1073/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 25—27, 27 a och 27 b § samt 30 § 3 mom.,

sådana de lyder, 25 § i lagarna 421/2001 och 193/2011, 26 och 27 a § i lag 421/2001, 27 § i lagarna 413/1997, 421/2001 och 193/2011, 27 b § i lagarna 193/2011 och 971/2012 samt 30 § 3 mom. i lag 971/2012,

ändras 28, 34 c, 47, 48, 65 och 66 §,

av dem 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1316/2011, 34 c § sådan den lyder i lagarna 1450/2006 och 971/2012, 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1324/2009, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 266/2003 och 65 § sådan den lyder i lag 267/2008, samt

fogas till lagen en ny 35 c § som följer:

28 §

Bilskatten nedsätts med högst 4 800 euro för en bil som vid första registreringen i Finland registreras för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) eller enligt motsvarande landskapslag för Åland och som i huvudsak används i sådan trafik. Nedsättningen är högst 15 000 euro, om taxin är tillgänglighetsanpassad eller utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter och godkänd för transport av, utöver föraren, minst sju personer, varav en eller flera kan vara rullstolsburna personer.

Skattenedsättningen minskas dock med en trettiosjättedel för varje hel eller påbörjad kalendermånad som fordonet varit i bruk någon annanstans än i Finland innan det registrerades för ovannämnt bruk.

Vad som nedan föreskrivs om ändringssökande och rättelse ska tillämpas även då en bil, för vilken skatten redan har betalts, tas i bruk så som nämns i 1 mom.

34 c §

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland, och vars arbetsgivare har ett fast driftställe i en annan stat än Finland, kan utan att betala skatt tillfälligt använda ett fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat i den andra staten och ägs eller innehas av arbetsgivaren. Likaså kan en yrkesutövare som är stadigvarande bosatt i Finland och som har etablerat sig utomlands eller erbjuder sina tjänster där, utan att betala skatt tillfälligt använda sitt fordon i trafik i Finland, om det är permanent registrerat i etableringsstaten.

Också familjen till en person som avses i 1 mom. kan utan att betala skatt tillfälligt använda ett i det momentet avsett fordon i trafik i Finland. Som personens familj räknas maken och makarnas ogifta barn som bor med personen i gemensamt hushåll. Med make jämställs en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever med personen i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Användningen anses vara tillfällig i Finland om den person som avses i 1 mom. och personens familj sammanlagt under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat. Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses det att fordonet har använts utomlands.

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av ett fordon som anses vara tillfälligt skattefri på det sätt som bestäms i denna paragraf. Tullen kan meddela närmare föreskrifter om utredningar som krävs till stöd för ansökan samt om ansökningsförfarandet. Tillståndet som berättigar till skattefri användning av ett fordon ska medföras när fordonet används i trafik. Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta anmälas till Tullen, som kan återkalla tillståndet. Vid försummelse av anmälan verkställs efterbeskattning enligt vad som bestäms i 57 §.

35 c §

I andra fall än de som avses i 34 b, 34 c, 35, 35 a eller 35 b § får en fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland, utan att betala skatt tillfälligt använda ett importerat fordon för sina egna behov utan avbrott högst 14 dagar en gång per kalenderår, om fordonet är registrerat i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I tidsfristen räknas också när andra personer som enligt 34 c § 2 mom. hör till samma familj tillfälligt använder fordonet i Finland.

En anmälan om tillfällig användning ska lämnas in till Tullen innan fordonet börjar användas i Finland. Den av Tullen bestyrkta anmälan ska medföras när fordonet används.

47 §

Trafiksäkerhetsverket debiterar bilskatten efter att fått anmälan enligt 46 § eller när det annars upptäcks att ett fordon som inte längre uppfyller förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik.

Skatten debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom. eller den som har använt fordonet på det sätt som avses i 28 §, eller hans rättsinnehavare. Debiteringen verkställs dock inte om fordonet senast en månad från det att fordonet överlåtits av en ägare som har rätt till skattefrihet, rätt att använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller rätt till skatteåterbäring, registreras i en annan persons ägo som har rätt till nämnda förmåner.

48 §

Ett fordon som inte längre uppfyller förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning, ska beskattas på nytt enligt de grunder som skulle ha tillämpats på ett begagnat fordon av samma slag vid den tidpunkt då skattskyldigheten uppkom. När det gäller ett fordon som avses i 2 mom. debiteras dock det belopp som vid den första beskattningen hade bort uppbäras i full skatt för fordonet, minskat med den skatt som redan har betalts för det.

Den skatt som ska debiteras för en bil för vilken skatten har nedsatts med stöd av 28 eller 51 § eller för en ambulans minskas med en trettiosjättedel för varje hel månad som fordonet har varit registrerat. Från skatten för en räddningsbil, invalidtaxi, veterinärbil eller likbil som avses i 21 § 1 mom. avdras en fyrtioåttondedel för varje hel månad som bilen har varit registrerad. Om vid skattenedsättning med stöd av 28 § också registrering någon annanstans än i Finland har beaktats i skattenedsättningens belopp, tillgodoräknas denna tid på motsvarande sätt vid tillämpningen av detta moment. Skatten ska dock inte minskas för tid under vilken fordonet anmälts som avställt, med undantag för fordon som fått återbetalning av bilskatt enligt 51 §.

65 §

På skatt som ska återbäras som följd av ändringssökande eller skattemyndighetens rättelse betalas ränta enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005).

Med anledning av återbäring enligt 34 d § betalas ränta, om sökanden visar att fordonet har förts in till Finland för tidsbunden användning och användningstiden har bestämts innan fordonet förts in. Ränta betalas högst för den användningstid som bestämts på förhand. Räntan beräknas som en årlig ränta som är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga.

Räntan räknas från skattens betalningsdag.

66 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den, iakttas vid uppbörd, indrivning och återbäring av bilskatt i tillämpliga delar vad som i lagen om skatteuppbörd eller med stöd av den bestäms eller föreskrivs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På ett fordon som en inflyttande person har fört in till landet i samband med inflyttningen och vars skatt har blivit nedsatt enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas 27 och 27 a § och 30 § 3 mom. i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

På ett fordon som vid ikraftträdandet av denna lag är registrerat för användning av en inflyttande person eller i fråga om vilket personen ingått bindande avtal om anskaffning tillämpas 25—27, 27 a och 27 b § och 30 § 3 mom. i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag, om inflyttningen till Finland sker senast den 31 december 2017 eller om en i 25 § 3 mom. avsedd tillfällig vistelse i Finland har börjat senast då.

På en bil som senast den 28 februari 2015 har registrerats för beställningstrafik enligt 2 § 1 punkten i lagen om taxitrafik (217/2007) eller enligt motsvarande landskapslag för Åland tillämpas 28 § i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 125/2014
FiUB 26/2014
RSv 182/2014

Helsingfors den 12 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.