1190/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 48 a kap. 2 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i strafflagen (39/1889) 48 a kap. 2 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 515/2002, och

ändras 48 a kap. 2 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 515/2002, som följer:

48 a kap.

Om naturresursbrott

2 §
Fiskebrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet


2) i betydande omfattning fiskar i strid med vad som i lagen om fiske eller i en med stöd av den utfärdad bestämmelse eller allmän eller särskild föreskrift bestäms om fredning av fisk och kräfta, fångstredskap, bedrivande av fångst, fångstförbud, fångstbegränsning eller om minimimått för fisk eller kräfta, eller


skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fiskebrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 107/2014
GrUU 28/2014
JsUB 17/2014
RSv 170/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.