1176/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 5 § 8 punkten, 42 § 3 mom. och 56 § samt

ändras 2 § 2 mom., 5 § 4, 11 och 25 punkten, 12 §, 15 § 2 mom., 19 och 24 §, 26 § 1 mom., 28 § 1 mom., 30 § 1 mom., 31 § 5 mom., 34 § 1 mom., 48 § 1 mom., 52 § 1 mom., 57 och 60 §, 64 § 4 och 5 mom., 65 § 2 mom. och 66 § 3 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas den som bedriver jordbruk för produktionsverksamhet inom jordbruket, upphörande med verksamheten eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte heller på miljöstöd, kompensationsbidrag eller stöd eller ersättningar som motsvarar dem. Renhushållning betraktas då som jordbruk. Lagen tillämpas inte på stöd som finansieras med medel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska havs- och fiskerifonden eller någon annan av de av Europeiska unionens fonder som anges i den allmänna förordning som avses i 3 § 2 punkten i programförvaltningslagen med undantag för EJFLU och inte heller på stöd som finansieras ur Europeiska unionens övriga finansieringsinstrument. Denna lag tillämpas inte heller på de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden eller andra projekt som avses i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) och inte heller på projekt som avses i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011), vilka finansieras uteslutande med nationella medel och inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1 mom. i programförvaltningslagen och inte heller på utvecklandet av servicen inom skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i skoltlagen (253/1995).


5 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) annan nationell offentlig finansiering annan finansiering än den som avses i 3 punkten och som staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund anvisar samt en förmån eller prestation vars värde kan anges i pengar,


11) stöd av mindre betydelse stöd, finansiering och annan förmån som beviljas av en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,


25) jordbrukares familjemedlem make som avses i 2 § 15 punkten i den lag som avses i 24 punkten samt en person som avses i 16 punkten i den paragrafen,


12 §
Villkor som gäller stödets belopp

Stödet beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. I enlighet med Europeiska unionens lagstiftning kan stödet dock betalas i form av en engångsersättning. Täcker stödet inte helt de godtagbara kostnaderna för åtgärden, krävs av sökanden en utredning om hur kostnaderna kan täckas med annan offentlig finansiering eller med privat finansiering.

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det i Europeiska unionens lagstiftning angivna maximibelopp för offentlig finansiering som kan beviljas för en åtgärd som stöds. När det är fråga om stöd som baserar sig på ett program får den i stödet ingående offentliga finansieringen inte överskrida det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet. Finansiering som beviljas som statligt stöd får inte tillsammans med den övriga offentliga finansiering som sökanden använt för genomförandet av projektet överstiga maximibeloppet för statligt stöd.

Närmare bestämmelser om nivån och maximibeloppet för stöd som beviljas för olika åtgärder inom de gränser som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och av de medel som avses i 7 § samt om stödets minimibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds

Sökanden ska även efter överföringen ha en väsentlig del av stödet för ett utvecklingsprojekt till sitt eget förfogande.


19 §
Åtgärder som stöds genom företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas för grundande av ett nytt företag eller för utvidgning eller väsentlig ändring av ett verksamt företag. Stöd kan också beviljas för åtgärder som stärker företagets verksamhetsbetingelser. Stöd som beviljas ett jordbruksföretag för grundande av ett nytt företag och stöd som beviljas för annan företagsverksamhet som avses i 17 § 1 mom. 2 punkten kan endast gälla en åtgärd som genomförs i landsbygdsområden.

Närmare bestämmelser om stödberättigande åtgärder samt om stödformen och maximibeloppet utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 §
Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas projekt som omfattar

1) åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena och trivseln för dem som bor i det område som stödet riktar sig till,

2) åtgärder för allmänt främjande av näringsverksamheten i området,

3) åtgärder för att utreda och underlätta grundande av och verksamhetsbetingelserna för företag i området,

4) planering och organisering av informationsförmedling samt av annan utbildning än sådan yrkesutbildning som leder till examen,

5) åtgärder för att öka samarbetet mellan aktörerna inom jordbruksnäringen, livsmedelskedjan och skogsbruket samt andra aktörer som redan är verksamma och aktörer som inleder verksamhet i syfte att uppnå målen för utvecklandet av landsbygden,

6) allmännyttiga investeringar som tjänar syftena med de åtgärder som avses i 1 och 2 punkten.

Ett utvecklingsprojekt, med undantag av projekt som omfattar verksamhet som avses i 1 mom. 4 eller 5 punkten, får inte omfatta andra investeringar än sådana allmännyttiga investeringar som avses i 1 mom. 6 punkten. En mindre anskaffning betraktas inte som en investering. En investering vars nytta direkt riktar sig till en konkurrensutsatt näringsbransch betraktas inte som allmännyttig.

Inkomsterna av den åtgärd som stöds beaktas som en faktor som minskar beloppet av stöd för utvecklingsprojekt. Som inkomster betraktas inte övrig offentlig eller privat finansiering som används utöver stödet och som anges i planen för utvecklingsprojektet.

Närmare bestämmelser om verksamhet som stöds och om stödets maximibelopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Temaprojekt

Stöd för temaprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet som avses i 9 § 1 mom. 5—7 punkten. Ett villkor för att stödet ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen i enlighet med projektets gemensamma tema gör upp en plan som den genomför tillsammans med de andra aktörerna som deltar i projektet. Den lokala aktionsgruppen ska genom ett öppet urvalsförfarande föra samman utvecklingsprojekt enligt 24 § 1 mom. 1 punkten som genomförs inom dess område eller allmännyttiga investeringsprojekt som tjänar de syften som avses i nämnda punkt, med hjälp av vilka temaplanen genomförs samt samordna genomförandet av dem. Trots bestämmelserna i 15 § om villkoren för överföring av stöd, kan stöd för ett temaprojekt överföras till fullt belopp. Till övriga delar tillämpas på stöd för temaprojekt bestämmelserna om stöd för utvecklingsprojekt.


28 §
Projektplan

En plan för ett utvecklingsprojekt ska utöver vad som föreskrivs i 11  § innehålla uppgifter om hur projektet genomförs, vem som genomför projektet, specificering av kostnaderna, stödets andel av den totala finansieringen, stödform, hur den övriga finansiering som krävs utöver stödet genomförs och hur projektet anknyter till det program ur vilket det ska finansieras, projektets konsekvenser och resultat samt andra faktorer som behövs för att ansökan ska kunna avgöras. Om den övriga finansiering som krävs utöver stödet omfattar privat finansiering, ska dess andel specificeras.


30 §
Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år från det att stödet beviljades. Åtgärderna för att grunda ett nytt företag ska dock genomföras inom tre år från det att stödet beviljades. En kortare tidsfrist kan emellertid bestämmas för genomförandet av en åtgärd, om det är motiverat med tanke på företagsverksamhetens karaktär eller det sätt åtgärden ska genomföras på eller om det krävs på grund av sådana begränsningar för finansiering från Europeiska unionen eller statlig finansiering som tillämpas på beviljandet av stödet.


31 §
Villkor för användning av stöd

Som en överlåtelse enligt 4 mom. betraktas inte att objektet för den investering som stöds eller den företagsverksamhet som är föremål för stödet övergår genom arv eller generationsväxling. Om det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person eller om ändring av en stödtagarsammanslutnings bolagsform kan, med avvikelse från vad som i 4 mom. och 15 § föreskrivs, även ett helt obetalt stöd överföras.


34 §
Ansökningstid och information om ansökningsmöjligheten

En ansökningstid kan bestämmas för ansökan om stöd. Om en ansökningstid inte bestäms, ska stödansökningarna avgöras per stödperiod, med undantag för ansökningar som gäller stöd som beviljas ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot. Ansökningar som uppfyller stödvillkoren avgörs i enlighet med urvalskriterierna så som föreskrivs i den förordning som avses i 3 § 4 punkten i programförvaltningslagen. Innan ansökningen inleds fastställer jord- och skogsbruksministeriet urvalskriterierna efter att ha hört övervakningskommittén för programmet.


48 §
Godkännande och utbetalning

Stöd betalas ut i högst fyra poster per år. Stöd för utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödtagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. Utbetalning av stöd för utvecklingsprojekt ska sökas åtminstone en gång per år. Om Europeiska unionens lagstiftning tillåter det, kan dock utbetalning sökas och stöd betalas ut mer sällan, om projektet pågår högst 24 månader.


52 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt det attesterande organ som avses i 13 § i programförvaltningslagen har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna enligt vad som föreskrivs i eller med stöd av den horisontella förordning som avses i 3 § 3 punkten i programförvaltningslagen. Om ett stöd på det sätt som avses i 15 § i denna lag har överförts på någon annan aktör har de ovannämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att granska även denna aktörs ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Om den verksamhet som stöds eller objektet för den investering som stöds har överlåtits med ett sådant tillstånd som avses i 31 § 4 mom. utan att stöd samtidigt har överförts, har de ovan nämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att hos förvärvaren granska den verksamhet eller det objekt som överlåtits.


57 §
Dröjsmålsränta

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som avses i 60 § 1 mom., ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning eller, om det inte föreskrivs om saken i den lagstiftningen, enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

60 §
Beslut om återkrav och om avbrytande av utbetalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och om avbrytande av utbetalningen av stöd. I beslutet bestäms det vilket belopp som återkrävs och uppges förfallodagen, som är 60 dagar efter den dag beslutet om återkrav fattades. Om denna dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, är den föregående vardagen förfallodag.

Ett beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått del av den grund som anges i 55 § och senast inom tio år från det att den sista stödposten betalades ut.

64 §
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information

Landsbygdsverket och närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att i samband med ett uppdrag som avses i 1 mom. av Skatteförvaltningen utan ersättning få sådana uppgifter om den senast fastställda beskattningen ur Skatteförvaltningens register som gäller den som ansöker om stöd och stödtagaren.

De uppgifter som avses i 1—4 mom. får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär uppgifter lämna en redogörelse för behörigt skydd av de uppgifter som lämnas ut. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål än det för vilket de har begärts.

65 §
Tekniskt bistånd

Landsbygdsverket bereder en dispositionsplan för det tekniska biståndet, övervakar den totala användningen av biståndet samt sammanställer utredningar om det tekniska biståndet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen. Landsbygdsverket betalar på ansökan ut tekniskt bistånd och beslutar också om återkrav av biståndet.


66 §
Verksamhetspenning för aktionsgrupper

Landsbygdsverket beslutar om beviljande, betalning och återkrav av verksamhetspenning. På ansökan och betalning av verksamhetspenning, övervakning av användningen, inspektioner samt återkrav tillämpas i övrigt vad som i fråga om stöd föreskrivs i denna lag eller med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 195/2014
JsUB 20/2014
RSv 200/2014

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.