radiofrekvenser som är avsedda att användas i analoga radionät finns i bilagan.

5 §
Andra generationens mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för den andra generationens digitala mobilteleverksamhet (GSM) är 880–915 megahertz och 925–960 megahertz (frekvensområde 900 megahertz) samt 1 710–1 785 megahertz och 1 805–1 880 megahertz (frekvensområde 1 800 megahertz).

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke två digitala GSM-mobiltelenät som fungerar i frekvensområdet 900 megahertz och två som fungerar i frekvensområdet 1 800 megahertz.

6 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1 900–1 980 megahertz och 2 110–2 170 megahertz.

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke fyra digitala UMTS-mobiltelenät.

Ett teleföretag som har rätt att utöva GSM-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 880–915 megahertz och 925–960 megahertz samt 1 710–1 785 megahertz och 1 805–1 880 megahertz eller UMTS-mobilteleverksamhet på frekvensområdena 1920—1980 megahertz och 2110—2170 megahertz, får använda dessa frekvenser i samma utsträckning också för mobilteleverksamhet med tekniken UMTS, LTE och Wimax.

7 §
Digitalt bredbandigt 2000-mobiltelenät

Det frekvensområde som ska användas för verksamheten i det digitala bredbandiga 2000-mobiltelenätet är 2 010–2 025 megahertz.

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke ett enda 2000-mobiltelenät.

8 §
Digitalt bredbandigt 450-mobiltelenät

De frekvensområden som ska användas för verksamheten i det digitala bredbandiga 450-mobiltelenätet är 452,425 – 456,925 megahertz och 462,425 – 466,925 megahertz.

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke ett enda 450-mobiltelenät.

9 §
Markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får använda frekvensområdena 791–821 och 832-862 megahertz. I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke två system för elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensområdena.

För markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster är frekvensområdet 2 500–2 690 megahertz tillgängligt i hela landskapet och frekvensområdena 3 400–3 600 och 3 600–3 800 megahertz tillgängliga på region nivå.

I landskapet finns det med landskapsregeringens samtycke två system för elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensområdet 2500–2690 megahertz.

De markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster får dessutom använda frekvensområdet 694–790 megahertz.

10 §
Myndighetsradionät

De frekvensområden som ska användas för det riksomfattande digitala myndighetsradionätets (VIRVE) verksamhet är 380–386 megahertz och 390–396 megahertz.

Det finns ett enda riksomfattande digitalt myndighetsradionät.

11 §
Anvisande av radiofrekvenser för telenätföretag

Kommunikationsverket ska på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt anvisa telenätföretag som utövar samma slag av mobilteleverksamhet lika många frekvenser för regional användning, om det inte på grund av den lokala trafikmängden i mobiltelenäten eller av andra vägande skäl finns orsak att iaktta ett annorlunda förfarande.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Förordningens 9 § 4 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2017.

  Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Kommunikationsråd
Kaisa Laitinen

Bilaga

Frekvensplan för landskapet Åland

1. Televisionsverksamhet

Kanal ERP (kW)
25 30
35 30

2. Radioverksamhet

Frekvens (MHz) Ort
88,6 Sund
91,3 Sund
93,1 Sund
94,1 Mariehamn
95,0 Sund
95,9 Mariehamn
97,1 Sund
100,3 Sund
101,8 Jomala
102,3 Sund
102,8 Jomala
104,3 Mariehamn
104,9 Sund
105,2 Hammarland
107,2 Mariehamn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.