1191/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) 6 § 1 mom., 13 § 3 mom. och 17 § 2 mom. som följer:

6 §
Förvägran av stöd

Försäkringsstöd betalas inte om stödtagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts överträdelseavgift enligt 50 § 2 mom. eller påföljdsavgift enligt 52 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014). Stöd betalas inte, om stödtagaren genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts till bötesstraff eller fängelsestraff för brott mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen om genomförande av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik. Stöd betalas inte heller, om stödtagaren genom ett lagakraftvunnet beslut mer än en gång har påförts överträdelseavgift enligt 50 § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Skador som har uppstått under det kalenderår då förseelserna ägde rum berättigar inte till stöd.


13 §
Ansökan om ersättning av staten

Bestämmelser om en tidsfrist för en ansökan om ersättning och närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid ansökan om och betalning av ersättning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Återkrav av stöd

I de fall som avses i 6 § 1 mom. behöver stödet helt eller delvis inte återkrävas, om inte något strängare straff än böter har dömts ut för gärningen eller en överträdelseavgift enligt 50 § 2 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken har påförts stödtagaren och återkravet med hänsyn till det ekonomiska värdet av skadan som orsakats stödtagaren riskerar stödtagarens förutsättningar att fortsätta med näringsverksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014
GrUU 28/2014
JsUB 17/2014
RSv 170/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.