1243/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) 5 §, 8 § 1 mom., 9 § och 12 § 1 mom., av dem 9 § sådan den lyder i förordningarna 1235/2010 och 1062/2012 samt 12 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1235/2010, som följer:

5 §
Affärsplan

När det visas att en gårdsbruksenhet är ekonomiskt livskraftig skall i synnerhet lönsamheten och kontinuiteten hos verksamheten på lägenheten, företagets ekonomiska situation och likviditet samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster beaktas.

Den affärsplan som avses i 15 § 1 mom. 4 punkten i lagen om avträdelsestöd ska innehålla en kalkyl över företagets lönsamhet och likviditet för de fem kalenderår som följer efter året för avträdelsen och en utredning över företagsverksamhetens kontinuitet, företagets ekonomiska situation samt möjligheterna för marknadsföring av produkter och tjänster. Kalkylerna och utredningarna ska specificeras för varje år och de ska påvisa företags- och jordbruksinkomsten för alla fem år.  Affärsplanen ska också innehålla en beskrivning av gårdsbruksenhetens företagsverksamhet vid tidpunkten för avträdelsen.

Kalkylerna och utredningarna skall göras upp på grundval av bokföringsuppgifterna för de två kalenderår som föregått ansökan om avträdelsestöd eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. På motsvarande sätt skall förfaras om förvärvaren ändrar produktionsinriktningen på lägenheten eller vidtar andra åtgärder som inverkar på lägenhetens livskraft. De handlingar, av vilka de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall fogas till kalkylen.

Affärsplanen, eller ansökan eller bilagan till ansökan i anslutning därtill, ska innehålla en redogörelse med stöd av vilken det kan konstateras att den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller eller den gårdsbruksenhet som bildas för förvärvaren vid avträdelsen inte är ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses företag i svårigheter enligt Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). I affärsplanen, eller ansökan eller bilagan till ansökan i anslutning därtill, ska också ingå en försäkran om att avträdelseparterna inte har låtit bli att följa Europeiska kommissionens beslut om återkrav av olagligt statligt stöd som gäller det statliga stöd som gårdsbruksenheten fått för företagsverksamheten.

Om förvärvaren har avgett en förbindelse enligt 15 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd om att kravet på ekonomisk livskraft uppfylls inom föreskriven tid, skall förvärvaren lägga fram en plan över de åtgärder genom vilka gårdsbruksenheten blir ekonomiskt livskraftig inom föreskriven tid och lägga fram en sådan kalkyl som avses i 2 mom. på basis av de planerade åtgärderna. En utredning om hur åtgärderna har genomförts skall tillställas pensionsanstalten.

8 §
Krav på bedrivande av jordbruk på en gårdsbruksenhet

Förvärvaren anses uppfylla de villkor som avses i 15 § 1 mom. 5 punkten i lagen om avträdelsestöd, om det i fråga om den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller har betalts grundstöd enligt lägenhetens produktionsinriktning i enlighet med 11 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) till avträdaren året före avträdelsen eller till förvärvaren efter avträdelsen, eller om förvärvaren har uppgett att han eller hon ansöker om sådant stöd. Om sådant stöd inte har betalts någondera av dem eller om pensionsanstalten eller den myndighet som avses i 63 eller 64 § i lagen om avträdelsestöd utgående från ansökningshandlingarna eller på annat sätt har fått kännedom om sådant på basis av vilket uppfyllandet av villkoren skall utredas separat, skall pensionsanstalten tillställas en utredning, baserad på den kontroll som närings-, trafik och miljöcentralen utfört på gårdsbruksenheten, över den kontroll som motsvarar övervakningen enligt 25 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).


9 §
Inkomst av jordbruket vid skifte av en gårdsbruksenhet eller vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet för separat odling

Vid skifte av en gårdsbruksenhet där den inkomst som bedrivandet av jordbruk på gårdsbruksenheten ger överstiger 50 000 euro, anses de avskrivningar som hänför sig till jordbruket vid beräkningen av inkomsten av bedrivandet av jordbruk på den gårdsbruksenhet som skiftas alltid uppgå till minst 10 000 euro per år, och vid beräkningen av motsvarande inkomst på sådana gårdsbruksenheter som bildas och som avträds eller avses avträdas med avträdelsestöd till 5 000 euro per år för en inkomst av den jordbruksverksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten på 25 000 euro.

När en generationsväxling genomförs på en gårdsbruksenhet så att en gårdsbruksenhet överlåts till flera förvärvare för att odlas separat räknas det i 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om avträdelsestöd avsedda minimibeloppet av inkomsten av den jordbruksverksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten skilt för varje gårdsbruksenhet som överlåts separat så som föreskrivs i 6 §, varvid beloppet av de avskrivningar som hänför sig till jordbruket alltid anses uppgå till minst 5 000 euro per år.

12 §
Fastställande och betalning av förskott

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet för nästa kalenderår för de kostnader som pensionsanstalten föranleds av avträdelser som sker åren 2007—2018, på basis av de faktiska kostnader som pensionsanstalten angett och utgiftsstaten för det kommande året.  Senast den 25 juni det år som följer efter året då förskottet fastställts fastställer ministeriet det slutliga belopp av kostnaderna för avträdelsestöden för föregående kalenderår som avses i 67 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som ska betalas för december.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas emellertid på

1) ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av förordningen,

2) ärenden som rör stöd som beviljats, villkorliga beslut som meddelats eller förbindelser som ingåtts enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om avträdelsen sker tidigast den 1 januari 2015 men senast den 28 februari 2015 och sökanden har getts ett i 36 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) avsett villkorligt beslut senast den 31 december 2014 eller ansökan om avträdelsestöd som är anhängig då denna förordning träder i kraft har anhängiggjorts senast den 31 december 2014, tillämpas på avträdelsen de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning. Härvid tillämpas på en avträdelse som sker 2015 de bestämmelser som gäller avträdelser som sker 2014.

Bestämmelserna om grundstöd i 8 § i denna förordning tillämpas, när det gäller år 2014, på gårdsstöd enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket.

Det i förordningens 12 § 1 mom. avsedda beloppet av förskottet för år 2015 fastställs senast den 15 januari 2015.

  Helsingfors den 18 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Regeringssekreterare
Jarno Virta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.