1159/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De prestationer för vilka jord- och skogsbruksministeriet tar ut fasta avgifter och avgifternas storlek är

1) 700 euro för utlåtanden om huvudsaklig motsvarighet enligt förordningen om nya livsmedel och livsmedelsingredienser 258/97/EG, och

2) 400 euro för tillstånd enligt 33 § i lagen om samfällda skogar (109/2003).

För en importlicens enligt 94 § i lagen om fiske (286/1982) tar ministeriet ut en tidsbaserad utgift som är 94 euro/timme.

Den avgift som tas ut för behandling av ansökningar i enlighet med förordning 258/97/EG om nya livsmedel och livsmedelsingredienser är minst 2 700 euro. Om behandlingen av ansökan kräver en längre arbetstid än i genomsnitt, fastställs avgiften enligt arbetstimmarna (94 euro/timme), dock så att avgiften är högst 25 000 euro.

2 §
Företagsekonomiska prestationer

De prestationer som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) sakkunnig- och utbildningstjänster,

2) kopiering och översändande av handlingar, med undantag av kopior och utskrifter i 3 §,

3) tryckalster,

4) material från registren och annat informationsmaterial, vidarearbetning av materialet och utredningar i anslutning till det och

5) övriga prestationer som görs på beställning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Ministeriet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt lagens 34 § 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt lagens 34 § 3 mom.

Ministeriet bestämmer om avgiften för intyg som skrivs in i en handling eller som utfärdas separat så att avgiften motsvarar prestationens självkostnadspris.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller fram till utgången av år 2016.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Ekonomiöverinspektör
Eeva-Liisa Heinranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.