1114/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen (254/2006) 4 § 3 mom., 7 § 4 mom., 17 § 3 mom. och 19 §, sådana de lyder i förordning 1398/2007, som följer:

4 §
Förordnande till uppgiften

Medan anställningsförhållandet varar förordnas personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten, frånsett de som avses i 1 mom., till en annan uppgift av Huvudstaben samt den övriga personalen av kommendören för krishanteringsstyrkan. En militärobservatör som hör till reserven förordnas dock medan anställningsförhållandet varar till en annan uppgift av den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen.


7 §
Lönen för den tid under vilken en operation pågår

Uppgiftens kravnivå fastställs när anställningsförhållandet börjar av den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen, i fråga om personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben. Om uppgiften i krishanteringsorganisationen byts under den tid anställningsförhållandet varar fastställs kravnivån av kommendören för krishanteringsstyrkan, för den personal som står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till försvarsmakten dock av Huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna på kravnivå 10 och i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften, samt i läkaruppgifter. I fråga om fastställandet av kravnivån för personalen vid beredskapsenheten under den tid som avses i 5 § gäller 6 §.


17 §
Ersättning för resekostnader

Om personen i fråga med samtycke av Huvudstaben eller av den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen själv ordnar sin resa, kan kostnaderna för resan ersättas högst till det belopp som researrangemanget enligt 1 mom. skulle ha medfört för staten.


19 §
Familjemedlemmars resekostnader i vissa fall

Med tillstånd av Huvudstaben eller den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen kan av statens medel, på det sätt som Huvudstaben eller den försvarsgrensstab vid försvarsmakten som har ledningsansvaret för krishanteringsoperationen bestämmer om detta, betalas ersättning för de nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av en sådan brådskande evakuering i exceptionella förhållanden som gäller krishanteringspersonalens familjemedlemmar vilka vistas på tjänstgöringsområdet och som verkställs eller godkänns av försvarsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 12 december 2014

Försvarsminister
Carl Haglund

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.