1153/2014

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 d § 3 mom. och 54 e § 2 mom. i livsmedelslagen (23/2006), sådana de lyder i lag 881/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om den registrering av namnskyddade produkter som avses i 54 d § och den anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter som avses i 54 e § i livsmedelslagen.

2 §
Registrering av namnskyddade produkter

I det nationella invändningsförfarandet i samband med ansökningsförfarandet offentliggör Landsbygdsverket ansökan om registrering av namnskyddade produkter på sin webbplats. Ett meddelande om ansökan publiceras i Officiella tidningen i Finland och i Varumärkestidningen.

Invändning ska göras före utgången av den månad som följer efter tidpunkten då tidningarna utkommit.

Ett positivt nationellt beslut som gäller namnskydd, anvisningar om hur ändring kan sökas samt den produktspecifikation som ligger till grund för beslutet offentliggörs på Landsbygdsverkets webbplats. Ett meddelande om det positiva beslutet publiceras i Officiella tidningen i Finland och i Varumärkestidningen.

3 §
Anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter

En livsmedelsföretagare som framställer en registrerad namnskyddad produkt ska innan produkten börjar släppas ut på marknaden anmäla produktens namn och framställningsplats. Anmälan kan göras i samband med sådan anmälan som avses i 13–15 §, 22 och 22 a § i livsmedelslagen eller som ett separat meddelande. Anmälan ska innehålla uppgift om vilken kvalitetsordning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel som det är fråga om.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (907/2007).

Helsingfors den 17 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.