1215/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om temporär ändring av 5 och 7 § i banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i banskattelagen (605/2003) 5 och 7 §, sådana de lyder, 5 § delvis ändrad i lag 1027/2005 och 7 § i lag 1325/2009, som följer:

5 §
Beloppet av skatten

Inom persontrafik och vid förflyttning av lok är skattebeloppet 0,01 cent per bruttotonkilometer, inom eldriven godstrafik 0,05 cent per bruttotonkilometer och inom dieseldriven godstrafik 0,1 cent per bruttotonkilometer.

Utöver vad som i 1 mom. föreskrivs om beloppet av banskatten tas för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis ut investeringsskatt, vars belopp inom person- och godstrafiken samt vid förflyttning av lok är 0,5 cent per bruttotonkilometer.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. tas det inte ut någon skatt inom el- och dieseldriven godstrafik 2015—2017.

7 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Trafikverket för varje skatteperiod senast den 20 i den kalendermånad som följer närmast efter skatteperioden. Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för påförande av skatt.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. behöver den skattskyldige inte avge en i 1 mom. avsedd deklaration om el- och dieseldriven godstrafik för 2015—2017.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2017.

RP 146/2014
KoUB 17/2014
RSv 138/2014

 Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.