1214/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om farledsavgift (1122/2005) 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 977/2012,

ändras 1 §, 2 § 9 punkten, 3—5 §, temporärt 6 och 8 §, 11 § 2 mom., 13 och 14 §, 22 § 1 mom., 23 §, 24 § 1 mom. samt 25, 27 och 30 §,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1309/2009, 4 § sådan den lyder i lag 750/2008, 6 och 8 § sådana de lyder i lag 1320/2011 samt 25 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1309/2009 och 977/2012, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1267/2007, nya 10—14 punkter och till lagen nya 9 a och 18 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

För fartyg som bedriver handelssjöfart på Finlands territorialvatten ska betalas farledsavgift till staten enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fartyg

1) som går i trafik i Saima kanal eller på Saimens vattenområde,

2) som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom Finlands territorialvatten utan att anlöpa någon finsk hamn,

3) som ankommer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn vid Finlands kust,

4) vars nettodräktighet understiger 300 och som är kryssningsfartyg enligt definitionen i 2 § 3 punkten eller lastfartyg enligt definitionen i 2 § 4 punkten,

5) vars nettodräktighet understiger 600 och som är passagerarfartyg enligt definitionen i 2 § 1 punkten,

6) som används för isbrytning på Finlands inre eller yttre territorialvatten och som producerar isbrytartjänster för Trafikverket på basis av ett avtal eller statsfördrag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) dödvikt dödvikt enligt definitionen i regel 3 i kapitel II-2 i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981),

10) ankomst till Finland ett fartygs ankomst till Finlands territorialvatten eller från en finsk hamn till en annan finsk hamn,

11) finsk hamn en i Finland belägen hamn eller dess vattenområde,

12) solidariskt ombud en sådan av Tullen godkänd fysisk eller juridisk person som är etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som handlar i eget namn på sin huvudmans vägnar,

13) registrerad kund en av Tullen godkänd kreditkund,

14) kontantkund andra än registrerade kunder.

3 §
Behöriga myndigheter

Tullen svarar för påförande av farledsavgiften och för tillsynen över påförda farledsavgifter.

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag, för tillståndsprövning som gäller ombudskap enligt 2 § 12 punkten och en kund enligt 2 § 13 punkten få alla uppgifter som behövs för att bedöma tillståndssökandens och tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet, förmåga eller annan egenskap att fylla kraven i tillståndsvillkoren eller andra förutsättningar för att få tillstånd. Dessutom har Tullen trots sekretessbestämmelserna rätt att för indrivning få uppgifter om kundens egendom och förmögenhet, soliditet, skulder, betalningsstörningar, finansieringsarrangemang och övriga uppgifter om kundens ekonomiska verksamhet och ekonomiska ställning.

Trafiksäkerhetsverket ska trots sekretessbestämmelserna till det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) elektroniskt lämna uppdaterade uppgifter om de fartyg som registrerats i det isklassregister som avses i 7 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans och om fartygens isklasser. Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket ska ge Tullen de uppgifter, utredningar och utlåtanden samt övrigt material som behövs vid tillämpningen av denna lag. De ska vid behov också ge Tullen annan handräckning.

Tullen får trots sekretessbestämmelserna ge kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket de uppgifter, utredningar och utlåtanden samt övrigt material som de behöver vid tillämpningen av denna lag. Tullen ska vid behov också ge kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket annan handräckning.

4 §
Avgiftsskyldig

Redaren är ansvarig för betalning av farledsavgiften. Om en redare som är etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har ett solidariskt ombud, är redaren och ombudet solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften.

En redare som är etablerad någon annanstans än i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha ett av Tullen godkänt solidariskt ombud som är etablerat i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Redaren och ombudet är också i detta fall solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften.

Tullen kan som solidariskt ombud godkänna en sådan tillförlitlig fysisk eller juridisk person med tillräcklig solvens och kännedom om bestämmelser och förfaranden som gäller farledsavgift som inte har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

2 kap.

Grunder för farledsavgiften

5 §
Farledsavgift

Farledsavgift ska betalas när ett fartyg ankommer till Finlands territorialvatten från utlandet eller från en finsk hamn till en finsk hamn.

Farledsavgift betalas inte när ett fartyg ankommer till en hamn i Saimen eller när ett fartyg hämtar last i en annan hamn i Saimen. Farledsavgift ska dock betalas när ett fartyg från Saima kanal ankommer till en havshamn på kusten.

Om ett fartyg i utlandstrafik under samma resa hämtar last eller passagerare från en finsk hamn för att transportera lasten eller passagerarna till en annan finsk hamn, betalas farledsavgift för varje anlöp till en finsk hamn.

Om ett fartyg under samma resa lossar last som det fört med sig från utlandet eller avlämnar passagerare som det fört med sig från utlandet i fler än en finsk hamn eller tar last som det för med sig till utlandet eller tar passagerare från fler än en finsk hamn, betalas farledsavgift endast en gång.

Om ett fartyg under samma resa mellan lastningar i Finland av lastnings- eller stuvningstekniska skäl anlöper en utländsk hamn för att fylla på sin last, betalas farledsavgift endast en gång.

Farledsavgift ska inte betalas för fartyg som enbart för iståndsättning eller undersökning av behovet av iståndsättning av fartyget, för att ta bränsle eller av andra tvingande skäl anlöper en finsk hamn utan att lossa eller ta last eller avlämna eller ta passagerare.

6 §
Farledsavgiftens pris per enhet

Farledsavgiftens pris per enhet för lastfartyg och passagerarfartyg fastställs enligt fartygets isklass som följer:

Isklass Lastfartyg Passagerarfartyg
Pris per enhet (euro) Pris per enhet (euro)
1 A Super 0,470 0,625
1 A 1,098 1,294
1 B, 1 C 2,578 2,358
II, III 4,381 4,169

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 0,911 euro, för höghastighetsfartyg 5,381 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 2,107 euro.

8 §
Farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp

Farledsavgiften är högst 53 875 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 16 215 euro och för kryssningsfartyg högst 22 250 euro.

9 a §
Avsaknad eller upphörande av giltigheten av anteckning i isklassregistret

Om det saknas anteckning om ett lastfartygs eller passagerarfartygs isklass i isklassregistret eller anteckningen har upphört att gälla, bestäms det pris per enhet som ska användas när farledsavgiften räknas ut enligt det pris per enhet som föreskrivs för den sämsta isklassen.

11 §
Nedsatt farledsavgift enligt lastningskapacitetens utnyttjandegrad

Lastningskapacitetens utnyttjandegrad fås genom att det tal som anger den sammanlagda mängd last som förts in till Finland och ut från Finland uttryckt i metriska ton jämförs med ett tal som är 90 procent av fartygets dödvikt. När fartygets utnyttjandegrad räknas ut läggs fartygets last i transitotrafik till både den last som förts in till Finland och den last som förts ut från Finland.

4 kap.

Anmälningsplikt för samt fastställande och uttagande av farledsavgift

13 §
Farledsavgiftsanmälan

Den avgiftsskyldige ska för fastställande av farledsavgift lämna en anmälan till Tullen. I farledsavgiftsanmälan ska finnas de uppgifter som behövs för fastställande av avgiften.

Farledsavgiftsanmälan ska lämnas i elektronisk form eller i annan för automatisk databehandling lämplig form. Tullen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i och formen för farledsavgiftsanmälan samt om anmälningsförfarandet.

14 §
Betalning av farledsavgift

Kontantkunder ska betala in farledsavgiften på Tullens konto inom 10 dagar från den dag då beslutet om farledsavgift är daterat, om Tullen inte har förlängt betalningstiden.

Registrerade kunder ska betala in farledsavgiften på Tullens konto fredagen i den sjunde veckan efter den vecka då beslutet om farledsavgift meddelades.

Tullen får bestämma om ställande av säkerhet och säkerhetsbeloppet. När säkerhetsbeloppet bestäms ska hänsyn tas till aktörens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och aktörens ekonomiska förutsättningar att betala farledsavgifterna. Tullen kan ändra säkerhetsbeloppet i syfte att beakta förändringar i kundens verksamhet.

18 a §
Förhindrande eller avbrytande av fartygs avgång

Tullen har rätt att vid utförande av den uppgift som avses i 3 § förhindra eller avbryta ett fartygs avgång från en hamn eller från Finlands territorialvatten, om den avgiftsskyldige har försummat sin skyldighet enligt 4 § 2 mom. eller 13 §.

22 §
Förhandsavgörande

Är saken av synnerlig vikt för sökanden, kan Tullen på ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur bestämmelserna om farledsavgift ska tillämpas. Förhandsavgörande meddelas dock inte om frågor som gäller fartygs isklass eller nettodräktighet och inte heller om beloppet av farledsavgift.


23 §
Nedsättning av och anstånd med avgift

Om det med hänsyn till omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut farledsavgiften till fullt belopp, kan Tullen på ansökan nedsätta eller helt och hållet avlyfta sådana farledsavgifter, avgiftstillägg, förseningsräntor, eller räntor med anledning av anstånd, som har betalats eller ska betalas.

Tullen kan på ansökan bevilja anstånd med betalning av farledsavgiften. Anstånd beviljas på villkor att en säkerhet motsvarande anståndsbeloppet ställs för betalningen. Anstånd kan dock beviljas utan krav på säkerhet, om anståndsbeloppet är ringa eller anståndstiden är kort. På farledsavgift för vilken beviljats anstånd tas för anståndstiden ut ränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Anstånd kan emellertid beviljas utan ränta, om det finns synnerligen vägande skälighetsskäl till det.

24 §
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om Tullen konstaterar att farledsavgift har fastställts till ett för högt belopp eller återburits till för lågt belopp, ska den rätta sitt beslut och till den avgiftsskyldige återbära det överbetalda beloppet eller den avgift som inte återburits.


25 §
Sökande av ändring i Tullens beslut

Omprövning av andra beslut som Tullen meddelat än beslut om förhandsavgörande får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut med anledning av begäran om omprövning och ett beslut om förhandsavgörande får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Tiden för sökande av ändring i ett beslut som gäller fastställande av farledsavgift eller återbäring av farledsavgift är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När andra beslut överklagas är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. När ändring söks på statens vägnar är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades. Besvär hos högsta förvaltningsdomstolen ska dock anföras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Rätt att söka ändring på statens vägnar har Tullens tullombud.

27 §
Betalning av farledsavgift oberoende av ändringssökande

Farledsavgift ska betalas inom föreskriven tid oberoende av ändringssökande.

30 §
Minsta belopp som påförs och tas ut

Det minsta belopp som påförs och tas ut i farledsavgift är 10 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagens 6 och 8 § gäller till och med den 31 december 2017.

På sökande av ändring i förvaltningsbeslut som har meddelats innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 146/2014
KoUB 17/2014
RSv 138/2014

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.