1169/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 2 § och 4 §, av dessa 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 71/2011 och 371/2013 och 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 371/2013, som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 5,10 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 8,50 euro för den tid som överstiger 165 dagar och 11,90 euro för den tid som överstiger 255 dagar.

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 5,10 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.

För tjänstgöringstid utomlands höjs den dagpenning som avses i 1 och 2 mom. med 11 euro för varje helt utbildningsdygn utomlands som ska räknas som tjänstgöringstid.

Dagpenningen betalas ut i efterskott minst en gång per månad.

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 58,85 euro, till underofficer 61,55 euro samt till officer och specialofficer 64,50 euro per dag.

Reservistlönen betalas ut i efterskott två gånger per månad. Lönen betalas av det truppförband där den som har rätt till lönen tjänstgör på betalningsdagen eller tjänstgjorde senast.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014

Försvarsminister
Carl Haglund

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.