1171/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen (404/1961) 26 c—26 f och 26 h §,

sådana de lyder, 26 c, 26 e och 26 h § i lag 821/2005, 26 d § i lagarna 442/1984, 34/1991, 1254/1994 och 1442/2009 och 26 f § i lag 442/1984, samt

ändras 26 a och 26 b §, 45 § 7 mom., 46 § 3 mom., 46 a § 3 mom. och 49 a § 3 mom.,

sådana de lyder, 26 a § i lagarna 821/2005 och 663/2008, 26 b § och 49 a § 3 mom. i lag 821/2005 samt 45 § 7 mom., 46 § 3 mom. och 46 a § 3 mom. i lag 763/2013, som följer:

26 a §

Staten betalar kompensation till upphovsmännen för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Kompensationen betalas med anslag i statsbudgeten. Anslaget ska till beloppet vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

I syfte att kunna dimensionera kompensationen på ett rätt sätt ska en utredning göras om enskild framställning av exemplar och om hur allmän sådan framställning är. Utredningen genomförs av ett oberoende forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsrådet tillsätter en delegation på förslag av undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen ska vara rådgivande expertorgan vid utredning som gäller enskild framställning av exemplar. Delegationens mandatperiod är fyra år.

26 b §

Kompensationen betalas som direkt kompensation till verkens upphovsmän samt som indirekt kompensation till upphovsmännen för ändamål som är gemensamma för dem, i enlighet med en av undervisnings- och kulturministeriet årligen godkänd dispositionsplan för medlen.

Kompensationen betalas till upphovsmännen genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Finland använda verk inom ett visst område. Organisationen ska vid fördelningen av direkt kompensation bemöta såväl upphovsmän som organisationen företräder som upphovsmän utanför organisationen jämlikt.

Undervisnings- och kulturministeriet övervakar att dispositionsplanen följs i användningen och redovisningen av kompensationen. Ministeriet har rätt att av organisationen få de uppgifter som behövs för övervakningen.

45 §

På förfarande som enligt 1—5 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2—4 mom., 3, 6—9, 11 och 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b—25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 h, 25 i, 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §.

46 §

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2—4 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.


46 a §

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a och 26 b §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

49 a §

På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2—4 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7—9, 11 och 11 a §, 12 § 1 och 2 mom., 13 och 13 a §, 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 1 mom., 18 §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 20, 22 och 25 §, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f—25 i, 26, 26 a, 26 b, 27—29, 39, 40, 40 c, 41 och 42 §. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, får denna rätt göras gällande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Resultaten av den utredning som avses i 26 a § 2 mom. ska för första gången beaktas vid beredningen av budgetpropositionen för 2017.

De 26 c—26 f och 26 h § som upphävts genom denna lag ska dock tillämpas på avgifter som tagits ut 2014 och vid betalningen av dem som kompensation till upphovsmännen.

Återbäring motsvarande den betalda avgiften enligt den 26 e § som upphävts kan till och med den 31 mars 2015 sökas hos en organisation som avses i den 26 b § som upphävts.

RP 249/2014
KuUB 14/2014
RSv 239/2014 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG (32001L0029); EGT nr L 167, 22.6.2001, s. 10

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.