1203/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Finlands Bank (214/1998) en ny 26 a § som följer:

26 a §
Samarbete med finansministeriet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet

Finlands Bank ska samarbeta med finansministeriet, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) vid planeringen och tillsynen över resolutionsåtgärder som avses i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) samt vid uppföljningen av de beslut som fattats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.