1139/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen (1035/2013) 10 och 11 § samt

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

10 §
Krav på hundar, katter och frettar som förflyttas som sällskapsdjur

Bestämmelser om förflyttning av hundar, katter och frettar som sällskapsdjur mellan medlemsstater finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (förordningen om sällskapsdjur) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts.

De djur som avses i artikel 7.1 i förordningen om sällskapsdjur får i enlighet med kraven i artikeln förflyttas som sällskapsdjur till Finland från en annan medlemsstat, dock inte från ett område eller ett land som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

Den minimiperiod för bevarande av uppgifter som avses i artiklarna 22.3 och 23.2 i förordningen om sällskapsdjur är fem år.

11 §
Krav på hundar, katter och frettar som förflyttas i någon annan egenskap än som sällskapsdjur

Hundar, katter och frettar som förflyttas mellan medlemsstater i någon annan egenskap än som sällskapsdjur ska uppfylla kraven i artikel 6 i förordningen om sällskapsdjur.

En veterinär som godkänts av den behöriga myndigheten ska senast 48 timmar före förflyttningen göra en klinisk undersökning av hundar, katter och frettar som förflyttas mellan medlemsstater i någon annan egenskap än som sällskapsdjur och bestyrka detta i avsnitt X i ett pass enligt den förlaga som avses i bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013. Djuren ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. 

De djur som avses i artikel 7.1 i förordningen om sällskapsdjur får i enlighet med kraven i artikeln förflyttas i någon annan egenskap än som sällskapsdjur till Finland från en annan medlemsstat, dock inte från ett område eller ett land som nämns i del 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

17 a §
Undantag från kraven vid förflyttning av sällskapsdjur i undantagsfall

Det tillstånd att i undantagsfall avvika från kraven för förflyttning av sällskapsdjur som avses i artikel 32.1 a i förordningen om sällskapsdjur beviljas i Finland av regionförvaltningsverket.


Denna förordning träder i kraft den 29 december 2014.

Trots bestämmelserna i 11 § 2 mom. är det till och med den 29 april 2015 tillåtet att mellan medlemsstater förflytta hundar, katter och frettar som åtföljs av ett intyg som beviljats senast den 28 december 2014 och motsvarar förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, sådan förlagan var innan ändringarna enligt kommissionens genomförandebeslut (2013/518/EU) om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar trädde i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/31/EU (32013L0031); EUT L 178, 28.6.2013, s. 107
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 (32013R0576); EUT L 178, 28.6.2013, s. 1
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 (32013R0577); EUT L 178, 28.6.2013, s. 109
Kommissionens genomförandebeslut 2013/518/EU (32013D0518); EUT L 281, 23.10.2013, s. 14

   Helsingfors den  12 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.