1143/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och som handhas av en pensionskassa.

2 §
Storheter som beräknas för fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt

De storheter som i fråga om pensionskassor behövs för fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare beräknas enligt de grunder som anges i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkningen av storheterna i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2015. Punkten 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2013 och punkten 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2014.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1249/2007).

  Helsingfors den 12 december 2014

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: SHMf om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.