1218/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av socialvårdslagen (1428/2004), sådan ikraftträdelsebestämmelsen lyder i lag 1314/2010, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2016.

Uppgifter om hemservice och hemsjukvård kan trots sekretessbestämmelserna överföras till ett register som innehåller uppgifter om hemvården, om det behövs för ordnandet av tjänsterna.

Trots 12 b § 3 mom. kan försöket fortsätta till och med den 31 december 2016.

En kommun eller samkommun vars deltagande i försöket har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet kan lösgöra sig från försöket efter att skriftligen ha underrättat social- och hälsovårdsministeriet om detta.

Om en kommun som deltar i försöket upplöses på grund av en ändring i kommun-indelningen enligt kommunstrukturlagen (1698/2009), fortsätter försöket i den kommun som bildas som följd av ändringen om den inte skriftligen underrättat ministeriet om att den lösgör sig från försöket. Om en kommun som deltar i försöket inrättar ett samarbetsområde som avses i 5 § i lagen om en kommun-och servicestrukturreform (169/2007) kan försöket fortsätta inom samarbetsområdet. Då ska samarbetsområdet underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att försöket fortsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 200/2014
ShUB 18/2014
RSv 158/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.